Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/tt-blđtbxh ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-cp. TÊN doanh nghiệP/TỔ chứCtải về 20.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích20.76 Kb.

Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

(ENTERPRISE/ORGANIZATION)


SỐ (No):……../……..-…….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness
V/v đề nghị cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Suggestion for issuance of work permit

.......,line 3 ngày.....tháng.....năm..... .......date.......month........year......

Kính gửi:..................................................................................................

To:

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................................The name of enterprise/organization:

2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức:……………………………………………..Forms of enterprise, organization:

3. Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: …………….ngườiTotal of employee

Trong đó số lao động nước ngoài là:………………………..………………ngườiNumber of foreign employee

4. Địa chỉ: ...............................................................................................................Address:

5. Điện thoại: ..........................................................................................................Telephone number (Tel):

6. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: ...............................................................Permission for business (No):

7. Cơ quan cấp: ..........................................Ngày cấp: ............................................Place of issue Date of issue

8. Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ......................................................................Fields of business:

Đề nghị: ...................................................cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài,như sau:Suggestion: issuance of work permit for foreign employee, the detail as belo:

9. Họ và tên: ........................................... 10. Nam (M) Nữ (F) .............................Full name…………………………………………..

11. Ngày, tháng, năm sinh: ..........................Date of birth (DD-MM-YY………….)

12. Quốc tịch hiện nay: ...........................................................................................

Current nationality

13. Số hộ chiếu .......................................14. Ngày cấp: .........................................Passport number Date of issue

15. Cơ quan cấp: .................................16. Thời hạn hộ chiếu: ...............................Issued by Date of expiry

17. Trình độ chuyên môn (tay nghề): .....................................................................Professional qualification (skill)

18. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................Working at enterprise, organizati

19. Địa điểm làm việc: ...........................................................................................Working place

20.Vị trí công việc: ................................................................................................Job assignment

21. Thời hạn làm việc từ ngày ...........tháng...........năm...........đến ngày...........tháng...........năm.....Period of work from ...................................................... to .................................

I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Education and Qualifications

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Working period

22. Nơi làm việc

- Nơi làm việc lần 1:

Working place 1st

Vị trí công việc: ...............................................................................................Job assignment:

Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../.........../..............................................Period of work from ....................To......................................................................

- Nơi làm việc lần 2:……………………………………………………………..

- Nơi làm việc lần: ................................................................................................

- Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ................................................................Last or current working place

+ Vị trí công việc: .................................................................................................Job assignment:

+ Thời gian làm việc từ ngày: ........./........../..........đến ngày: .........../.........../...............................Period of work from ....................To.....................

III. THÔNG TIN KHÁC

Other information

23. Chứng minh trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc sẽ đảm nhận: ………..................................................................................................Professional qualification (skill) of foreign workers meet the requirements of the assigned positions

24. Lý do ông (bà) ...................................làm việc tại Việt Nam: .........................The reasons for Mr. (Ms.) working in Vietnam

25. Mức lương: ……………………..VNĐWage/Salary:

26. Đến cư trú tại Việt Nam lần thứ: ……………………………………………Residence in Viet Nam:..................times

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: đơn vị.


ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

On behalf of enterprise/organization

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)(Signature and stamp)

: Lists -> MauDonToKhai -> Attachments
Attachments -> BIỂu mẫU 1 (Kèm theo Công văn số 125/cctthc ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) stt
Attachments -> ĐƠn yêu cầu xóA ĐĂng ký thế chấP, thế chấp của ngưỜi thứ 3 BẰng quyền sử DỤng đẤT, TÀi sản gắn liền vớI ĐẤT
Attachments -> PHỤ LỤC 1-8 biên bảN ĐÁnh giá CẤp cơ SỞ ĐỀ TÀI
Attachments -> PHỤ LỤC 1 danh mục hàng nguy hiểm là CÁc chấT ĐỘc hạI, chất lây nhiễM
Attachments -> HỢP ĐỒng tặng cho quyền sử DỤng đẤt và TÀi sản gắn liền vớI ĐẤT
Attachments -> Mẫu số 41/HĐta cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> HỢP ĐỒng thế chấp quyền sử DỤng đẤt chúng tôi gồm có: Bên thế chấp
Attachments -> Mẫu số 57/dc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc di chúC
Attachments -> Phô lôc II méu biÓu tham gia ho¹t ®éng c ng nghiÖp quèc phßng
Attachments -> PHỤ LỤc II cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương