MẪu số 11 tc (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/tt-ttcp ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ) (1) (2)tải về 9.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích9.42 Kb.


MẪU SỐ 11 - TC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ)

......................(1)...................

.............(2).............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY BIÊN NHẬN

Về việc tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng

liên quan đến nội dung tố cáo

Vào hồi ….. giờ …… ngày ….. tháng ….. năm …, tại ………(3)……….Bên nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng:

..……………………………..(4)…………………………………………….Bên giao thông tin, tài liệu, bằng chứng:

………………………………(5)……………………………………………..

Đã giao, nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng sau đây:

1. ……………………………(6)……………………………………………

2. …………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………….…Giấy biên nhận này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.


Bên giao

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

Bên nhận

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)


(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng.

(3) Địa điểm giao, nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng.

(4) Họ, tên, chức danh, đơn vị công tác của người nhận thông tin, tài liệu, bằng chứng.

(5) Họ, tên, chức vụ, chức danh, đơn vị công tác hoặc địa chỉ của người giao thông tin, tài liệu, bằng chứng.

(6) Loại thông tin, vật mang tin, tên, số trang, tình trạng tài liệu, bằng chứng.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương