Mẫu số C4-08/KBtải về 11.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích11.07 Kb.

Không ghi vào

khu vực này


Mẫu số C4-08/KB


(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013

của Bộ Tài chính)

Số: …………….
GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

Lập ngày....... tháng....... năm.........
N
PHẦN KBNN GHI

Nợ TK:


Có TK:

gười nộp:

Địa chỉ:

Nộp vào tài khoản số: Tại KBNN:Của Mã ĐVQHNS:

Nội dung nộp

Số tiền

Tổng cộng
Tổng số tiền bằng chữ:

KBNN ghi sổ ngày … tháng … năm ……

Người nộp tiền Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương