MẪu tờ khai đĂng ký xe máy chuyên dùNGtải về 38.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích38.12 Kb.
#18362
MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)

straight connector 8


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 7


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Tên chủ sở hữu:…………………….......... Số CMND hoặc hộ chiếu:...................

Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp:…………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………...………………………

Tên đồng chủ sở hữu (nếu có):.....................Số CMND hoặc hộ chiếu:……….…

Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp:..........……………………..

Địa chỉ thường trú:...……………………………...………………………………

Loại xe máy chuyên dùng:…………...........................Màu sơn:…………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………… ……Công suất: ...……………………

Nước sản xuất:…………………………………Năm sản suất:…….……………

Số động cơ:…………………………………….Số khung:…….…………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao): …………………....Trọng lượng:……………

Giấy tờ kèm theo, gồm có:
TT

Số của giấy tờ

Trích yếu nội dung

Nơi cấp giấy tờ

Ngày cấp

Số trang

1
2Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………xét cấp đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên

… , ngày......tháng…… năm………

Người khai ký tên
Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:
(Dán trà số động cơ) (Dán trà số khung)

* chỉ dán trà số động cơ của máy chính

-rectangle 5rectangle 6 Đăng ký lần đầu - Mất chứng từ gốc

- Số biển số cũ: (nếu có):………………...Biển số đề nghị cấp: ……….…………

Cán bộ làm thủ tục Trưởng phòng duyệt Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

*Ghi chú: - Đánh dấu "x" vào các ô tương ứng;

- Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính;

- Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.

Phụ lục 4
MẪU TỜ KHAI XOÁ SỔ ĐĂNG KÝ

XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20 /2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTỜ KHAI

XOÁ SỔ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Họ và tên chủ sở hữu:…………..................Số giấy CMND hoặc hộ chiếu...........

Ngày cấp:…………… ……...........Nơi cấp……………………

Địa chỉ thường trú:………………. ………...…………………………

Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):……….....Số CMND, hoặc hộ chiếu………

Ngày cấp:……………………….............Nơi cấp:………..........…………….

Địa chỉ thường trú:...………………...…………………………………….…..

Loại xe máy chuyên dùng:...................... Màu sơn…………………………..

Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………... Công suất ...……………………………

Nước sản xuất:...……………………… Năm sản suất…….…………………….

Số động cơ:…………………………….Số khung…….…………………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao):………….....Trọng lượng………………………

Hiện đã có giấy chứng nhận đang ký, biển số là:…..........……….................

Do Sở Giao thông vận tải………………….cấp ngày…..tháng………năm…….

Lý do xin xoá sổ đăng ký:………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị………………….. xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng đã khai trên.

……, ngày.....tháng…… năm………

Người khai ký

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:
Số biển số:……….Ngày cấp………Số đăng ký quản lý………Ngày xoá sổ:…/../…

Đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký và biển số ngày……./……./……….

Lưu hồ sơ xoá sổ đăng ký tại Sở Giao thông vận tải.
Cán bộ làm thủ tục Trưởng phòng duyệt Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:Tờ khai lập thành 03 bản: - Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng 02 bản;

- Sở Giao thông vận tải lưu hồ sơ xoá sổ 01 bản.

Phụ lục 19
MẪU TỜ CAM ĐOAN VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)Tên Sở GTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTỜ CAM ĐOAN VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Tên chủ sở hữu:…………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………

Số CMND hoặc số hộ chiếu:………………….……………………………................

Ngày cấp:…………………………………..Nơi cấp……………………………………

Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:

Loại xe máy chuyên dùng:……….................................Màu sơn………………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):……………………………… Công suất ...…………………

Nước sản xuất:…………………………………………Năm sản xuất…….……………

Số động cơ:…………………………………………….Số khung…….………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao):...………………….......Trọng lượng…………….…

Đúng hay không đúng với tờ khai cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng:…………

Hồ sơ xin cấp đăng ký, biển số của tôi thiếu các loại giấy tờ sau:

1

. Mất Chứng từ nguồn gốc hoặc mất Giấy chứng nhận đăng kýLý do……………

2. Mất các loại giấy tờ có trong hồ sơ như sau:

+…………………………………………………………………..

+…………………………………………………………………..

+…………………………………………………………………..

Lý do:…………………………………………………………………………………


Xin cam đoan lời khai trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai báo.
……, ngày......tháng…… năm……

Chủ phương tiện

( ký, ghi rõ họ tên)

* Ghi chú:

Bản cam đoan được lập thành 02 bản: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng giữ 01 bản: Sở Giao thông vận tải lưu hồ sơ cấp đăng ký 01 bản.

Phụ lục 20
MẪU THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐĂNG KÝ

XE MÁY CHUYÊN DÙNG.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010)
Tên Sở GTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO CÔNG KHAI ĐĂNG KÝ

XE MÁY CHUYÊN DÙNG
Tên chủ sở hữu:…………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………

Số CMND hoặc số hộ chiếu:………………….……………………………..

Ngày cấp:…………………………………..Nơi cấp……………………………………

Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:

Loại xe máy chuyên dùng:……….................................Màu sơn………………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):……………………………… Công suất ...…………………

Nước sản xuất:…………………………………………Năm sản xuất…….……………

Số động cơ:…………………………………………….Số khung…….………………

Kích thước bao (dài x rộng x cao):...………………......Trọng lượng…………….……

Nay tôi xin thông báo công khai, nếu ai có tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở Giao thông vận tải......................................

Sau 7 ngày kể từ khi thực hiện thông báo này, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký cho tôi theo quy định của pháp luật.


Chủ phương tiện

( ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của đơn vị đăng thông báo:

Đã thực hiện thông báo công khai tại...........

Thời hạn thông báo là 07 ngày: Từ ngày.../..../.... đến ngày..../..../.....

..............., ngày.....tháng ..... năm.......Thủ trưởng đơn vị thông báo

(ký tên, đóng dấu)

* Ghi chú:

Bản thông báo này được lưu trong hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải.
Каталог: 3cms -> scripts -> fckeditor -> web -> upload -> File -> TTHC -> So%20GTVT -> Duong%20bo%201
File -> QuyếT ĐỊnh về việc giải quyết khiếu nại về tranh chấp đất đai giữa
File -> Về việc giải quyết (lần 2) đơn khiếu nại của ông Lê Đức Thịnh, thường trú tại thôn Xuân Tổng, xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá. Chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
File -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình
File -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 20/2010/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
TTHC -> Mẫu 1/TT: Trang bìa (Ban hành tại Thông tư 22/2009/tt-byt). HỒ SƠ ĐĂng ký thuốC
TTHC -> Mẫu số 1a/ĐĐn-cc
Duong%20bo%201 -> MẪu tờ khai đĂng ký xe máy chuyên dùNG

tải về 38.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương