Nô ̣i dung ôn tập học phần tư TƯỞng hồ chí minh


 Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ chủ nghĩa tư bản?tải về 350.58 Kb.
Chế độ xem pdf
trang4/8
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2023
Kích350.58 Kb.
#54125
1   2   3   4   5   6   7   8
NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC PHẦN TTHCM GĐ 2 HK 1 (2022-2023)
luong
25. Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ chủ nghĩa tư bản? 
A. Con bạch tuộc. 
B. Con chim đại bàng. 
C. Con đỉa hai vòi. 
D. Cả A và B 
26. Chọn cụm từ đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh điền vào chỗ trống: "Toàn quốc đồng bào hãy đứng 
dậy. .. mà tự giải phóng cho ta". 
A. Dựa vào sự giúp đỡ quốc tế 
B. Đem sức ta 
C. Dựa vào sức mạnh quan sự 
D. Dưới sự lãnh đạo của Đảng 
27. Về sức mạnh của chủ nghĩa tư bản ở giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, Hồ Chí Minh khẳng định: tất cả 
sinh lực của chủ nghĩa tư bản quốc tế đều lấy ở: 
A. Bóc lột giai cấp vô sản ở chính quốc 
B. Xứ thuộc địa 
C. Bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân lao động 
D. Các nước phương Đông 
28. Theo quan điểm Hồ Chí Minh, văn hoá là: 
A. Những giá trị tinh thần của xã hội 
B. Của cải vật chất do xã hội tạo ra 
C. Những giá trị nghệ thuật 
D. Những giá trị vật chất và tinh thần mà loài người tạo ra 
29. Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng nổ ra và giành thắng lợi trước cách mạng vô 
sản ở chính quốc. Đây là nhận định của: 
A. Hồ Chí Minh 
B. C. Mác 
C. Ph. Ăng Ghen 
D. V.I. Lê Nin 
30. Điều mong muốn cuối cùng của Hồ Chí Minh được nêu trong Di chúc là gì? 
A. Xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh. 
B. Làm cho mọi người dân hạnh phúc 
C. Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào 
sự nghiệp cách mạng thế giới. 
D. Cả a, b, và c. 
31. Hồ Chí Minh đề cập đạo đức trong những quan hệ nào của con người? 
A. Đối với mình 
B. Đối với việc 
C. Đối với người 
D. Cả a, b, c. 
32. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì? 
A. Bản chất cách mạng 
B. Bản chất khoa học 
C. Chủ nghĩa nhân đạo triệt để 


D. Phương pháp làm việc biện chứng 

tải về 350.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương