MUÏc luïc lôøi caûm ôn Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân


KEÁT QUAÛ XEÙT NGHIEÄM LYÙ HOAÙ NÖÔÙCtải về 2.05 Mb.
trang8/14
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích2.05 Mb.
#39165
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

KEÁT QUAÛ XEÙT NGHIEÄM LYÙ HOAÙ NÖÔÙC

Maãu :5 Ngöôøi laáy maãu: Ñoaøn Minh Nhaân

Loaïi maãu xeùt nghieäm: gieáng khoan Ngaøy giôø: 22/04/2005; 10h 35’

Ñoä saâu: 28 m Naêm khoan gieáng: 2004Nôi laáy maãu: 3 Nguyeãn Trieäu Duaät, KP4, F Taân Taïo Teân chuû hoä: Voõ Vaên Thaønh


Yeáu toá

Ñôn vò
Yeáu toá

Ñôn vò
MaøuÑoä cöùng toång coäng

mg CaCO3/l

148,67

Muøi vòÑoä cöùng canxi

mg CaCO3/l

73,33

EC

s/cm

1420

Ñoä cöùng magie

mg CaCO3/l

65,34

Eh

mV

304

Ñoä kieàm toång coäng

mg CaCO3/l

8,00

DO

mg/l

3,6

Ñoä axit

mg CaCO3/l

9,33

Nhieät ñoä ño ôû HT

0C

30,5

Caën toång coäng

mg/l

1067

Nhieät ñoä phoøng

0C

32,4

Caën hoaø tan

mg/l

1044

pH ño ôû HT
4,25


pH phoøng
3,77

Cation

mg/l

mdl/l

%

Anion

mg/l

mdl/l

%

Ca2+

30,86

1,543

11,11

Cl-

470,00

13,239

95,31

Mg2+

15,68

1,307

9,41

SO42-

22,00

0,458

3,30

FeTC

12,40PO43-

<0,040Fe2+

3,40

0,121

0,87

NO3-

0,436

0,007

0,05

NH4+

1,251

0,070

0,50

HCO3-

11,38

0,186

1,34

Na+, K+
10,367

74,64

Fe3+

9,00

0,482

3,47

Coâng thöùc Cuoclov (Ghi chuù:HT = hieän tröôøng)Loaïi hình nöôùc: Clorua – (Natri + Kali)

KEÁT QUAÛ XEÙT NGHIEÄM LYÙ HOAÙ NÖÔÙC

Maãu :6 Ngöôøi laáy maãu: Ñoaøn Minh Nhaân

Loaïi maãu xeùt nghieäm: gieáng khoan Ngaøy giôø: 22/04/2005; 10h 45’

Ñoä saâu: 32 m Naêm khoan gieáng: 2003Nôi laáy maãu: 188 Kp6 – Maõ loø Bình Trò Ñoâng A Teân chuû hoä: Nguyeãn Vaên Phaùt


Yeáu toá

Ñôn vò
Yeáu toá

Ñôn vò
MaøuÑoä cöùng toång coäng

mg CaCO3/l

7,33

Muøi vòÑoä cöùng canxi

mg CaCO3/l

4,67

EC

s/cm

129,3

Ñoä cöùng magie

mg CaCO3/l

2,66

Eh

mV

175

Ñoä kieàm toång coäng

mg CaCO3/l

20,67

DO

mg/l

3,8

Ñoä axit

mg CaCO3/l

30,67

Nhieät ñoä ño ôû HT

0C

32

Caën toång coäng

mg/l

72

Nhieät ñoä phoøng

0C

32,4

Caën hoaø tan

mg/l

62

pH ño ôû HT
5,65


pH phoøng
4,69

Cation

mg/l

mdl/l

%

Anion

mg/l

mdl/l

%

Ca2+

1,80

0,090

6,40

Cl-

34,60

0,975

69,39

Mg2+

0,64

0,053

3,77

SO42-

<1FeTC

8,00PO43-

0,086

0,003

0,21

Fe2+

3,28

0,117

8,33

NO3-

0,855

0,014

0,10

NH4+

0,310

0,017

1,21

HCO3-

25,22

0,413

29,40

Na+, K+
0,875

62,28

Fe3+

4,72

0,253

18,01

Coâng thöùc Cuoclov (Ghi chuù:HT = hieän tröôøng)Loaïi hình nöôùc: Clorua –B icacbonat – (Natri+Kali)


tải về 2.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương