MUÏc luïc lôøi caûm ôn Nhaän xeùt cuûa giaùo vieântải về 2.05 Mb.
trang6/14
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích2.05 Mb.
#39165
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

PHAÀN B

CHUYEÂN ÑEÀ

Chöông I

HIEÄN TRAÏNG CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC DÖÔÙI ÑAÁT

I. KEÁT QUAÛ

KEÁT QUAÛ XEÙT NGHIEÄM LYÙ HOAÙ NÖÔÙC

Maãu :1 Ngöôøi laáy maãu: Ñoaøn Minh Nhaân

Loaïi maãu xeùt nghieäm: gieáng khoan Ngaøy giôø: 22/04/2005; 9h 15’ Ñoä saâu: 116 – 120 m Naêm khoan gieáng: 2001

Nôi laáy maãu: 11 – Hoaøng Vaên Hôïp – F An Laïc A Teân chuû hoä: Laâm Vaên Ñaïo
Yeáu toá

Ñôn vò
Yeáu toá

Ñôn vò
MaøuÑoä cöùng toång coäng

mg CaCO3/l

203,33

Muøi vòÑoä cöùng canxi

mg CaCO3/l

70,00

EC

s/cm

1505

Ñoä cöùng magie

mg CaCO3/l

133,33

Eh

mV

75

Ñoä kieàm toång coäng

mg CaCO3/l

12,67

DO

mg/l

5,7

Ñoä axit

mg CaCO3/l

33,33

Nhieät ñoä ño ôû HT

0C

30

Caën toång coäng

mg/l

1363

Nhieät ñoä phoøng

0C

31,5

Caën hoaø tan

mg/l

1280

pH ño ôû HT
6,57


pH phoøng
6,22

Cation

mg/l

mdl/l

%

Anion

mg/l

mdl/l

%

Ca2+

28,06

1,403

9,21

Cl-

488,03

13,747

90,29

Mg2+

31,99

2,666

17,51

SO42-

38,64

0,805

5,29

FeTC

4,12PO43-

0,080

0,003

0,02

Fe2+

1,52

0,054

0,35

NO3-

0,264

0,004

0,02

NH4+

1,509

0,084

0,55

HCO3-

40,66

0,667

4,38

Na+, K+
10,88

71,46

Fe3+

2,60

0,139

0,92

(Ghi chuù:HT = hieän tröôøng)
Coâng thöùc Cuoclov


Loaïi hình nöôùc: Clorua – ( Natri + Kali)

KEÁT QUAÛ XEÙT NGHIEÄM LYÙ HOAÙ NÖÔÙC

Maãu :2 Ngöôøi laáy maãu: Ñoaøn Minh Nhaân

Loaïi maãu xeùt nghieäm: gieáng khoan Ngaøy giôø: 22/04/2005; 9h 25’

Ñoä saâu: 130 m Naêm khoan gieáng: 1999Nôi laáy maãu: 7 – soá 1A – F. Bình Trò Ñoâng B Teân chuû hoä: Nguyeãn Thò Khuyeãn


Yeáu toá

Ñôn vò
Yeáu toá

Ñôn vò
MaøuÑoä cöùng toång coäng

mg CaCO3/l

18,33

Muøi vòÑoä cöùng canxi

mg CaCO3/l

6,33

EC

s/cm

80,7

Ñoä cöùng magie

mg CaCO3/l

12,00

Eh

mV

129

Ñoä kieàm toång coäng

mg CaCO3/l

32,33

DO

mg/l

4,1

Ñoä axit

mg CaCO3/l

37,33

Nhieät ñoä ño ôû HT

0C

31,5

Caën toång coäng

mg/l

136

Nhieät ñoä phoøng

0C

32,0

Caën hoaø tan

mg/l

123

pH ño ôû HT
5,61


pH phoøng
5,41

Cation

mg/l

mdl/l

%

Anion

mg/l

mdl/l

%

Ca2+

2,61

0,130

8,40

Cl-

27,30

0,769

49,71

Mg2+

2,88

0,240

15,51

SO42-

5,857

0,122

7,89

FeTC

2,92PO43-

0,106

0,004

0,26

Fe2+

1,44

0,051

3,30

NO3-

0,336

0,005

0,32

NH4+

0,312

0,017

1,10

HCO3-

39,44

0,647

41,82

Na+, K+
1,03

66,58

Fe3+

1,48

0,079

5,11

Coâng thöùc Cuoclov (Ghi chuù:HT = hieän tröôøng)Loaïi hình nöôùc: Clorua – Bicacbonat – (Natri + Kali)


tải về 2.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương