Mẫu số 01/bc đbqh, ĐBHĐnd-ubtvqh (1)tải về 47.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích47.22 Kb.
Mẫu số 01/BC ĐBQH, ĐBHĐND-UBTVQH

(1)............................


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CỬ TRI

LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT VỀ NGƯỜI ĐƯỢC DỰ KIẾN GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hồi.........giờ…….ngày........tháng.......năm…….., tại (2)...................................., đã tiến hành hội nghị cử tri của (1).......................... để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được dự kiến giới thiệu ứng cử (3)……………………….…..

- Họ và tên người chủ trì hội nghị:.....................................Chức vụ.......................................

- Họ và tên thư ký hội nghị:............................................... Chức vụ.......................................

1. Thành phần hội nghị gồm:


+...................................

+...................................

+...................................

- Tổng số cử tri (trong cơ quan/tổ chức/đơn vị) được mời:.................................................

- Tổng số cử tri có mặt tại hội nghị:.....................................................................................

2. Họ và tên người của cơ quan, tổ chức, đơn vị dự kiến giới thiệu ứng cử:

1.....................................

2....................................

3....................................

3. Ý kiến nhận xét của cử tri đối với từng người được giới thiệu ứng cử:

1...................................

2...................................

3...................................

4. Hội nghị đã quyết định bỏ phiếu tín nhiệm bằng hình thức ......................................(4)

Kết quả tín nhiệm của cử tri đối với từng người được giới thiệu ứng cử như sau:

1...................................

2...................................

3...................................

- Những vụ việc do cử tri nêu đối với từng người được giới thiệu ứng cử cần phải xác minh (nếu có)..................................................................................................................(5)

- Hội nghị kết thúc hồi:...........giờ ……… cùng ngày.
THƯ KÝ HỘI NGHỊ CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

(ký tên) (ký tên, đóng dấu)

(ghi rõ họ tên) (ghi rõ chức vụ và họ tên)
Ghi chú: Mẫu số 01/BC ĐBQH, ĐBHĐND-UBTVQH áp dụng đối với Hội nghị cử tri để lấy ý kiến nhận xét về người được cơ quan, tổ chức, đơn vị dự kiến giới thiệu ra ứng cử (theo quy định tại các điều 41, 42 và 52 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị. (4) Bỏ phiếu kín hoặc giơ tay.

(2) Địa điểm tổ chức hội nghị. (5) Ghi rõ các vụ việc đối với từng người ứng cử.

(3) Ghi rõ "đại biểu Quốc hội khóa…." hoặc "đại biểu Hội đồng nhân dân cấp….nhiệm kỳ……." tùy theo từng trường hợp.

(*) Biên bản này phải được gửi kèm theo Biên bản hội nghị ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tổ chức hội nghị hiệp thương trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Mẫu số 02/BC ĐBQH, ĐBHĐND-UBTVQH

(1)............................


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CỬ TRI

LẤY Ý KIẾN CỬ TRI (2)........................

Hồi.........giờ ……ngày........tháng.......năm…..…., tại (3)...................................., đã tiến hành hội nghị cử tri (2)........................... để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội/đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Họ và tên người chủ trì hội nghị:..................................... Chức vụ.................................

- Họ và tên thư ký hội nghị:................................................ Chức vụ................................

1. Thành phần hội nghị gồm:


+...................................

+...................................

+...................................

- Tổng số cử tri (trong cơ quan/tổ chức/đơn vị hoặc thôn/tổ dân phố) được mời:...............

- Tổng số cử tri có mặt tại hội nghị:.....................................................................................

2. Họ và tên người ứng cử:

1.....................................

2....................................

3....................................

3. Ý kiến nhận xét của cử tri đối với từng người ứng cử:

1...................................

2...................................

3...................................

4. Hội nghị đã quyết định bỏ phiếu tín nhiệm bằng hình thức........................................ (4)

Kết quả tín nhiệm của cử tri đối với từng người ứng cử như sau:

1...................................

2...................................

3...................................

- Những vụ việc do cử tri nêu đối với từng người ứng cử cần phải xác minh (nếu có) (5).

- Hội nghị kết thúc hồi:.............giờ ……. cùng ngày.
THƯ KÝ HỘI NGHỊ CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

(ký tên) (ký tên, đóng dấu)

(ghi rõ họ tên) (ghi rõ chức vụ và họ tên)
Ghi chú: Mẫu số 02/BC ĐBQH, ĐBHĐND-UBTVQH áp dụng đối với Hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi cư trú để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (theo quy định tại Điều 45 và Điều 54 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác, làm việc hoặc tên xã/phường/thị trấn nơi người ứng cử cư trú.

(2) Ghi rõ "NƠI CƯ TRÚ" hoặc "NƠI CÔNG TÁC".

(3) Địa điểm tổ chức hội nghị (ghi rõ nơi cơ quan, tổ chức, đơn vị đặt trụ sở đối với hội nghị cử tri nơi công tác hoặc tên thôn, tổ dân phố đối với hội nghị cử tri nơi cư trú).

(4) Bỏ phiếu kín hoặc giơ tay.

(5) Ghi rõ các vụ việc đối với từng người ứng cử.

(*) Biên bản này phải được gửi đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tổ chức hội nghị hiệp thương ngay sau khi kết thúc hội nghị cử tri.

Mẫu số 03/BC ĐBHĐND-UBTVQH

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ/ PHƯỜNG/THỊ TRẤN (1)……… BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THÔN/TỔ DÂN PHỐ (2)..................


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(1)............, ngày …… tháng …… năm …..


BIÊN BẢN HỘI NGHỊ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN

DỰ KIẾN GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ
Hồi .........giờ........ngày ........tháng ......năm …….., tại (3).......................... Ban công tác Mặt trận thôn/tổ dân phố (2).............................tiến hành Hội nghị Ban công tác Mặt trận để thảo luận việc dự kiến giới thiệu người để đưa ra Hội nghị cử tri của thôn, tổ dân phố giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn.

1. Tổng số người được triệu tập: ........................người.

Số người có mặt:..................người, vắng........ người có lý do.

2. Hội nghị nghe Thông báo của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã/phường/thị trấn (1)…………...........phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người của thôn/tổ dân phố (2)…………….………được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Nghe ông (bà) ............................, Trưởng ban công tác Mặt trận nêu dự kiến giới thiệu người để đưa ra hội nghị cử tri của thôn, tổ dân phố giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Căn cứ tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Điều 7 của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Hội nghị thảo luận, nhận xét và biểu thị sự tín nhiệm đối với những người được giới thiệu ứng cử như sau:


1....................................

2...................................

3...................................


(Ghi họ tên và ý kiến nhận xét đối với từng người tại hội nghị)


Hội nghị nhất trí dự kiến danh sách các ông (bà) có tên sau đây để đưa ra hội nghị cử tri của thôn, tổ dân phố giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã/ phường/thị trấn (1)……………... nhiệm kỳ (4)……………...

1............................................

2............................................

3............................................

Hội nghị kết thúc hồi............giờ ….. cùng ngày.

THƯ KÝ HỘI NGHỊ TM. BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN

(Ký tên) TRƯỞNG BAN

(Ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

(Đóng dấu xác nhận của UBMTTQ cấp xã)Ghi chú: (1) Tên gọi của đơn vị hành chính cấp xã.

(2) Tên gọi của thôn, tổ dân phố hoặc tương đương. (3) Địa điểm tổ chức hội nghị.

(4) Ghi rõ nhiệm kỳ của HĐND cấp xã.

* Biên bản này gửi cùng với biên bản Hội nghị cử tri giới thiệu người của thôn, tổ dân phố ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã.


Mẫu số 04/BC ĐBHĐND-UBTVQH

THÔN/TỔ DÂN PHỐ (1)……………


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CỬ TRI

GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN (2)………………., NHIỆM KỲ (3)………

Hồi........giờ…..ngày.......tháng.......năm 2016, thôn/tổ dân phố (1)................................ đã tiến hành hội nghị giới thiệu những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ (3)……….. theo Thông báo số..... TB/MTTQ ngày .......tháng.......năm …….. của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã/phường/thị trấn (2)..................... về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người của thôn, tổ dân phố được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

- Họ và tên người chủ trì hội nghị:................................... Chức vụ.................................

- Họ và tên thư ký hội nghị:................................................Chức vụ................................

1. Thành phần đại biểu được triệu tập gồm:

+ ..........................................

+ ..........................................

- Tổng số người được triệu tập:.....................

- Tổng số người có mặt:................................

2. Hội nghị đã giới thiệu người sau đây ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã/phường/thị trấn (2) …… ………..…., nhiệm kỳ (3)………….:

1....................................

2....................................

3....................................

3. Nhận xét của hội nghị đối với từng người như sau: (ghi tóm tắt ưu, khuyết điểm theo tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân)

1.........................................................................................................

2.........................................................................................................

3.........................................................................................................

4. Hội nghị đã biểu quyết nhất trí giới thiệu những người có tên sau đây để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã/phường/thị trấn) (2)……….. hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp (kèm theo danh sách trích ngang):

1.........................................................................................................

2.........................................................................................................

3.........................................................................................................

- Hội nghị kết thúc hồi...........giờ ……. cùng ngày.THƯ KÝ HỘI NGHỊ CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

(ký tên) (ký tên)

(ghi rõ họ tên) (ghi rõ chức vụ và họ tên)

Ghi chú: (1) Tên thôn, tổ dân phố và tương đương.

(2) Tên đơn vị hành chính cấp xã.(3) Ghi rõ nhiệm kỳ của HĐND cấp xã.

* Biên bản này được gửi đến Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã ngay sau khi kết thúc hội nghị.
: content -> tintuc -> Lists -> News -> Attachments -> 30993
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> PHÒng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CÔng an tỉnh thái bình phòng csgt đƯỜng bộ
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng cảnh sát giao thông độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam phòng csgt đƯỜng bộ Độc lập Tự do Hạnh phúc
30993 -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hộI ­­­­­­­­­­­­­­
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương