MUÏc luïc lôøi caûm ôn Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân


IV. Nöôùc trong caùc traàm tích Pliocen döôùitải về 2.05 Mb.
trang5/14
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích2.05 Mb.
#39165
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
IV. Nöôùc trong caùc traàm tích Pliocen döôùi :

Caùc traàm tích Pliocen döôùi khoâng loä ra treân maët, chuùng naèm tröïc tieáp döôùi taàng Pliocen treân, chieàu daøy thay ñoåi töû 40 m -118m. Nöôùc chöùa trong taàng chöùa nöôùc Pliocen döôùi thuoäc taàng nöôùc coù aùp cao, möùc ñoä chöùa nöôùc trung bình ñeán giaøu.

Döïa vaøo tính chaát vaø ñaëc ñieåm thaïch hoïc coù theå chia taàng Pliocen döôùi thaønh hai phaàn: phaàn treân thaønh phaàn goàm haït mòn goàm seùt, seùt boät coù chieàu daøy töø 1m - 8m. Do beà daøy nhoû, haøm löôïng seùt cao neân khaû naêng caùch nöôùc cuûataàng naøy raát toát. Phaàn döôùi thaønh phaàn bao goàm haït thoâ laãn ít saïn soûivaø boät ñoâi khi coù xen keïp caùc thaáu kính boät vaø seùt, coù chieàu daøy trung bình 72,6m. Ñaây laø phaàn chöùa nöôùc chính cuûa taàng chöùa nöôùc Pliocen döôùi.

Keát quaû bôm nöôùc thí nghieäm cho thaáy taàng chöùa nöôùc Pliocen döôùi töông ñoái giaøu nöôùc. Nhìn chung chaát löôïng nöôùc toát, ñoä toång khoaùng hoùa töø 0,2g/l - 0,96g/l, co ùnhöõng khu vöïc ñoä khoaùng hoaù lôùn hôn 1g/l.

Keát quaû phaân tích vi löôïng vaø vi truøng cho thaáy nöôùc ñaït yeâu caàu söû duïng. Ranh giôùi rìa bò nhieãm maën. Tuy nhieân haøm löôïng saét cao töø 8,06 – 18,85mg/l.

Nöôùc trong taàng Plioxen döôùi thöôøng coù thaønh phaàn laø Clorua hoaëc hoãn hôïp Clorua – Bicacbonat, haøm löôïng clo töø vaøi chuïc ñeán vaøi traêm ñoâi nôi lôùn hôn 500mg/l, thaønh phaàn hoùa hoïc coù theå bieåu dieãn döôùi daïng coâng thöùc Cuoclov nhö sau:

Taàng chöùa nöôùc Pliocen döôùi coù quan heä thuûy löïc vôùi taàng Pliocen treân vaø chòu aûnh höôûng cuûa thuûy trieàu khu vöïc, ñoä dao ñoäng möïc nöôùc döôùi ñaát tuaân theo cheá ñoä baùn nhaät trieàu.

Nguoàn cung caáp cho taàng chöùa nöôùc Pliocen döôùi chuû yeáu laø doøng chaûy ngaàm chaûy töø Baéc vaø Taây Baéc xuoáng, mieàn thoaùt theo doøng ngaàm veà phía Ñoâng Nam.

Toùm laïi, taàng chöùa nöôùc Pliocen döôùi raát phong phuù, chaát löôïng nöôùc toát coù theå khai thaùc vôùi quy moâ coâng nghieäp.

 Toùm laïi, qua quaù trình nghieân cöùu vaø phaân tích ta thaáy trong khu vöïc quaän Bình Taân taàng chöùa nöôùc Pliocen treân vaø Pliocen döôùi laø coù trieån voïng khai thaùc .

Nöôùc cuûa 2 taàng chöùa nöôùc naøy phong phuù vaø coù chaát löôïng toát. Tuy nhieân taàng chöùa nöôùc Pliocen treân laø coù trieån voïng hôn caû do phaân boá ôû ñoä saâu khoâng lôùn vaø coù theå ñaùp öùng nhu caàu khai thaùc vôùi tröõ löôïng lôùn. Caùc taàng chöùa nöôùc khaùc ôû ñoä saâu lôùn neân khaû naêng khai thaùc khoâng lôùn trong khai thaùc phuïc vuï cho sinh hoïat vaø coâng nghieäp.
tải về 2.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương