Mẫu số 22/BCĐBHĐnd uû ban nhn dntải về 258.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích258.12 Kb.
Mẫu số 22/BCĐBHĐND

Uû ban nh©n d©n (1).............................................................................................................

Thèng kª c¬ cÊu, chÊt l­îng ®¹i biÓu héi ®ång nh©n d©n (2).........................................................................................


NhiÖm kú 2011 - 2016

thø


Tªn ®¬n vÞ hµnh chÝnh hoÆc cÊp hµnh chÝnh


Tæng sè

§VHC hoÆc th«n, tæ D©n phè trùc thuécTæng sè ®¹i biÓu H§ND§é tuæi

C¬ cÊu kÕt hîp

C¬ cÊu ngµnh nghÒ

D­íi 35

Tû lÖ %

Tõ 35 ®Õn 50

Tû lÖ %

Trªn 50

Tû lÖ %Tû lÖ %

D©n téc

Tû lÖ %

T«n gi¸o

Tû lÖ %

T¸i cö

Tû lÖ %

CB, CC nhµ n­íc

Tû lÖ %

Chuyªn tr¸ch §¶ng

Tû lÖ %

C/ tr¸ch §oµn thÓ

Tû lÖ %

Doanh nghiÖp

Tû lÖ %

C«ng nghiÖp

Tû lÖ %

N«ng nghiÖp

Tû lÖ %

Ngµnh nghÒ kh¸c

Tû lÖ %


Ghi chó: (1), (2),: Ghi tªn ®¬n vÞ hµnh chÝnh

thø


Tªn ®¬n vÞ hµnh chÝnh hoÆc cÊp hµnh chÝnh

Tr×nh ®é V¨n ho¸

Tr×nh ®é

Chuyªn m«nTr×nh ®é

Lý luËn chÝnh trÞTr×nh ®é

QL hµnh chÝnhTr×nh ®é

QL Kinh tÕTiÓu häc

Tû lÖ %

TH c¬ së

Tû lÖ %

TH phæ th«ng

Tû lÖ %

S¬ cÊp

Tû lÖ %

Trung cÊp

Tû lÖ %

§H, sau §H

Tû lÖ %

S¬ cÊp

Tû lÖ %

Trung cÊp

Tû lÖ %

Cao cÊp, §H

Tû lÖ %

S¬ cÊp

Tû lÖ %

Trung cÊp

Tû lÖ %

§H, sau §H

Tû lÖ %

Trung cÊp

Tû lÖ %

§¹i häc, sau §H

Tû lÖ %

………, ngµy ……th¸ng ……n¨m 2011

Ng­êi lËp biÓu TM. Uû ban nh©n d©n(Ký, ghi râ hä tªn) chñ tÞch

(Ký tªn, ®ãng dÊu)(Ghi râ hä vµ tªn)
: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments
Attachments -> TÒA Án nhân dân tối cao
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương