Mẫu số 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/tt- blđtbxh ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và X hội)tải về 9.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích9.74 Kb.
#18105
Phương án làm thên từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm (Mẫu số 03).

Mẫu số 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và X hội)

Bộ, Ngành, địa phương………….

Doanh nghiệp, đơn vị:…………….

Phương án làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm

Năm…..

1. Các chức danh nghề, công việc phải làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm:
Số TT

Các chức danh nghề, công việc phải làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm

Lý do phải làm thêm giờ

1Lưu ý: Những lý do ny phải phù hợp với các điều kiện quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Mục II của Thông tư số………………………

2. Cam kết khi tổ chức thực hiện làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm

……………………………………………………………….Lưu ý:

- Những cam kết này không được trái với các nguyên tắc quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Mục II của Thông tư số……………..

- Khuyến khích mở rộng các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động khi tham gia làm thêm giờ như tăng cường bồi dưỡng hiện vật, thực hiện ăn ca, tăng cường kiểm tra sức khỏe…

3. ý kiến của Ban Chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban Chấp hành công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp , đơn vị……………….

…….., ngày………tháng………năm…..

Đại diện công đoàn Người sử dụng lao động

(Ký tn, đóng dấu) hoặc người được ủy quyền(Ký tn, đóng dấu)
Каталог: 3cms -> upload -> File -> Thu tuc hanh chinh
upload -> Ủy ban quốc gia vì SỰ tiến bộ CỦa phụ NỮ việt nam
upload -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
upload -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload -> BỘ TÀi chính bộ TƯ pháP
upload -> Thủ tục: Đăng ký hợp đồng cá nhân đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài a Trình tự thực hiện
upload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ nghị
Thu tuc hanh chinh -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC
File -> 1 Sự cần thiết xây dựng quy hoạch
File -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC

tải về 9.74 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương