MẪu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/tt-blđtbxh ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-cp đã được sửa đổitải về 7.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích7.79 Kb.
MẪU SỐ 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness
________________

……, ngày … tháng … năm …….


……, date … month … year ……..


PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG
APPLICATION FORM

Kính gửi: (To)……………………………………………….

1. Tên tôi là (viết chữ in hoa):
Full name (In capital)

2. Ngày tháng năm sinh: …………………………..Nam/Nữ


Date of birth (DD-MM-YYYY) Male/female

3. Quốc tịch:


Nationality

4. Số hộ chiếu:………………………………………Ngày cấp


Passport number: Date of issue

5. Nơi cấp ………………………………..có giá trị đến ngày


Place of issue Date of expiry

6. Trình độ học vấn:


Education level:

7. Trình độ chuyên môn tay nghề:


Professional qualification:

8. Trình độ ngoại ngữ (sử dụng thành thạo):


Foreign language (Proficiency)

9. Quá trình làm việc của bản thân (nêu cụ thể thời gian, vị trí công việc, tên doanh nghiệp, tổ chức đã làm việc, khen thưởng, kỷ luật), cụ thể:


Employment Record (the detailed time, employment position, name of enterprises, organizations worked, rewarda and discipline), including:

- Làm việc ở nước ngoài:


Employment outside Vietnam

- Làm việc ở Việt Nam:


Employment in Vietnam

Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện để đăng ký dự tuyển vào vị trí: ………………với thời hạn làm việc:


Upon careful consideration on your notice of recruitment, I myself consider to be qualified for the position of …………………..for the working period of………..

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh Pháp luật lao động Việt Nam. Nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.


I commit to fully abide by the Vietnamese labour legislation and will bear all resposibility for any violation.
Người đăng ký dự tuyển lao động
Applicant
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương