Mẫu số C2-05/NStải về 32.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích32.57 Kb.

Không ghi vào

khu vực này


Mẫu số C2-05/NS

(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013

của Bộ Tài chính)


Số:GiẤY nộp trả kinh phí

Chuyển khoản  Tiền mặt 
PHẦN KBNN GHI

1. Nợ TK:

Có TK:

2. Nợ TK:Có TK:

Mã ĐBHC:
Đơn vị nộp: Mã ĐVQHNS:

Đề nghị NH (KBNN): trích tài khoản số:

Hoặc người nộp tiền:

Nộp trả kinh phí thường xuyên

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền:

TK 3521 (Kiểm toán NN)  TK 3522 (Thanh tra TC)  TK 3523 (Thanh tra CP)  TK 3529 (CQ có thẩm quyền khác ) 

theo Quyết định số: ngày

Thông tin nộp trả theo các chi tiết sau:

Đơn vị rút dự toán: Mã ĐVQHNS:

Tài khoản số: Tại KBNN: Mã cấp NS:

Tên CTMT,DA: Mã CTMT,DA:

Số CKC, HĐK Số CKC, HĐTH Năm NS:

Nội dungNDKT

Mã chươngngành KTnguồn NSNN

Số tiềnTổng cộng
Tổng số tiền ghi bằng chữ:Người nộp tiền

Ngày …. tháng …. năm ...….(Ký, ghi họ tên)


Đơn vị nộp tiền

Ngày …. tháng …. năm ...….Kế toán trưởng Thủ trưởng
Bộ phận kiểm soát

Ngày .... tháng .... năm .......Kiểm soát Phụ trách
PHẦN KBNN GHI

 1. Nộp giảm chi NSNN

 2. Nộp trả kinh phí khi đã quyết toán ngân sách:

Thu NSNN theo: Mã NDKT:

Mã CQT:

Mã chương:
KBNN A

Ngày......tháng........năm........Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B

Ngày......tháng........năm........Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

17


: sites -> www.caobang.gov.vn -> files -> thutuc
thutuc -> Phụ lục số 3 TÓm tắt hồ SƠ CỦa ngưỜi lao đỘNG
thutuc -> Phụ lục số 1 giấy giới thiệU của Người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
thutuc -> ĐƠN ĐỀ nghị LẬp sổ theo dõi cấp phưƠng tiện trợ giúP, DỤng cụ chỉnh hìNH
thutuc -> Mẫu số 10 cc1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuc -> Mẫu số 03/2013/tt-lltp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thutuc -> Mẫu số 12-tt1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuc -> Phụ lục số 13 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
thutuc -> BẢn khai cá nhâN
thutuc -> Thực hiện Quyết định số ngày tháng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường (ubnd tỉnh ) về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; biên bản kiểm tra thực địa ngày tháng
thutuc -> Phụ lục số 18 (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/tt-bxd ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương