My favourite film is Crazy Coconut. It is a romantic comedy. The film is about a female professor who has to live with a selfish and lazy film star on a deserted island, after a shipweck



tải về 12.44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.05.2022
Kích12.44 Kb.
#51864
My favourite film is Crazy Coconut


My favourite film is Crazy Coconut. It is a romantic comedy. The film is about a female professor who has to live with a selfish and lazy film star on a deserted island, after a shipweck. It star Julia Roberts as the professor and Brad Pitt as the film star. Critics say the film is extremely funny and entertaining. I think this is a movie worth waching during the holidays and spare time.
tải về 12.44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương