MẪu số 15 tc (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/tt-ttcp ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ) (1) (2)tải về 12.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích12.22 Kb.
#21523


MẪU SỐ 15 - TC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ)

...................(1)...................

..............(2)...........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……/BC -...

......., ngày … tháng … năm …


BÁO CÁO

Kết quả xác minh nội dung tố cáo

Kính gửi:………..…(3)…………….

Thực hiện Quyết định số /QĐ-… ngày…/../…. của…(3)… về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo;

…(2)… đã thành lập Đoàn/Tổ xác minh nội dung tố cáo của ông (bà):…….

..…………………….. Địa chỉ………………………………………………………

tố cáo đối với …………………………...(4)………………………………………..

về ………………………………………..(5)…………………………………….…

Căn cứ Báo cáo của Đoàn/Tổ xác minh về kết quả xác minh nội dung tố cáo và các thông tin, tài liệu, bằng chứng có liên quan,…(2)…báo cáo…(3)…như sau:

1. Kết quả xác minh nội dung tố cáo:…………(6)…………………………..

2. Kết luận nội dung xác minh:.……………….(7)…………….…………….

3. Kiến nghị:..………………………………….(8)…………………………..

Trên đây là báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo, đề nghị …(3)… xem xét, kết luận./.
Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu: VT, hồ sơ.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao xác minh nội dung tố cáo

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao xác minh nội dung tố cáo.

(3) Người giải quyết tố cáo.

(4) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc họ tên, chức vụ, chức danh, địa chỉ của cá nhân bị tố cáo.

(5) Tóm tắt nội dung tố cáo.

(6) Báo cáo kết quả xác minh theo từng nội dung tố cáo, trong đó nêu cụ thể hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo, nội dung giải trình của người bị tố cáo; phân tích, đánh giá thông tin, tài liệu, chứng cứ để chứng minh tính đúng, sai của nội dung tố cáo.

(7) Kết luận từng nội dung tố cáo, trong đó nêu rõ nội dung tố cáo là tố cáo đúng, đúng một phần hoặc sai; việc cố ý tố cáo sai (nếu có); kết luận về hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác (nếu có); nguyên nhân, trách nhiệm của người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong những nội dung tố cáo đúng hoặc đúng một phần; thiệt hại về vật chất, tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật gây ra; đối tượng bị thiệt hại; những nội dung vi phạm pháp luật, sai lầm hoặc không phù hợp của việc giải quyết tố cáo trước đó (nếu có) và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong quá trình xác minh nội dung tố cáo (nếu có).

(8) Kiến nghị với người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra.


Каталог: news -> Documents
Documents -> Thanh tra chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Thanh tra chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Thanh tra chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Thanh tra chính phủ
Documents -> Thanh tra chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Thanh tra chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Thanh tra chính phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10
Documents -> Thanh tra chính phủ Số: 3073/ttcp-khtcth v/v tổng hợp kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 12.22 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương