Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/tt-blđtbxh ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-cp. TÊN doanh nghiệP/TỔ chứCtải về 0.49 Mb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.49 Mb.
#529
1   2   3   4   5CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness

----------------------------

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

WORK PERMIT
SỐ:

No:Ảnh mầu


4 cm x 6 cm

Colour photo
GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

WORK PERMIT

Số:

No:
1. Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Nam (M) Nữ (F) . . . . . . . . . . .

Full name

3. Ngày, tháng, năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Date of birth (DD-MM-YY)

4. Quốc tịch hiện nay: . . . . . . . . . . . . . . Số hộ chiếu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nationality Passport number

5. Trình độ chuyên môn (tay nghề): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Professional qualification (skill)

6. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… . . . . . . . . . . .Working at enterprise/organization

7. Địa điểm làm việc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..Working place

8. Vị trí công việc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Job assignment

9. Thời hạn làm việc từ ngày . . . . . . tháng . . . . . . năm . . . . . . đến ngày . . . . . . tháng . . . . . . năm . . . . . .Period of work from . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. T


Ảnh màu


3cm x 4cm

Colour photo

Ảnh màu

3cm x 4cmColour photo
ình trạng giấy phép lao động: Cấp mới Cấp lại Cấp lại lần thứ: …….

Work permit status New issuance Re-issuance Number of re-issuanceNgày . . . . . . . tháng . . . . năm

GIÁM ĐỐC

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI. . . . . . . . . . . . .

DIRECTOR OF DEPARTMENT OF LABOUR, INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS

Ký tên, đóng dấu(Signature and stamp)
Ghi chú: Trường hợp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ủy quyền cho Trưởng ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao cấp giấy phép lao động thì cụm từ trong giấy phép lao động “Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội……” được thay thế bằng cụm từ “Trưởng ban quản lý khu công nghiệp…./khu chế xuất…/khu kinh tế…./khu công nghệ cao…..”Mẫu số 8: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.
TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

(ENTERPRISE/ORGANIZATION)


SỐ (No):……../……..-…….CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam

Independence - Freedom - Happiness
V/v đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Suggestion for re-issuance of work permit

.......,line 3 ngày.....tháng.....năm..... .......date.......month........year......

Kính gửi:...................................................................................................................................To:

1. Doanh nghiệp/tổ chức: .......................................................................................................................................Enterprise/organization:

2. Loại hình doanh nghiệp, tổ chức:………………………………………………………………………………..Form of enterprise/organization:

3. Địa chỉ:...............................................................................................................................................................Address:

4. Điện thoại: .........................................................................................................................................Telephone number (Tel):

Đề nghị: ............................cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:Suggestion: re-issuance of work permit for foreign employee, the details as below

5. Họ và tên: ....................................................................6. Nam (M) Nữ (F) ........................................Full name

7. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................................Date of birth (DD-MM-YY)

8. Quốc tịch hiện nay: ............................................................................................................................Nationality

9. Số hộ chiếu ..................................................................10. Ngày cấp: ...............................................Passport number Date of issue

11. Cơ quan cấp: .................................................................12. Thời hạn hộ chiếu: ...............................Issued by Date of expiry

13. Trình độ chuyên môn (tay nghề): .....................................................................................................Professional qualification (skill)

14. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): .................................................................................................Working at (name of enterprise/organization)

15. Địa điểm làm việc: .........................................................................................................................Working place

16.Vị trí công việc: .............................................................................................................................Job assignment

17. Thời hạn làm việc từ ngày ...... tháng ...... năm ...... đến ngày ...... tháng ...... năm ......Period of work from .................................................to .................................................

18. Lý do đề nghị cấp lại giấy phép lao độngReason for re-issuance of work permit ........................................................................................................


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu đơn vị


ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

On behalf of enterprise/organization

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)(Signature and stamp)Mẫu số 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ....

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Số: /LĐTBXH-TBCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
V/v người lao động nước ngoài không được cấp/cấp lại giấy phép lao động.

.......,line 3 ngày.....tháng.....năm.....

Kính gửi: (Tên doanh nghiệp/tổ chức)


Thực hiện Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và theo đề nghị tại văn bản số ngày tháng năm của (tên doanh nghiệp/tổ chức) về việc đề nghị cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố .…….. thông báo người lao động nước ngoài sau đây không được cấp/cấp lại giấy phép lao động:

1. Họ và tên: ………………………………………….2. Nam (Nữ):……………………………….

3. Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………...

4. Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………

5. Hộ chiếu số: ………………….................6. Ngày cấp:…………………………………………..

7. Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………

8. Làm việc tại (tên doanh nghip/t chc): ………………………………………………………

9. Địa điểm làm việc: ……………………………………………………………………………….

10. Vị trí công việc:………………………………………………………………………………….

11. Giấy phép lao động đã cấp (nếu có) số:…….ngày….tháng……năm……

12. Thời hạn dự kiến làm việc từ ngày …..tháng …… năm….. đến ngày ……. tháng ….. năm…

13. Lý do không cấp/cấp lại giấy phép lao động: ………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố ….. thông báo để (tên doanh nghiệp/tổ chức) biết và thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Sở LĐTBXH.


GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 10: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.
TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC


Số:........./............

V/v đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.......,line 3 ngày.....tháng.....năm.....

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và xã hội…………..……………………………………

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị quý Sở xác nhận những người lao động nước ngoài sau đây không thuộc diện cấp giấy phép lao động (có danh sách và giấy tờ liên quan kèm theo).


Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu đơn vị

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI ĐỀ XUẤT KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

(Kèm theo văn bản số ngày tháng năm của doanh nghiệp/tổ chức………..)Số TT


Họ và tên

Ngày tháng năm sinh


Quốc tịch

Hộ chiếu

Vị trí công việc

Trình độ chuyên môn

Địa điểm làm việc

Thời gian làm việc

Trường hợp người LĐNN không thuộc diện cấp GPLĐ (có giấy tờ kèm theo)


Nam


Nữ

Số hộ chiếu

Ngày cấp

Ngày hết hạn

Ngày bắt đầu làm việc

Ngày kết thúc làm việc

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1
2
3


TổngĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)Mẫu số 11: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ....

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số: /LĐTBXH-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
V/v xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

.......,line 3 ngày.....tháng.....năm.....
Kính gửi: (Tên doanh nghiệp/tổ chức)
Thực hiện Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và theo đề nghị tại văn bản số ngày tháng năm của (tên doanh nghiệp/tổ chức) về việc đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố …………. xác nhận:

1. Ông/Bà (ghi đầy đủ họ và tên): ……………………2. Nam (Nữ):………………

3. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………….

4. Quốc tịch: ………………………………………………………………………..

5. Hộ chiếu số: ………………….................6. Ngày cấp:…………………………

7. Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………

8. Làm việc tại (tên doanh nghiệp/tổ chức): ………………………………………..

9. Địa điểm làm việc: ……………………………………………………………….

10. Vị trí công việc:…………………………………………………………………

11. Thời hạn làm việc từ ngày …….tháng …… năm……. đến ngày ……. tháng ….. năm ……..

Không thuộc diện cấp giấy phép lao động/thuộc diện phải cấp giấy phép lao động Lý do thuộc diện phải cấp giấy phép lao động ………………………………………

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố ……..….. thông báo để (tên doanh nghiệp/tổ chức) biết và thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu Sở LĐTBXH.

GIÁM ĐỐC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Каталог: doc -> store
store -> Qctđhn 01: 2014/btnmt quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệP ĐỐi với bụi và CÁc chất vô CƠ trêN ĐỊa bàn thủ ĐÔ HÀ NỘI
doc -> THỦ TƯỚng chính phủ
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
doc -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
doc -> Sè: 90/2003/Q§-ub
doc -> Chương 1 Các khái niệm căn bản về mạng và giao thức mạng Mạng máy tính
store -> SỞ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI
store -> THÔng báo về TỔng số lao đỘng đang làm việc tạI ĐƠn vị
store -> HƯỚng dẫn chèn slideshow photobucket vào chữ KÝ Bước 1: Đăng nhập vào photobucket và click vào album muốn tạo Slideshow Bước 2
store -> PHỤ LỤC 1 danh mục thuốC ĐÔng y, thuốc từ DƯỢc liệu và VỊ thuốc y học cổ truyền thuộc phạm VI thanh toán của quỹ BẢo hiểm y tế

tải về 0.49 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương