Nô ̣i dung ôn tập học phần tư TƯỞng hồ chí minh


dung gì? Liên hệ bản thân?tải về 350.58 Kb.
Chế độ xem pdf
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2023
Kích350.58 Kb.
#54125
1   2   3   4   5   6   7   8
NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC PHẦN TTHCM GĐ 2 HK 1 (2022-2023)
luong
dung gì? Liên hệ bản thân? 
4. Anh (chị) hãy nêu những giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam đã tác động đến quá trình hình thành 
tư tưởng Hồ Chí Minh? Trong đó nhân tố nào là cơ bản có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với sự hình thành, 
phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh? 
5. Thế nào là "Cần, Kiệm, Liêm, Chính" theo quan điểm về đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh. Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hiện nay sinh viên cần thực hiện tốt những nội dung 
gì? 

Document Outline

 • 1. Trong thời gian ở nước ngoài, Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì?
 • 2. Theo Hồ Chí Minh, học để làm gì?
 • 3. Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi?
 • 4. Mặt trận Liên - Việt được thành lập vào thời gian nào?
 • 5. Nguyễn ái Quốc gửi bản “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới Hội nghị Vécxay vào ngày tháng năm nào?
 • 6. Theo Hồ Chí Minh, muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh bộ phận dân cư nào?
 • 7. Bác Hồ viết: "Nay chúng ta đã giành được quyền độc lập, một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này, là nâng cao dân trí. Phụ nữ lại càng cần phải học". Đoạn văn trên trích từ văn
 • 8. Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có cái gì?
 • 9. “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Hồ Chí Minh nói câu đó trong văn kiện nào?
 • 10. Hồ Chí Minh ví tuổi trẻ như mùa nào trong năm?
 • 11. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu của giáo dục là gì?
 • 12. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: "Việt Nam muốn làm bạn với ..., không gây thù oán với một ai".
 • 13. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: "Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem để giữ vững quyền
 • 14. Căn cứ vào thực tiễn xây dựng CNXH ở Việt Nam, theo Hồ Chí Minh, độ dài của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta là:
 • 15. Chọn phương án trả lời đúng nhất
 • 16. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn là gì?
 • 17. Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?
 • 18. Sức mạnh thời đại bao gồm những yếu tố nào?
 • 19. Theo Hồ Chí Minh, Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng phương thức nào?
 • 20. Câu nói sau đây là của ai? "Người mà không liêm không bằng súc vật".
 • 21. Theo Hồ Chí Minh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nghĩa là gì?
 • 22. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của Tôn giáo Giêsu là gì?
 • 23. Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • 24. Theo Hồ Chí Minh, thực hiện chế độ làm khoán dưới chủ nghĩa xã hội có ý nghĩa gì?
 • 25. Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ chủ nghĩa tư bản?
 • 26. Chọn cụm từ đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh điền vào chỗ trống: "Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy. mà tự giải phóng cho ta".
 • 27. Về sức mạnh của chủ nghĩa tư bản ở giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, Hồ Chí Minh khẳng định: tất cả sinh lực của chủ nghĩa tư bản quốc tế đều lấy ở:
 • 28. Theo quan điểm Hồ Chí Minh, văn hoá là:
 • 29. Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng nổ ra và giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. Đây là nhận định của:
 • 30. Điều mong muốn cuối cùng của Hồ Chí Minh được nêu trong Di chúc là gì?
 • 31. Hồ Chí Minh đề cập đạo đức trong những quan hệ nào của con người?
 • 32. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?
 • 33. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?
 • 34. Ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh là gì?
 • 35. Chọn trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:
 • 36. Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập. Đó là chủ nghĩa dân tộc nào?
 • 37. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cộng sản có khả năng thích ứng ở đâu dễ hơn?
 • 38. Trong những lời kêu gọi sau đây, câu nào của Hồ Chí Minh?
 • 39. Theo Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong nông nghiệp bao gồm những bước nào?
 • 40. Chọn cụm từ đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh điền vào chỗ trống: "Nông dân giàu thì nước ta giàu,....
 • 41. Theo quan điểm Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường nào?
 • 2. Trình bày cơ sở để khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam không những là đảng của giai cấp công nhân mà còn là Đảng của nhân dân lao động và của toàn dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Liên hệ trách nhiệm của sinh viên góp phần tham gia xây dựng Đảng ta...
 • 4. Anh (chị) hãy nêu những giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam đã tác động đến quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Trong đó nhân tố nào là cơ bản có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với sự hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh?

tải về 350.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương