Mẫu số C2-03/NStải về 44.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích44.37 Kb.
#21552

Không ghi vào

khu vực này


Mẫu số C2-03/NS

(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013

của Bộ Tài Chính)


Số:01


Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ỨNG TRƯỚC

Tạm ứng sang thực chi 


Ứng trước chưa đủ ĐKTT sang ứng trước đủ ĐKTT 

Đơn vị:Công an huyện EaKar Mã ĐVQHNS: 1053629

Tài khoản:8123 Tại KBNN: Kho bạc Nhà nước EaKar

Mã cấp NS:1 Tên CTMT, DA: Mã CTMT, DA: Năm NS:2013

Căn cứ số dư Tạm ứng  /Ứng trước  đến ngày 16/12/2013 Đề nghị Kho bạc Nhà nước EaKar

Thanh toán số tiền đã Tạm ứng / Ứng trước chưa đủ ĐKTT  thành Thực chi / Ứng trước đủ ĐKTT  theo chi tiết sau:STTNDKTchươngngành KTnguồn NSNN

Số dư tạm ứng/

ứng trước

Số đề nghị

thanh toán

Số KBNN duyệt thanh toán

1

6449

009

471

12

217.910.0002

6401

009

471

12
217.910.000
3

6749

009

471

12

308.270.0004

6701

009

471

12
26.740.000
5

6702

009

471

12
259.520.000
6

6703

009

471

12
22.010.000
7

7049

009

471

12

244.541.0008

7011

009

471

12
104.275.000
9

7049

009

471

12
140.266.000
Tổng cộng

770.721.000

770.721.000
Tổng số đề nghị thanh toán đã tạm ứng, ứng trước ghi bằng chữ:Bảy trăm bảy mươi triệu bảy trăm hai mươi mốt nghìn đồng.

Ngày tháng 12 năm 2013Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị


P
Nợ TK

Có TK


Mã ĐBHC:
hần kho bạc nhà nước ghi


Đồng ý thanh toán tổng số tiền ghi bằng chữ:

Bộ phận kiểm soát của Kho bạc

Ngày....... tháng...............năm............ Ngày....... tháng.........năm 2013Kiểm soát Phụ trách Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc KBNN


tải về 44.37 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương