MẪu số 01 -ttr (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/tt-ttcp ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ) (1) (2) số: /QĐ (3) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi tài sảntải về 0.55 Mb.
trang8/10
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi tài sản

……..…………………….. (4)
Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;


Căn cứ……………………………..…………………………….….………………..(5);

Căn cứ Quyết định thanh tra số...ngày…./…./….của....................(4) về…………… (7);

Xét ................…………….........…...…(8) của…...….........................………..…..…(9);

Xét đề nghị của Trưởng đoàn thanh tra,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi………………………..…(10) của......................................................(9)

Điều 2. Giao ................................(11) quản lý số tài sản bị thu hồi ghi tại Điều 1 Quyết định này đến khi có quyết định xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 3. (9), (11) và (12) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: ...


……………….………….(4)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ra quyết định thu hồi tài sản.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định thu hồi tài sản.

(4) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(5) Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có).

(7) Tên cuộc thanh tra.

(8) Lý do của việc thu hồi tài sản.

(9) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có tài sản bị thu hồi.

(10) Số lượng và tên tài sản bị thu hồi.

(11) Cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao giao quản lý tài sản thu hồi.

(12) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).

MẪU SỐ 27 - TTr

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)


(1) …………….……….…

(2) …………………..……


Số: /.….(3)
V/v kiến nghị tạm đình chỉ thi hành quyết định…..(4).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………., ngày….tháng…..năm .....…


Kính gửi: ………………………………………….(5)


Qua thanh tra về……….…….(6), …………….(7) xét thấy việc thi hành quyết định………………….…..(4) gây trở ngại cho hoạt động thanh tra…………………………(8)

Căn cứ…….……........(9) Luật thanh tra năm 2010,.……………..(7) kiến nghị .……….…..(5) ra quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định …………….(4) và thông báo cho …………...…..(7) được biết trước ngày…./…./….

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: …..


…………………..(7)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ban hành công văn.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành công văn.

(4) Tên quyết định bị kiến nghị tạm đình chỉ thi hành quyết định.

(5) Người có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định.

(6) Tên cuộc thanh tra.

(7) Người ra quyết định thanh tra.

(8) Lý do cụ thể của việc đề nghị tạm đình chỉ thi hành quyết định.

(9) Nêu căn cứ: điểm i, khoản 1, Điều 46 (Trưởng đoàn thanh tra hành chính); điểm k, khoản 1, Điều 52 (Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành) điểm g, khoản 1, Điều 48 (người ra quyết định thanh tra hành chính); điểm e, khoản 1, Điều 55 (người ra quyết định thanh tra chuyên ngành).
MẪU SỐ 28 - TTr

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)
(1) …………….……….…

(2) …………………..……


Số: /.….(3)
V/v kiến nghị tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………., ngày….tháng…..năm .....…Kính gửi: ………………………………………….( 4)


Qua thanh tra về……….…….(5), ……………….(6) xét thấy …………..(7) đã có hành vi…………………………………...….(8) gây trở ngại cho hoạt động thanh tra.

Căn cứ..........(9) Luật thanh tra,……....(6) kiến nghị …….…..(4) ra quyết định tạm đình chỉ công tác và xử lý đối với ………….…..(7); kết quả xử lý thông báo cho …..……...…..(6) biết trước ngày…./…./….
Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: …..


……………………..(6)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ban hành công văn.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành công văn.

(4) Người có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ công tác.

(5) Tên cuộc thanh tra.

(6) Người ra quyết định thanh tra.

(7) Họ tên, chức vụ của cán bộ, công chức có hành vi cố ý cản trở hoặc không thực hiện yêu cầu, kiến nghị, quyết định thanh tra bị kiến nghị tạm đình chỉ công tác.

(8) Nêu rõ hành vi cố ý cản trở hoặc không thực hiện yêu cầu, kiến nghị, quyết định thanh tra (lý do của việc kiến nghị tạn đình chỉ).

(9) Nêu căn cứ: điểm h, khoản 1, Điều 48 (người ra quyết định thanh tra hành chính); điểm g, khoản 1, Điều 55 (người ra quyết định thanh tra chuyên ngành).

MẪU SỐ 29 - TTr

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)(1) …………….……….…

(2) …………………..……


Số: /QĐ - .….(3)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………., ngày….tháng…..năm .....…

: vbpq -> Lists -> LawDocument -> Attachments -> 1032
1032 -> Thanh tra chính phủ Số: 05/2014/tt-ttcp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc lâm nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Attachments -> CỦA Ủy ban thưỜng vụ quốc hội số 294A/2007/ubtvqh12 ngàY 27 tháng 9 NĂM 2007 VỀ TỔ chứC, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạT ĐỘng của ban chỉ ĐẠo tỉNH, thành phố trực thuộc trung ưƠng về phòNG, chống tham nhũNG
Attachments -> Chính phủ Số: 81
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam và phát triển nông thôN Độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Attachments -> Bch tỉnh thái bình số: 32
Attachments -> Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương