ĐƠN ĐỀ nghị chấp thuận thiết kế KỸ thuậTtải về 25.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích25.49 Kb.
#25656


UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 441/SGTVT-QLĐT

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 3 năm 2014


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT

NÚT GIAO ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông

của nút giao đầu tuyến, thuộc đường bờ Nam sông Trà Khúc

đấu nối vào Quốc lộ 1 tại Km1057 (bên trái tuyến)

Kính gửi: Tổng Cục Đường bộ Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường bờ Nam sông Trà Khúc;

Căn cứ Công văn số 7137/BGTVT-KCHT ngày 28/8/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc đấu nối đường bờ Nam sông Trà Khúc và đường Tịnh Phong – Cảng Dung Quất II vào Quốc lộ 1;

Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi đề nghị được chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đầu tuyến, thuộc đường bờ Nam sông Trà Khúc đấu nối vào Quốc lộ 1 tại Km1057 (bên trái tuyến).

- Gửi kèm theo các tài liệu sau:

1. Công văn số 7137/BGTVT-KCHT ngày 28/8/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc đấu nối đường bờ Nam sông Trà Khúc và đường Tịnh Phong – Cảng Dung Quất II vào Quốc lộ 1;

2. Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường bờ Nam sông Trà Khúc;

3. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao (có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông kèm theo) do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Thiên Phúc lập.

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

- Địa chỉ liên hệ: Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

- Số điện thoại: 055.3713364.

Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi cam kết tự cải tạo nút giao và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu cải tạo; đồng thời hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để nút giao được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.

Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi kính đề nghị Tổng Cục đường bộ Việt Nam chấp thuận để có cơ sở triển khai bước tiếp theo./.

Nơi nhận:GIÁM ĐỐC


- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Phòng Kết cấu hạ tầng;

- BQL các dự án ĐT&XD CTGT;- Lưu: VT, QLĐT (thuc).


Đã ký

Đặng Văn Minh

tải về 25.49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương