Nô ̣i dung ôn tập học phần tư TƯỞng hồ chí minh


 “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sungtải về 350.58 Kb.
Chế độ xem pdf
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2023
Kích350.58 Kb.
#54125
1   2   3   4   5   6   7   8
NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC PHẦN TTHCM GĐ 2 HK 1 (2022-2023)
luong
9. “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung 
sướng và quyền tự do”. Hồ Chí Minh nói câu đó trong văn kiện nào? 
A. Tuyên ngôn độc lập (1945) 
B. Đường Cách mệnh 
C. Bản án chế độ thực dân Pháp 
D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. 
10. Hồ Chí Minh ví tuổi trẻ như mùa nào trong năm? 
A. Mùa xuân. 
B. Mùa thu. 
C. Mùa hạ. 
D. Mùa đông. 
11. Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu của giáo dục là gì? 
A. Xóa nạn mù chữ, làm cho mọi người dân biết đọc, biết viết. 
B. Đào tạo những con người tốt, những cán bộ tốt. 
C. Phát triển khoa học nước nhà. 
D. a, b, và c 
12. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: "Việt Nam muốn làm bạn với ..., không gây thù oán với một 
ai". 
A. Các nước xã hội chủ nghĩa. 
B. Các dân tộc thuộc địa, bị áp bức. 
C. Mọi nước dân chủ 
D. Cả a và b 
13. Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống: "Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem ....... để giữ vững quyền 
tự do, độc lập ấy". 
A. Toàn bộ sức lực 
B. Tất cả tinh thần và lực lượng. 
C. Tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải. 
D. Tiền bạc 
14. Căn cứ vào thực tiễn xây dựng CNXH ở Việt Nam, theo Hồ Chí Minh, độ dài của thời kỳ quá độ lên 
CNXH ở nước ta là: 
A. 15 năm. 
B. 20 năm. 
C. 4 kế hoạch dài hạn. 
D. Lâu dài. 
15. Chọn phương án trả lời đúng nhất 
A. Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta. 
B. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta 
C. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động 
của Đảng ta. 
D. Không có phương án nào 
16. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn là gì? 
A. Chống phong kiến. 


B. Đấu tranh vì tự do, dân chủ. 
C. Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta. 
D. Không có phương án nào 

tải về 350.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương