MUÏc luïc lôøi caûm ôn Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân


Soá lieäu thoáng keâ naêm 1999tải về 2.05 Mb.
trang11/14
Chuyển đổi dữ liệu01.06.2018
Kích2.05 Mb.
#39165
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Soá lieäu thoáng keâ naêm 1999 )
(Soá lieäu thoáng keâ naêm 1999 )
Qua bieåu ñoà hình 1 vaø hình 2 cho thaáy Bình Chaùnh (Bình Taân) coù soá löôïng gieáng khai thaùc thaáp hôn so vôùi quaän Goø Vaáp vaø quaän Taân Bình, nhöng löu löôïng khai thaùc khaù lôù thaáp hôn quaän Taân Bình (quaän Taân Bình hieän nay taùch thaønh quaän Taân Bình vaø quaän Taân Phuù).

- Hieän traïng khai thaùc nöôùc ôû taàng chöùa nöôùc pliocen treân coù 10872 gieáng khai thaùc trong taàng pliocene treân vôùi löu löôïng khai thaùc laø 46338,0m3/ngaøy. Ñieàu naøy chöùng toû caùc gieáng khai thaùc ôû taàng naøy coù löu löôïng lôùn chuû yeáu phuïc vuï cho saûn xuaát coâng nghieäp.Vieäc taäp trung khai thaùc coâng nghieäp trong taàng naøy cuõng gaây neân nhöõng taùc ñoäng lôùn ñoái vôùi chaát löôïng taàng chöùa nöôùc naøy.

(Soá lieäu thoáng keâ naêm 1999)
(Soá lieäu thoáng keâ naêm 1999 )

Qua bieåu ñoà hình 3 vaø hình 4 cho thaáy Bình Chaùnh coù soá löôïng gieáng khai thaùc vaø löu löôïng khai thaùc khaù lôùn so vôùi caùc quaän huyeän.Chöông II.


tải về 2.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương