ĐƠN ĐỀ nghị Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệptải về 15.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích15.76 Kb.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Kính gửi:  • Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

  • Sở Công thương

Tên doanh nghiệp:.....................................

Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số: ................................

Do……………………....cấp ngày..........................…….......................

Nơi đặt trụ sở chính: ......................................

Đăng ký kinh doanh số…….do….............. cấp ngày..…tháng… năm 20……..

Mục đích sử dụng VLNCN:..................................

Phạm vi, địa điểm sử dụng:.

............................................................……………..............

Họ và tên người đại diện:

…..............................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ........................ Nam (Nữ)..................................................

Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp): ............................................

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): ...........................................................

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Sở Công Thương xem xét và cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009; Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều trong Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp và Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 23/2009/TT-BCT.

……….. ngày……tháng……năm…..

Người làm đơn

(Ký tên, đóng dấu)Phụ lục III

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận
Tên doanh nghiệp:. ................................................................

Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số: .............................................................

Do……………………...............................cấp ngày..........................…….......................

Nơi đặt trụ sở chính: .....................................................................

Đăng ký kinh doanh số………….do….............. cấp ngày..…tháng… năm 20……..

Mục đích sử dụng VLNCN:

...................................................................…………..........

Phạm vi, địa điểm sử dụng:.............................................................……………..............

Họ và tên người đại diện:

…..............................................................................................

Ngày tháng năm sinh: ................................... Nam (Nữ)..................................................

Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp):

......................................................................

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):

Lý do đề nghị cấp lại:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Sở Công Thương xem xét và cấp lại Giấy phép sử dụng VLNCN cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009; Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều trong Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp và Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 23/2009/TT-BCT.……….. ngày……tháng……năm…..

Người làm đơn

(Ký tên, đóng dấu)
: chinhquyen -> soct -> BieuMau
chinhquyen -> THÔng báO Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng
chinhquyen -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
chinhquyen -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
chinhquyen -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chinhquyen -> ĐẠO ĐỨc hành nghề DƯỢC
soct -> Ubnd tỉnh ninh thuận cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
BieuMau -> Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-cp ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương