MUÏc luïc lôøi caûm ôn Nhaän xeùt cuûa giaùo vieântải về 2.05 Mb.
trang3/14
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích2.05 Mb.
#39165
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Chöông V


ÑAËC ÑIEÅM ÑÒA CHAÁT THUÛY VAÊN

Khu vöïc Quaän Bình Taân coù caùc thaønh taïo chöùa nöôùc chính nhö sau:I. Nöôùc trong traàm tích Holocen (QIV)

Caùc traàm tích Holocen phuû kín toaøn boä vuøng Bình Taân, thaønh phaàn ñaát ñaù goàm caùt seùt, seùt vaø buøn chöùa nhieàu di tích höõu cô. Beà daøy taàng chöùa trong traàm tích Holocen töø 1m - 2m ñeán vaøi chuïc meùt, ngheøo nöôùc, tyû löu löôïng q< 0.0,2 l/sm, ñoä pH töø 4,38 - 7,96. Möïc nöôùc tónh noâng, caùch maët ñaát töø 0,1 -2,75m. Nöôùc söû duïng toát cho hoä gia ñình nhöng bò caïn vaøo muøa khoâ vì taàng coù moái quan heä thuûy löïc vôùi soâng vaø chòu aûnh höôûng tröïc tieáp cuûa söï thay ñoåi möïc thuûy trieàu, nguoàn cung caáp chuû yeáu cho cho taàng chöùa laø nöôùc khí quyeån. Ñieàu kieän thuûy ñòa hoùa raát phöùc taïp, phía Nam haàu heát bò nhieãm maën vaø nhieãm pheøn, ñoä toång khoaùng hoùa thay ñoåi töø 1,25g/l - 12,43g/l vôùi loaïi hình nöôùc Clorua - Natri chieám öu theá. Ñoái vôùi nhöõng khu vöïc khoâng bò nhieãm maën thì ñoä toång khoaùng hoùa thay ñoåi töø 0,13g/l - 0,31 g/l vaø loaïi hình nöôùc chuû yeáu laø Bicacbonat - Clorua hoaëc Clorua - BicacbonatThaønh phaàn hoùa hoïc cuûa nöôùc bieåu dieãn döôùi daïng coâng thöùc Cuoclov nhö sau:

Hoaëc laø hoãn hôïp Clorua – Sunfat:tải về 2.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương