MUÏc luïc lôøi caûm ôn Nhaän xeùt cuûa giaùo vieântải về 2.05 Mb.
trang13/14
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích2.05 Mb.
#39165
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

2. S biến ñi cht lượng nước theo khoâng gian.

Theo kết quả nghieân cứu của Lieân Đoaøn Địa Chất Thủy Văn-Địa Chất Coâng Trình Miền Nam , nước dưới ñất tầng noâng vận đñộng chủ yếu theo hướng Bắc Taâây Bắc- Nam Đoâng Nam vaø caùc hướng phụ Taâây sang Đoâng va øĐoâng sang Taây. Do đñoù đñể đñaùnh giaù sự biến đñổi chất lượng nước theo khoâng gian trong khu vực nghieân cứu, ta thaønh lập hai tuyến mặt cắt theo caùc hướng vận đñộng naøy của doøng ngầm.

Tuyến A- B : ñaây laø tuyến mặt cắt dọc theo phương Bắc Taâây Bắc- Nam Đoâng Nam

Tuyến C-D :ñaây laø tuyến mặt cắt ngang theo phương Taâây Taâây Nam – Đoâng Đoâng Bắca. Tuyến A-B

Mặt cắt đñược thaønh lập dựa vaøo 5 mẫu nước lấy đñược dọc theo tuyến khảo saùt naøy (mẫu: 7 ; 6 ; 8 ; 3 ; 1)

Theo thứ tự từ treân xuống , caùc mẫu: 7 ; 6 ; 8 coù trị số pH tăng nhưng dao ñộng khoâng nhiều vaø tăng leân ở caùc mẫu 3 ;1 (hình12)

Haøm lượng sắt trong caùc mẫu coù sự dao đñộng .Haøm lượng sắt tăng dần ở caùc mẫu: 7 ; 6 ; 8 trở xuống phía Đoâng Nam haøm lượng sắt giảm ñaùng kể mẫu: 3;1 (hình 13).

Từ treân xuống haøm lượng clorua tăng đñaùng kể mẫu: 7 ; 6 ; 8 ; 3 vaø giảm một lượng nhỏ mẫu: 1 (hình 14)

Ion nitrat tăng từ treân xuống mẫu: 7 ; 6 ; 8 vaø giảm dần về phía Đoâng Nam mẫu: 3 ; 1 (hình 15)

Haøm löôïng amonium giaûm töø maãu: 7 ñeán maãu: 6 haøm löôïng amonium taêng leân ñaùng keå(hình 11)

Ngoaøi ra caùc maãu: 8 ; maãu 1 coù chöùa moät löôïng sunfat Nhìn chung , từ Taâây Taâây Bắc xuống Nam Đoâng Nam gía trị pH, amonium, clorua tăng, sắt, nitrat coù sự dao đñộng đñaùng kể
tải về 2.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương