Mẫu số 16-cbh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc giấY ĐỀ nghị nhận chế ĐỘ BẢo hiểm xã HỘi khi ngưỜi hưỞng đà TỪ trầNtải về 13.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích13.96 Kb.
Mẫu số 16-CBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI
KHI NGƯỜI HƯỞNG ĐÃ TỪ TRẦN


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội …………………….

Tôi tên là ……………………………………………………………... Sinh ngày ….. tháng …… năm ………

Số chứng minh nhân dân ………………………… Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: ……………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………….. Số điện thoại liên hệ: …………...

Mối quan hệ với người từ trần: ………………………………………………………………………………….

Tôi xin thay mặt cho tất cả thân nhân là …….. người, gồm:

1. Ông (Bà): …………………………….……………………… Sinh ngày …… tháng …….. năm …………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………

Mối quan hệ với người từ trần: ………………………………………………………………………………….

2. Ông (Bà): …………………………….……………………… Sinh ngày …… tháng …….. năm …………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………

Mối quan hệ với người từ trần: ………………………………………………………………………………….

3. ……………………

để nhận chế độ BHXH của người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đã từ trần là Ông (Bà): ……………

Số sổ BHXH: …………………………………………………….. /Số hồ sơ: …………………………

Chết ngày ………… tháng ……… năm …………. Nơi đang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: ……………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những nội dung kê khai trên đây là đầy đủ, đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai cũng như trong trường hợp xảy ra tranh chấp về việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH theo chế độ của người hưởng đã từ trần. Đề nghị cơ quan BHXH xem xét, giải quyết chế độ BHXH cho gia đình chúng tôi theo quy định.


., ngày … tháng … năm …
Xác nhận của chính quyền địa phương nơi người đề nghị đang cư trú
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


, ngày … tháng … năm …
Người đề nghị
(ký, ghi rõ họ tên)
Chữ ký của các thân nhân
Người thứ nhất: ……………………………
(Ký, ghi rõ họ tên)


Người thứ hai: ……………………………
(Ký, ghi rõ họ tên)


Người thứ ba: ……………………………
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xét duyệt của cơ quan BHXH

- Tổng số tháng được truy lĩnh:………. Tháng

Từ tháng …… năm ……. đến tháng ... năm…

- Tổng số tiền được truy lĩnh: ………….. đồng

Bằng chữ: ……………………………………….
….., ngày … tháng … năm …
Giám đốc BHXH
(Ký tên, đóng dấu)

* Ghi chú:


Ghi chú:

- Người khai là thân nhân của người hưởng đã từ trần theo quy định, đại diện cho các thân nhân lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người hưởng đã từ trần có những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.- Chỉ kê khai đối với thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, cha mẹ của vợ hoặc chồng.
: UserFiles
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
UserFiles -> PHƯƠng pháp viết nghiên cứu khoa họC Ứng dụng sư phạM
UserFiles -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
UserFiles -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
UserFiles -> BỘ XÂy dựNG
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
UserFiles -> BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
UserFiles -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
UserFiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương