MUÏc luïc lôøi caûm ôn Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân


II. Nöôùc trong caùc traàm tích Pleistocen(Qtải về 2.05 Mb.
trang4/14
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích2.05 Mb.
#39165
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
II. Nöôùc trong caùc traàm tích Pleistocen(QI-III)

Caùc traàm tích Pleistocen khoâng loä ra maø bò caùc traàm tích Holocen phuû leân, thaønh phaàn goàm caùc lôùp haït mòn goàm seùt, seùt boät, caùt seùt laãn saïn soûi laterit coù beà daøy thay ñoåi töø 35,6m - 82,5m. Nöôùc trong caùc caùc traàm tích Pleistocen bao goàm hai lôùp chöùa nöôùc : lôùp treân coù beà daøy 10m - 12m, lôùp naøy coù thaønh phaàn bao goàm seùt, boät seùt, caùt seùt laãn saïn soûi laterit. Lôùp naøy möùc ñoä chöùa nöôùc yeáu, khaû naêng cung caáp khoâng ñaùng keå. Lôùp döôùi laø lôùp haït thoâ coù laãn ít saïn vaø caùt haït mòn, khaû naêng chöùa nöôùc trung bình khaù. Lôùp naøy coù theå cung caáp toát cho nhu caàu sinh hoaït cuûa khu vöïc. Chaát löôïng nuôùc trong taàng chöùa Pleistocen thay ñoåi theo muøa, ñoä toång khoaùng hoùa thay ñoåi raát lôùn khoaûng 0,9 g/l ñeán 18 g/l, haøm löôïng clorua töø 10,64 – 217,19mg/l (ôû Ñoâng Baéc). Loaïi hình nöôùc chuû yeáu laø Clorua – Natri.Keát quaû phaân tích thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa nöôùc trong taàng Pleistocen coù theå bieåu ñieãn döôùi daïng coâng thöùc Cuoclov nhö sau:Taàng chöùa nöôùc Pleistocen khoâng coù quan heä thuûy löïc vôùi taàng chöùa nöùôc Holocen naèm treân vaø taàng Pliocen naèm döôùi. Nguoàn cung caáâp chuû yeáu laø soâng Saøi Goøn vaø doøng ngaàm töø phía Ñoâng Baéc chaûy xuoáng. Mieàn thoaùt chuû yeáu laø doøng ngaàm veà phía Taây. Noùi chung, taàng chöùa nöôùc Pleistocen coù khaû naêng chöùa nöôùc nhöng chaát löôïng nöôùc khoâng ñoàng ñieàu neân trieån voïng khai thaùc khoâng lôùn.III. Nöôùc trong caùc traàm tích Pliocen treân.

Nöôùc trong traàm tích Pliocen treân khoâng loä ra treân maët maø bò phuû bôûi caùc traàm tích treû hôn, chuùng naèm keà döôùi traàm tích Pleistocen (QI-III). Chieàu daøy taàng Pliocen treân töông ñoái lôùn vaø coù xu höôùng taêng daàn veà phía Ñoâng Nam vaø Taây Nam.

Ñaây laø taàng nöôùc coù aùp, chöùa nöôùc toát vaø raát giaøu nöôùc, laø ñoái töôïng cung caáp nöôùc chuû yeáu cho khu vöïc.

Taàng chöùa nöôùc traàm tích Pliocen treân ñöôïc chia laøm hai phaàn rieâng bieät. Phaàn phía treân coù beà daøy thay ñoåi töø 5,5m – 31,2m, thaønh phaàn goàm boät seùt, seùt. Lôùp naøy khoâng coù khaû naêng chöùa nöôùc, thöïc teá laø lôùp caùch nöôùc Pleistocen naèm beân treân. Phaàn döôùi coù thaønh phaàn thoâ hôn bao goàm caùt haït trung ñeán thoâ laãn nhieàu saïn soûi, ñaây laø lôùp chöùa nöôùc chính cuûa taàng chöùa nöùôc Pliocen treân, chieàu daøy thay ñoåi töø 53m -104 m, laø taàng chöùa nöôùc lôùn vaø oån ñònh, khaû naêng chöùa nöôùc phong phuù do thaønh phaàn haït thoâ chieám öu theá.Theo keát quaû nghieân cöùu cho thaáy nöôùc trong taàng chöùa nöôùc Pliocen thuoäc loaïi nöôùc nhaït ñeán sieâu nhaït. Ñoä toång khoaùng hoùa thay ñoåi töø 0,1g/l – 0,96g/l. Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa nöôùc laø Bicacbonat – Clorua hoaëc Clorua – Bicacbonat. Haøm löôïng clorua töø vaøi chuïc, coù nhöõng nôi leân ñeán vaøi traêm mg/l. Coâng thöùc Cuoclov bieåu dieãn thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa nöôùc trong taàng chöùa nöôùc Pliocen treân nhö sau:Nguoàn cung caáp chuû yeáu laø doøng ngaàm chaûy töø höôùng Taây Baéc, BaÉc vaø Ñoâng BaÉc xuoáng, mieàn thoaùt cuõng theo doøng ngaàm veà phía Taây Nam vaø Ñoâng Nam. Taàng chöùa nöôùc Pliocen treân khoâng coù quan heä thuûy löïc vôùi taàng chöùa nöôùc Pleistocen phía treân vaø chòu aûnh höôûng cuûa thuûy trieàu trong khu vöïc.

Noùi chung, nöôùc trong taàng chöùa nöôùc Pliocen treân coù thaønh phaàn hoùa hoïc toát, tröõ löôïng khai thaùc lôùn vaø oån ñònh neân ñaây laø nguoàn cung caáp nöôùc lôùn phuïc vuï cho sinh hoaït cuûa khu vöïc.tải về 2.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương