MẪu số 43 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 6.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích6.01 Kb.
MẪU SỐ 43

(ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------


……….,ngày……..tháng……...năm………..
GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI
Họ và tên người được ủy quyền: ………(1)

Địa chỉ: ………(2)

Số CMND: Cấp ngày……tháng…….năm …………

Nơi cấp: ………....

Họ và tên người được ủy quyền …………

Địa chỉ: …………

Số CMND: Cấp ngày……tháng…….năm …………

Nơi cấp: ………....

Nội dung ủy quyền: ………(3)

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền.

Xác nhận của UBND NGƯỜI ỦY QUYỀN

xã, phường, thị trấn nơi (Ký và ghi rõ họ tên)

người ủy quyền cư trú

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


(1) Nếu người ủy quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người ủy quyền.

(2) Nơi người ủy quyền khiếu nại cư trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức ủy quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.(3) Ủy quyền toàn bộ để khiếu nại hay ủy quyền một số nội dung (Trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền).
: DesktopModules -> THUTUCHANHCHINH -> Thu%20muc%20tai%20lieu
Thu%20muc%20tai%20lieu -> Mẫu (Form) na6 Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/tt-bca ngày 05-01-2015 (1)
DesktopModules -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc BẢn kê khai
DesktopModules -> Suy tim năM 2014: TÓm tắt các nc quan trọNG
DesktopModules -> HỌc viện quản lý giáo dục cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thu%20muc%20tai%20lieu -> ĐỊa chỉ CÔng an thành phố HÀ NỘi và CÔng an 29 quận huyệN, thị XÃ trêN ĐỊa bàn hành phố HÀ NỘI
Thu%20muc%20tai%20lieu -> CÔng an tp hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Thu%20muc%20tai%20lieu -> PHẦn III các biểu mẫu là thành phần hồ SƠ thực hiện thủ TỤc hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ CÔng an
Thu%20muc%20tai%20lieu -> MẪu số 32 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thu%20muc%20tai%20lieu -> MẪu số 46 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương