Mẫu số C2-12/NStải về 41.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích41.88 Kb.Không ghi vào

khu vực này


Mẫu số C2-12/NS

(TT số 40 /2016/TT-BTC ngày 01/3/2016

của Bộ Tài Chính)


Số:………..Năm NS :………GIẤY ĐỀ NGHỊ CAM KẾT CHI NSNN

VNĐ □ Ngoại tệ □

KPTX □ KPĐT □

Đơn vị đề nghị cam kết chi NSNN:

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách/Mã dự án đầu tư:

Tên dự án đầu tư:

Mở tài khoản tại KBNN

I
PHẦN KBNN GHI
Nợ TK:

Có TK:


Mã ĐBHC:

Số CKC, HĐK:

Số CKC, HĐTH:
. Thông tin chung về cam kết chi

Tên nhà cung cấp:

Mã số nhà cung cấp:......................................................................................

TK nhà cung cấp:

Tại Ngân hàng:

Số hợp đồng giấy:

Ngày ký hợp đồng (hoặc ngày hợp đồng có hiệu lực)

Mã số hợp đồng khung đã CKC:Giá trị hợp đồng giấy: Số tiền đã CKC các năm trước:

II. Thông tin chi tiết về cam kết chi


STT

Mã NDKT


Mã cấp NS

Mã chương

Mã ngành KT

Mã CTMT, DA

Mã nguồn NSNN

Ký hiệu ngoại tệ

Số tiền theo nguyên tệ

Số tiền quy ra VND

1
2
Tổng cộng:Số tiền bằng chữ:ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày ... tháng ... năm ......

Ngày ..... tháng ... năm ....

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Kế toán/Kiểm soát

Kế toán trưởng/Phụ trách

Giám đốc
Ghi chú:

Hướng dẫn ghi chép mẫu biểu Giấy đề nghị cam kết chi NSNN

(Mẫu số C2-12/NS)

Mục đích

Giấy đề nghị cam kết chi là chứng từ kế toán do đơn vị sử dụng ngân sách lập đề nghị Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản thực hiện trích quỹ ngân sách nhà nước để cam kết sử dụng dự toán thanh toán cho hợp đồng đã ký giữa đơn vị sử dụng ngân sách với nhà cung cấp.Phương pháp và trách nhiệm ghi chép

* Đối với đơn vị lập chứng từ:

- Giấy đề nghị cam kết chi phải được đánh số liên tục trong kỳ kế toán, số, ngày, tháng, năm lập.

- Ghi đầy đủ năm ngân sách thực hiện cam kết chi.

- Đánh dấu “x” vào ô tương ứng: Kinh phí thường xuyên hoặc kinh phí đầu tư; bằng tiền VND hoặc bằng ngoại tệ.

- Đơn vị phải ghi rõ các thông tin khi lập chứng từ:

+ Tên đơn vị đề nghị cam kết chi, mã đơn vị có quan hệ với ngân sách/mã dự án đầu tư, tên dự án đầu tư, Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản.

+ Phần Thông tin chung về cam kết ghi đầy đủ các nội dung: Tên nhà cung cấp, mã số nhà cung cấp, tài khoản, ngân hàng nơi nhà cung cấp mở tài khoản, số hợp đồng giấy, ngày ký hoặc ngày hợp đồng có hiệu lực, số hợp đồng khung đã cam kết chi (nếu có), giá trị hợp đồng giấy, số tiền đã cam kết chi các năm trước (nếu có).

+ Phần Thông tin chi tiết về cam kết chi: Ghi chi tiết theo mã NDKT (TM), mã cấp NS, mã chương, mã ngành kinh tế (khoản), mã CTMT, DA, mã nguồn NS ký hiệu ngoại tệ cam kết chi, số tiền theo nguyên tệ và số tiền quy đổi VND (ghi chi tiết số tiền theo tiểu mục - mỗi tiểu mục chi ghi trên một dòng).

+ Tổng số tiền ghi bằng số và bằng chữ.

+ Ký và đóng dấu đầy đủ vào nơi quy định.* Đối với Kho bạc Nhà nước

- Đối với cam kết chi do bộ phận phòng/bộ phận kế toán thực hiện, kế toán ký vào chức danh “Kế toán”, lãnh đạo phòng/ bộ phận kế toán trưởng ký chức danh “Kế toán trưởng”; đối với cam kết chi do phòng/bộ phận kiểm soát chi thực hiện, cán bộ kiểm soát chi ký chức danh “Kiểm soát”, lãnh đạo phòng/bộ phận kiểm soát chi ký chức danh “Phụ trách” (riêng đối với đơn vị Kho bạc Nhà nước huyện chỉ bố trí 1 cán bộ kiểm soát chi, bỏ trống chức danh “Phụ trách”).

- Điền đầy đủ các thông tin tại ô “KBNN ghi”, riêng dòng số cam kết chi do kế toán viên hoặc chuyên viên phòng/bộ phận Kiểm soát chi ghi số đơn đặt hàng, do hệ thống tự sinh khi nhập cam kết chi vào TABMIS để thông báo cho đơn vị sử dụng ngân sách biết, làm căn cứ theo dõi hạch toán các khoản liên quan đến hợp đồng đã cam kết chi.

Luân chuyển chứng từ

Đơn vị sử dụng ngân sách lập 02 liên Giấy đề nghị cam kết chi, các liên chứng từ được xử lý như sau:

- 01 liên Kho bạc Nhà nước làm căn cứ hạch toán và lưu:

+ Nếu là cam kết chi thường xuyên (trừ cam kết chi nguồn dự toán thường xuyên chương trình mục tiêu) lưu tại bộ phận Kế toán;

+ Nếu là cam kết chi đầu tư xây dựng cơ bản, cam kết chi từ nguồn dự toán thường xuyên chương trình mục tiêu lưu tại bộ phận Kiểm soát chi;

- 01 liên lưu tại đơn vị.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương