Mẫu số: 46 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)tải về 6.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích6.3 Kb.
Mẫu số: 46 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……..., ngày..….tháng....….năm ......…


Đơn tố cáo

Kính gửi: .......................................................(1)

Tên tôi là:..............................................................................................................................

Địa chỉ:.................................................................................................................................

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:.......................................................

.........................................................................................................................................(2)

Nay tôi đề nghị:...............................................................................................................(3)

..............................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.Người tố cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo.

(2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.

(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương