Mẫu số: 07 /gtgt ban hành kèm theo Thông tưtải về 7.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích7.1 Kb.
Mẫu số: 07 /GTGT

(Ban hành kèm theo Thông tư

số 151 /2014/TT-BTC ngày

 10/10/2014 của Bộ  Tài  chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------0-----------

 

THÔNG BÁOChuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ …...… sang ….…..

Kính gửi: …………………………………………………………………….. 

Tên người nộp thuế: ………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính…………………………………………………………………………. 

Hiện nay, cơ sở chúng tôi đang thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo ………………., Do điều kiện của đơn vị đủ điều kiện kê khai theo quý theo quy định Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 91/2014/NĐ-CP  ngày 01/10/2014 của Chính phủ.  Nay đơn vị  chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được tiếp tục khai thuế GTGT theo ………….. 

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ  kỳ kê khai ……….,/…/…/20… 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan. 

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

                            TP.HCM, Ngày … tháng … năm 20…

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ


(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương