Mẫu số 02 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 30.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích30.31 Kb.
Mẫu số 02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


BIÊN BẢN

XÁC NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH

Đối với Chủ nhiệm hợp tác xã trong thời kỳ bao cấp

chưa được hưởng chế độ của Nhà nước


Hôm nay, ngày…… tháng .… năm ………..

Tại UBND xã (phường)…………....huyện…………… tỉnh ..……...................

Chúng tôi, gồm:

1. Đại diện Đảng ủy xã (phường): ……… ….……………………...……………

2. Đại diện UBND xã (phường):……… …....………………...…………………

3. Đại diện Mặt trận tổ quốc:…… . . . . . . . ……………………………………...

4. Đại diện Thôn, khu phố: . .……………………………….……………………Sau khi nghiên cứu hồ sơ và căn cứ ý kiến của đại diện các cơ quan và cán bộ có liên quan, chúng tôi thống nhất xác nhận:

Ông (bà) …………………………………….……… Năm sinh …………….....

Nguyên quán………………………………………………..……………………

Hộ khẩu thường trú ..............……………………………..……………………...

Tham gia công tác giữ chức vụ Chủ nhiệm hợp tác xã:

Từ ngày…...tháng..năm …...đến ngày……tháng……năm …..….

Thuộc đơn vị: Hợp tác xã:………xã(phường)……….huyện(TP)…….tỉnh……..

Tình trạng sức khỏe hiện nay ................…………………….……………...……

Đã bị mất Quyết định (giấy tờ chứng minh) là Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước.

Nay UBND xã (phường)......................xác nhận ông (bà).............................. là Chủ nhiệm Hợp tác xã (phường)……………và đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ (trợ cấp một lần hoặc cộng nối thời gian tham gia BHXH): ………………………….đối với ông (bà) …......…………. theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước.

Cuộc họp kết thúc vào lúc giờ, cùng ngày và đọc lại cho tất cả thành viên tham dự nghe và thống nhất 100%./.


Đại diện
ĐẢNG ỦY

(xã, phường, thị)Đại diện
ỦY BAN NHÂN DÂN (xã, phường, thị trấn)

Đại diện
ỦY BAN MẶT TRẬN

TỔ QUỐC VIỆT NAM

(xã, phường, thị trấn)

Đại diện
THÔN, KP

 

Mẫu số 3A


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢN KÊ KHAI CÁ NHÂN

Quá trình tham gia làm Chủ nhiệm Hợp tác xã hoặc sau khi thôi làm

Chủ nhiệm Hợp tác xã chuyển sang làm công tác khác

chưa được hưởng chế độ của Nhà nước
Họ và tên ……………………………………….……… Năm sinh ……………

Nguyên quán……………………......................…..……………………..............

Hộ khẩu thường trú…………………….......………………………….................

Chứng minh nhân dân số …………………………....………………...................

cấp ngày ………tháng………năm…………… nơi cấp (tỉnh)…...........................

Tham gia công tác: từ ngày…tháng…năm……đến ngày…tháng…năm …... Đơn vị ………………….…………………………………………………………

Nơi tham gia công tác: xã……………… huyện……..………tỉnh……………….

Giấy tờ chứng minh là Chủ nhiệm Hợp tác xã (phôtô kèm theo), gồm có: …………………………

……………………………………………………………………………………

Tôi xin khai rõ quá trình tham gia công tác và thôi giữ chức danh Chủ nhiệm hợp tác xã chuyển sang làm công tác khác cho đến nay, cụ thể như sau:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng chế độ (trợ cấp một lần hoặc cộng nối thời gian tham gia BHXH):……………………… theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước.

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

…………Ngày…… tháng …… năm ………
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

  Mẫu số 3B

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢN KHAI CÁ NHÂN

Quá trình tham gia công tác giữ chức danh

Chủ nhiệm hợp tác xã (đối tượng đã từ trần)


Họ và tên người đứng khai...…………… ...….……… Năm sinh ……………..

Nguyên quán…………………….......................……………………..................

Hộ khẩu thường trú…………………....………………….....………..................

Chứng minh nhân dân số ……………………….……………………................

cấp ngày………tháng………năm…………… nơi cấp (tỉnh)…............................

Là (ghi rõ mối quan hệ) ………………………………………………………......

Đối với ông (bà)………………...……………………..………………….............

Nguyên quán…...……...……………………………………..……………………

Tham gia công tác: từ ngày………tháng………năm…..………

đến ngày………tháng……...năm …..……...

Đơn vị ………………….…………………………………………………………

Nơi tham gia công tác: xã………………… huyện……..………tỉnh…………….

Đã chết ngày…… tháng…… năm ………

Giấy tờ chứng minh là Chủ nhiệm Hợp tác xã, gồm có: …………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với chủ nhiệm hợp tác xã đã từ trần theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước.Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

  

…………Ngày…… tháng …… năm ………
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)


: chinhquyen -> sonv -> BieuMau
BieuMau -> PHỤ LỤc các chức danh ở xã, phường, thị trấn được áp dụng giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 250/QĐ ttg ngày 29/01/2013
BieuMau -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
sonv -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
BieuMau -> Ubnd tỉnh ninh thuận sở NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
sonv -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh ninh thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc
sonv -> V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch cchc và báo cáo cchc hàng năm
BieuMau -> Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-ttg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với Chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước
BieuMau -> Ban cán sự ĐẢng đẢng cộng sản việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương