Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/tt-blđtbxh ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-cp. TÊN doanh nghiệP/TỔ chứC


BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀItải về 0.49 Mb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.49 Mb.
#529
1   2   3   4   5

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI ....

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)Đơn vị tính: người

Số TT

Tên đơn vị

Tổng số lao động nước ngoài lũy kế từ đầu nămTổng số người lao động nước ngoài trong quý

Trong đó chia ra

Mức lương trung bình (triệu đồng)

Giới tính

Quốc tịch

Vị trí công việc

Cấp GPLĐ

Nam

Nữ

Châu Á

Châu Âu

Châu Mỹ

Châu Phi

Châu Đại Dương

Nhà quản lý


Giám đốc điều hành


Chuyên

giaLao động kỹ thuật


Khác

Cấp GPLĐ

Cấp lại GPLĐ

Không đủ điều kiện cấp, cấp lại GPLĐKhông thuộc diện cấp GPLĐ

Đã nộp hồ sơ nhưng chưa được Cấp GPLĐ, Cấp lại GPLĐ hoặc xác nhận

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

I

Doanh nghiệp FDI

1

Công ty

2

Công ty………

II

Nhà thầu

1

Công ty

2

Công ty………

III

Doanh nghiệp, tổ chức khác

1

Công ty

2

Công ty………

Tổng


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Sở LĐTBXH.GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 15: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /LĐTBXH-BC

.......,line 3 ngày.....tháng.....năm.....


BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

6 THÁNG ĐẦU NĂM....../NĂM…...
Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)
Thực hiện Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội……………báo cáo tình hình người lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm……/năm……như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

1. Tình hình chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

2. Tình hình cấp giấy phép lao động

3. Công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn (kết quả đạt được, nguyên nhân, tồn tại, khó khăn) (kèm theo tổng hợp số liệu báo cáo tình hình người lao động nước ngoài của 6 tháng/năm…… theo mẫu số 15 Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP)II. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng

2. Giải pháp để quản lý người lao động nước ngoài

3. Kiến nghị
Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Sở LĐTBXH.

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)Mẫu số 16: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.
TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC/CHỦ ĐẦU TƯ


Số:……/……CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày.....tháng.....năm.....line 3

Каталог: doc -> store
store -> Qctđhn 01: 2014/btnmt quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệP ĐỐi với bụi và CÁc chất vô CƠ trêN ĐỊa bàn thủ ĐÔ HÀ NỘI
doc -> THỦ TƯỚng chính phủ
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
doc -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
doc -> Sè: 90/2003/Q§-ub
doc -> Chương 1 Các khái niệm căn bản về mạng và giao thức mạng Mạng máy tính
store -> SỞ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI
store -> THÔng báo về TỔng số lao đỘng đang làm việc tạI ĐƠn vị
store -> HƯỚng dẫn chèn slideshow photobucket vào chữ KÝ Bước 1: Đăng nhập vào photobucket và click vào album muốn tạo Slideshow Bước 2
store -> PHỤ LỤC 1 danh mục thuốC ĐÔng y, thuốc từ DƯỢc liệu và VỊ thuốc y học cổ truyền thuộc phạm VI thanh toán của quỹ BẢo hiểm y tế

tải về 0.49 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương