Mustaqil ish Mavzu: Iqtisodiy o’sish modellarining mohiyatitải về 7.55 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu28.04.2024
Kích7.55 Kb.
#57401
  1   2   3
Mustaqil ish Mavzu Iqtisodiy o’sish modellarining mohiyati-azkurs.org


Mustaqil ish Mavzu: Iqtisodiy o’sish modellarining mohiyati

Mustaqil ish

Mavzu:Iqtisodiy o’sish modellarining mohiyati.

Topshirdi:Omonov Ahmad

Qabul qildi:Rashidova Xadicha

Reja:


 • 1. Iqtisodiy o’sish tushunchasi

 • 2. Iqtisodiy o’sishning ye.Domar modeli

 • 3. Iqtisodiy o’sishning R.Xarrod modeli.

 • 4. Iqtisodiy o’sish prognozlari.

Iqtisodiy o’sish tushunchasi


 • Iqtisodiy o’sish to’liq bandlilik sharoitiga mos keluvchi potensial ishlab chiqa-rish darajasini uzoq muddatli ko’payishi tendensiyasini anglatadi.

 • Iqtisodiy o’sish nafaqat mamlakat real daromadlarining o’sishi, shuningdek, jon boshiga to’g’ri keladigan real daromadlarning o’sishini ham anglatadi. SHu sababli ham iqtisodiy o’sish ikki xil usul bilan o’lchanadi.

 • Birinchi usulda iqtisodiy o’sish real YAIM ni o’tgan davrga nisbatan o’zgarishi sifatida aniqlanadi va mamlakatning umumiqtisodiy imkoniyatlari dinamkasini aniqlash uchun ishlatiladi.

 • Ikkinchi usulda iqtisodiy o’sish aholi jon boshiga to’g’ri keladigan real YAIM ning o’tgan davrga nisbatan o’zgarishi sifatida aniqlanadi.

Iqtisodiy o’sishning ye.Domar modeli


 • Keynscha iqtisodiy o’sish modelidan soddarog’i 40-yillarda ye. Domar tomonidan taklif etilgan model hisoblanadi. Domar modelida mehnat bozorida ortiqcha taklif mavjud, bu baholarni barqaror xolatida ushlab turadi, investitsion lag «0» ga teng, kapital quyilmalarning chegaraviy unumdorligi doimiy deb olinadi.

 • E.Domar investitsiyalarni ham talab ham taklif omili deb qaraydi. YA’ni investitsiyalar nafaqat mul’tiplikativ ta’sir ko’rsatib yalpi talabni oshiradi, balki ishlab chiqarish quvvatlarini yuzaga keltirib, ishlab chiqarishni rivojlantiradi, tovarldar taklifini oshiradi . SHunday ekan, yalpi talabning o’sishi yalpi taklifning o’sishiga teng bo’lishi uchun investitsiyalar qanday o’sishi kerak degan savol paydo bo’ladi. Bu savolga javob topish uchun Domar uch tenglamani o’z ichiga olgan tenglamalar sistemasini tuzdi:

 • taklif tenglamasi;

 • talab tenglamasi;

 • talab va taklif tengligini ifodalovchi tenglama.
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương