MUÏc luïc lôøi caûm ôn Nhaän xeùt cuûa giaùo vieântải về 2.05 Mb.
trang14/14
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích2.05 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

b. Tuyến C-D

Mặt cắt đñược thaønh lập dựa vaøo 4 mẫu nước lấy ñược theo tuyến khảo saùt naøy (mẫu: 5 ; 4 ; 9 ; 2)

Theo tuyến khảo saùt naøy caùc mẫu: 5 ; 4 ; 9 ; 2 coù caùc loại hình nước clorua – natri – kali ; clorua – natri – kali – magieâ ; clorua – sunfat – natri – kali – canxi

Từ Taâây sang Đoâng , pH thay ñổi lieân tục (hình 16) , haøm lượng sắt , clorua coù giaù trị giảm (hình 17 ; hình 18)

Caùc ion nitrat , sunfat coù giaù trị tăng ở caùc mẫu 5: ; 4 ; 9 vaø giảm dần ở mẫu 2 (hình 19 ; hình 20)

Amonium tăng từ mẫu 5 đñến 4 vaø từ 4 giảm dần (hình 21)Nhìn chung , từ Taây Taâây Nam sang Đoâng Đoâng Bắc, caùc gía trị sắt tổng cộng, clorua, amonium coù giaù trị giảm dần, pH coù sự thay đñổi ñaùng kể, nitrat, sunfat coù xu hướng giảm.
Toùm li : qua kết quả biểu đñồ theo caùc tuyến mặt cắt treân cho thấy caùc ion trong nước coù khuynh hướng tăng dần theo hướng vận đñộng của doøng ngầm , caøng về phía cuối của doøng vận đñộng haøm lượng của caùc ion clorua, sắt tổng cộng caøng cao.Do Bình Taân naèm ôû phía haï nguoàn töø Taây Baéc, Cuû Chi ñoå xuoáng phía Ñoâng Nam Bình Chaùnh, Bình Taân.

Caùc ion coù xu höôùng taêng, giaûm laø do ñòa hình khu vöïc, söï giaûm möïc nöôùc, caøng veà phía Taây Nam ñòa hình thaáp daàn.KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ

Keát luaän

Vôùi 7 chöông ñöôïc trình baøy trong cuoán tieåu luaän naøy cuøng vôùi vieäc tìm hieåu, ñaùnh giaù, vaø nhaän ñònh ñaõ goùp phaàn naøo laøm saùng toû muïc tieâu vaø nhieäm vuï ñeà taøi ñaõ ñeà ra. Vaán ñeà troïng taâm ôû ñaây laø neâu leân ñöôïc ñieàu kieän ñòa chaát thuyû vaên vaø hieän traïng chaát löôïng nöôùc trong khu vöïc nghieân cöùu thoâng qua keát quaû xeùt nghieäm lyù hoaù nöôùc vaø tham khaûo töø nhieàu naêm ñaõ cho thaáy raèng loaïi hình nöôùc Clorua – Bicacbonat – (Natri + Kali) tröôùc ñaây laø chuû yeá hieän nay chuyeån daàn sang Clorua – (Natri + Kali), nöôùc trong khu vöïc töø loaïi sieâu nhaït ñeán nöôùc coù ñoä khoaùng hoaù trò cao vaø thaäm chí hôi maën cuøng vôùi caùc ion coù haøm löôïng vöôït tieâu chuaån cho pheùp cuûa boä khoa hoïc coâng ngheä vaø moâi tröôøng xuaát baûn 1995 daønh cho nöôùc cung caáp sinh hoaït vaø aên uoáng nhö: pH, saét toång coäng, clorua, amonium vaø Nitrat.

Theo hai tuyeán maët caét khoâng gian ñöôïc thaønh laäp döïa vaøo caùc maãu nöôùc laáy ñöôïc cho thaáy caøng veà phía cuoái cuûa doøng ngaàm haøm löôïng clorua, saét toång coäng caøng cao. Nhö vaäy Quaän Bình Taân qua nhieàu naêm khai thaùc chaát löôïng nöôùc ñaõ bieán ñoåi coù söï giaûm suùt. Caùc giaù trò pH, Clorua, Sunfat, nitrat, amonium, saét toång coäng coù chieàu höôùng xaáu daàn vôùi keát quaû naøy ñeå taøi cuõng neâu ra ñöôïc nhöõng nguyeân nhaân laøm bieán ñoåi chaát löôïng nöôùc döôùi ñaát cuõng nhö ñeà xuaát nhöõng bieän phaùp baûo veä .

Vì thôøi gian khoâng cho pheùp neân ñeà taøi khoâng theå tìm hieåu saâu hôn veà söï bieán ñoåi möùc taïi khu vöïc ñoù cuõng laø nguyeân nhaân laøm bieán ñoåi chaát löôïng nöôùc döôùi ñaát hieän nay.

Do Bình Taân laø quaän môùi taùch ra töø huyeän Bình Chaùnh neân khoâng theå traùnh veà vieäc quaûn lyù vaø khai thaùc nöôùc döôùi ñaát trong khu vöïc vaø caùc keát quaû phaân tích mang tính chaát töông ñoái do kieán thöùc chuyeân moân cuûa baûn thaân laøm cho vieäc toång hôïp, phaân tích vaø laäp luaän coøn chöa chaët cheõ. Neáu coù ñieàu kieän em seõ tieáp tuïc nghieân cöùu saâu hôn veà ñeà taøi naøy.
KIEÁN NGHÒ

- Veà phía nhaø nöôùc

+ Caàn tích cöïc taêng cöôøng bieän phaùp quaûn lyù vaø xöû lí caùc nguoàn thaûi töø caùc nhaø maùy, xí nghieäp, trong khu vöïc thaønh phoá Hoà Chí Minh tröôùc khi thaûi ra heä thoáng chung vaø keânh raïch. Trong quaän coù hai khu coâng nghieäp lôùn laø Taân Taïo, Pouchen.

+ Caàn phaûi coù keá hoaïch giaùm saùt thöôøng xuyeân caùc coâng ñoaïn choân vaø xöû lyù chaát thaûi sinh hoaït taïi caùc baõi choân laép chaát thaûi trong khu vöïc(nghóa trang Bình Höng Hoaø).

+ Haïn cheá hoaëc neân khaéc phuïc tình traïng ñöa nöôùc thaûi vaø chaát thaûi sinh hoaït xuoáng keânh raïch.

+ Quaûn lyù nghieâm ngaët caùc coâng trình khai thaùc nöôùc döôùi ñaát qui moâ gia ñình ñeán khai thaùc coâng nghieäp. Caàn xöû phaït nghieâm minh vôùi caùc ñôn vò khai thaùc nöôùc khoâng ñaûm baûo yeâu caàu kyõ thuaät. Neân xaây döïng maïng löôùi caáp nöôùc taäp trung.

+ Xaây döïng maïng quan traéc vôùi soá löôïng traïm quan traéc nhieàu hôn, nhaát laø khu vöïc khai thaùc nöôùc döôùi ñaát maïnh vaø taïi caùc khu vöïc coù khaû naêng cung caáp chaát oâ nhieãm.

+ Töø ñoù neân nghieân cöùu xaây döïng baûn ñoà quy hoaïch caùc khu vöïc nhaïy caûm, khoâng cho pheùp boá trí caùc coâng trình khai thaùc nöôùc, hoaëc xaây döïng caùc vaønh ñai veä sinh an toaøn cho coâng trình khai thaùc nöôùc.

+ Caàn ñaàu tö cho coâng taùc nghieân cöùu boå caáp nhaân taïo taàng nöôùc döôùi ñaát

- Veà phía ngöôøi daân.

+ Caàn naâng caáp vieäc giaùo duïc cho ngöôøi daân veà vieäc baûo veä moâi tröôøng Nöôùc döôùi ñaát, nhöng haïn cheá thaûi caùc chaát thaûi xuoáng keânh, raïch, khai thaùc nöôùc moät caùch böøa baõi.

+ Taêng cöôøng hôn nöõa vieäc giaùo duïc vaø tuyeân truyeàn yù thöùc baûo veä moâi tröôøng töï nhieân noùi chung trong ñoù coù moâi tröôøng nöôùc noùi rieâng cuûa ngöôøi daân luùc coøn treû, nhö ñöa vaøo saùch vôû ñaøo taïo ôû caáp phoå thoâng hoaëc coù nhieàu caùc coâng trình thanh nieân.

+ Ngöôøi daân caàn ñöôïc hoïc taäp veà luaät baûo veä moâi tröôøng, vaø qui ñònh phaùp luaät veà quaûn lyù vaø söû duïng taøi nguyeân nöôùc vaø moät soá vaên baûn luaät coù lieân quan.

Moät soá kieán nghò veà khai thaùc, söû duïng vaø baûo veä nöôùc döôùi ñaát.- Veà khai thaùc

+ Vì ñieàu kieän ñòa chaát thuyû vaên phöùc taïp, coù söï xaâm nhaäp cuûa nöôùc maën. Vì vaäy khi khai thaùc caùc loã khoan phaûi ñöôïc boá trí ñuùng vôùi vò trí khu vöïc ñaõ ñöôïc xaùc ñònh ranh giôùi bò nhieãm maën.

+ Caàn xaùc ñònh chính xaùc ñoä saâu ñaët oáng loïc, ñoä saâu naøy phuï thuoäc vaøo caáu truùc ñòa chaát khu vöïc vaø beà maët khoaùng taàng chöùa nöôùc; chieàu daøi; ñöôøng kính vaø chuûng loaïi oáng loïc. Ñoái vôùi vuøng Bình Chaùnh qua keát quaû thí nghieäm trong giai ñoaïn tìm kieám, cho thaáy neân choïn loaïi oáng loïc coù khe hôû töø 0,5 ñeán 0,75mm.

+ Caàn coù bieän phaùp caùch ly toát khi thi coâng caùc loã khoan khai thaùc, nhaèm traùnh söï xaâm nhaäp töø caùc taàng chöùa nöôùc khaùc nhau.

+ Khi laép ñaët maùy bôm, caàn tính ñeán khaû naêng ño ñöôïc möïc nöôùc vaø löu löôïng caùc loã khoan. Nhaát thieát phaûi tieán haønh quan traéc ñoäng thaùi döôùi ñaát trong quaù trình khai thaùc ñeå aùp duïng cheá ñoä khai thaùc cho phuø hôïp.

+ Coù theå khai thaùc keát hôïp giöõa quy moâ taäp trung vaø phaân taùn cho phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá vuøng moû.

- Vieäc söû duïng nöôùc döôùi ñaát

+ Döïa vaøo ñieàu kieän thöïc teá vuøng moû chæ neân duøng nöôùc döôùi ñaát coù ñoä khoaùng hoaù < 1g/l, haøm löôïng clorua < 400 mg/l nhö ôû quaän 2, quaän 9, quaän Thuû Ñöùc.

+ Caùc haønh lang, khai thaùc döï kieán ñeàu ñöôïc boá trí ôû nhöõng vò trí coù chaát löôïng nöôùc töông ñoái toát. Tuy nhieân caàn phaûi laáy maãu ñeå theo doõi söï thay ñoåi chaát löôïng nöôùc theo thôøi gian trong quaù trình khai thaùc, ñeå coù phöông höôùng xöû lyù kòp thôøi.

+ Vì nöôùc döôùi ñaát trong vuøng coù haøm löôïng saét töông ñoái cao. Vì vaäy caàn phaûi xöû lyù saét tröôùc khi duøng cho muïc ñích aên uoáng, sinh hoaït vaø kyõ thuaät.Ñeå xöû lí saét caùch ñôn giaûn laø duøng heä thoáng loïc: beân döôùi laø lôùp caùt, beân treân laø lôùp saïn soûi; hoaëc laøm giaøn möa ñeå loaïi khoûi saét do söï oxi hoaù cuûa oxi seõ taïo keát tuûa.

+ Caàn coù phöông phaùp khai thaùc, söû duïng vaø baûo veä nguoàn nöôùc döôùi ñaát, traùnh khai thaùc oà aït gaây laõng phí caàn ñeà ra phöông aùn söû duïng laâu daøi nöôùc döôùi ñaát, vì ñaây laø phöông aùn thuaän tieän vaø kinh teá.


CAÙC TIEÂU CHUAÅN NHAØ NÖÔÙC VIEÄT NAM VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC


YEÁU TOÁ

TC – 20TCVN

TCVN 5944 – 1995

NÖÔÙC UOÁNG

NÖÔÙC NGAÀM

PH

6,5 – 8,5

6,5 – 8,5

Ñoä cöùng toång coäng (mg CaCO3/l)

< 12

300 – 500

Canxi (mg/l)

75 – 100
Saét toång coäng (mg/l)

< = 0,3

1 – 5

Amonium (mg/l)

< 3

5

Clorua (mg/l)

70 – 100

200 – 600

Sunfat (mg/l)

250

200 – 400

Photphat (mg/l)

1,2 – 2,5

1 – 5

Nitrat (mg/l)

< 6

45

Chaát raén toång coäng (mg/l)

< 1000

750 – 1500


TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

1. Voõ Thò Kim Loan – Giaùo trình Taøi Nguyeân Nöôùc – Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân – TP. HCM.

2. Voõ Thò Kim Loan – naêm 2004 - Ñaëc ñieåm ñoäng thaùi thuûy hoaù nöôùc döôùi ñaát taàng noâng (<100m) cuûa khu vöïc noäi thaønh thaønh phoá Hoà Chí Minh – Ñeà Taøi Nghieân cöùu khoa hoïc caáp tröôøng – Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân – TP. HCM .

3. UÛy Ban Nhaân Daân Quaän Bình Taân.

4. Boä Coâng Nghieäp – Cuïc Ñòa Chaát vaø khoaùng saûn Vieät Nam Ñaëc tröng Ñoäng thaùi Nöôùc döôùi ñaát vuøng Ñoàng Baèng Nam Boä (1991 - 1997).

5. Nguyeãn Thò Höôøng – Nguyeãn Thò Dieãm Höôøng - khoaù 1998 – 2002. Ñaùnh giaù chaát löôïng nöôùc döôùi ñaát cuûa caùc taàng chöùa nöôùc (ñoä saâu < 100m) Huyeän Bình Chaùnh.

6. Leâ Thò Linh Chi – khoaù 2000 – 2004. Ñaùnh giaù dieãn bieán chaát löôïng nöôùc döôùi ñaát taàng Pleistocene. Quaän Taân Phuù – TP. Hoà Chí Minh.

7. Baûn ñoà Ñòa chaát Thuyû vaên thaønh phoá Hoà Chí Minh. Tyû leä 1/50.000.

8. Baûn ñoà Ñòa chaát Thaønh phoá Hoà Chí Minh tyû leä 1/50.000.

9. Lieân ñoaøn Baûn ñoà Mieàn Nam.

11. Caùc tieâu chuaån Nhaø nöôùc Vieät Nam veà moâi tröôøng - Taäp I: Chaát löôïng nöôùc – Haø Noäi 1995.

12. Huyønh Thò Ngoïc Bích - K. 1998 – 2002. Ñaëc ñieåm ñòa chaát thuyû vaên vuøng Bình Chaùnh TP. Hoà Chí Minh .

13. Baùo caùo keát quaû tìm kieám – Ñaùnh giaù nöôùc döôùi ñaát vuøng Bình Chaùnh TP. Hoà Chí Minh Tæ leä 1/25.000 – Lieân ñoaøn 8.

PHUÏ LUÏCTrang


SVTH: ÑOAØN MINH NHAÂN1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương