MẪu số 01 -ttr (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/tt-ttcp ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ) (1) (2) số: /QĐ (3) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.55 Mb.
trang4/10
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

QUYẾT ĐỊNH

Về việc niêm phong tài liệu


………………………………..(4)
Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;


Căn cứ…………………………………….……………………………..….………………..(5);

Căn cứ Quyết định số…….ngày....../....../........của………........(6) về việc…….........(7);

Xét…………………………………………………………………….……...…...….(8),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Niêm phong.……….………………..(9). Thời hạn niêm phong là .... ngày, kể từ .…giờ ….. ngày…./…./…..

Điều 2. Giao cho ……………(10) thực hiện việc niêm phong tài liệu được quy định tại Điều 1 Quyết định này. Giao cho…….……...(10) bảo quản tài liệu niêm phong.

Điều 3. (10), (11), (12) và (13) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu:…


….............................(4)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra.

(2) Tên Đoàn thanh tra.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định niêm phong tài liệu.

(4) Trưởng đoàn thanh tra.

(5) Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có).

(6) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(7) Tên cuộc thanh tra.

(8) Lý do của việc niêm phong tài liệu.

(9) Loại tài liệu niêm phong.

(10) Đơn vị, cá nhân được giao thực hiện việc niêm phong tài liệu.

(11) Đơn vị, cá nhân được giao bảo quản tài liệu niêm phong.

(12) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có tài liệu niêm phong.

(13) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).
MẪU SỐ 14 - TTr

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)
(1) …………….……….…

(2) …………………..……


Số: /QĐ - .….(3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………., ngày….tháng…..năm .....…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc mở niêm phong tài liệu


.................................................(4)
Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;


Căn cứ……………………………………..………………..……………….………………..(5);

Căn cứ Quyết định số…...ngày…./…./….của……............(6) về việc. ……...............(7);


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Mở niêm phong tài liệu do.…................…(8) đang quản lý theo quyết định niêm phong tài liệu số……..ngày…./…./….của Trưởng đoàn thanh tra kể từ .…giờ…. ngày…./…./….

Điều 2. Giao cho………………(9) thực hiện việc mở niêm phong tài liệu được quy định tại Điều 1 Quyết định này; tài liệu sau khi mở niêm phong giao cho……(10) quản lý, bảo quản.

Điều 3. (8) , (9), (10) và (11) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: ...


..................................(4)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Tên cơ tiến hành thanh tra.

(2) Tên Đoàn thanh tra.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định mở niêm phong tài liệu.

(4) Chức danh của người ra quyết định mở niêm phong tài liệu.

(5) Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có).

(6) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(7) Tên cuộc thanh tra.

(8) Đơn vị, cá nhân bảo quản tài liệu niêm phong.

(9) Người được giao nhiệm vụ mở niêm phong.

(10) Đơn vị, cá nhân được giao bảo quản tài liệu sau khi mở niêm phong.

(11) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có tài liệu bị niêm phong.

MẪU SỐ 15 - TTr

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)
(1) …………….……….…

(2) …………………..……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………., ngày….tháng…..năm .....…

BIÊN BẢN

Niêm phong tài liệu

Căn cứ Quyết định số… ngày…./…./….của……….…..(3) về việc niêm phong tài liệu,

Vào hồi …...giờ… .ngày……/..…./ ........., tại…………………...............................(4)

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện Đoàn thanh tra:

- Ông (bà)…………………………………chức vụ….…………..……….………..…...

- Ông (bà) ……… ………….………….…chức vụ………..……………………….......

2. Đại diện ………………………………………………………..………………….(5):

- Ông (bà)…………………………………chức vụ……..….……..………….…………

- Ông (bà) ……… ……………………..…chức vụ………..…………………………....

Tiến hành niêm phong các tài liệu sau………………........(6). (có danh mục kèm theo).

Tài liệu sau khi niêm phong được giao cho ...................................................(7) quản lý.

Việc niêm phong tài liệu hoàn thành hồi..….giờ…..ngày…./…./........

Biên bản niêm phong đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành .....bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
..............................(5)

(Ký, ghi rõ họ tên)

..............................(7)(Ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện Đoàn thanh tra

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ghi biên bản(Ký, ghi rõ họ tên)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra(2) Tên Đoàn thanh tra.

(3) Trưởng đoàn thanh tra.

(4) Địa điểm thực hiện việc niêm phong tài liệu.

(5) Cơ quan, đơn vị, cá nhân có tài liệu bị niêm phong.

(6) Tài liệu bị niêm phong .

(7) Cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao quản lý tài liệu niêm phong.

MỤC LỤC HỒ SƠ

(Kèm theo biên bản niêm phong tài liệu ngày…./…./….)


STT

Thời gian ban hành

Tên tài liệu

Hình thức văn bản

Số trang

Ghi chú


Đại diện Đoàn thanh tra

(Ký, ghi rõ họ tên)Đại diện cơ quan, đơn vị

hoặc cá nhân có tài liệu bị niêm phong

(Ký, ghi rõ họ tên)

MẪU SỐ 16 - TTr

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)
(1) …………….……….…

(2) …………………..……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………., ngày….tháng…..năm .....…

BIÊN BẢN

Mở niêm phong tài liệu

Căn cứ Quyết định số…ngày...../…/… của………(3) về việc mở niêm phong tài liệu,

Vào hồi …...giờ…ngày..…/..…./ .....… , tại:……………………..……………..……(4)

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện Đoàn thanh tra:

- Ông (bà)………………………..………….chức vụ…………………..………..……..

- Ông (bà)…………………… ……………..chức vụ……………….....…..……………

2. Đại diện ………………..……………………………………………….………….(5)

- Ông (bà)………………………..…………chức vụ………………..……………..…..

- Ông (bà)…………………… ……………..chức vụ…………………….…..…………

Tiến hành mở tài liệu đã được niêm phong ngày….../…./…,……….………………….(6)

Tài liệu sau khi mở niêm phong được giao cho…………………….........….(7) quản lý.

Việc mở niêm phong tài liệu hoàn thành hồi….giờ…..ngày….../…./......

Biên mở niêm phong đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành .... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
..............................(5)

(Ký, ghi rõ họ tên)

..............................(7)

(Ký, ghi rõ họ tên)


Đại diện Đoàn thanh tra

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ghi biên bản

(Ký, ghi rõ họ tên)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra.

(2) Tên Đoàn thanh tra.

(3) Chức danh của người ra quyết định mở niêm phong tài liệu

(4) Địa điểm mở niêm phong.

(5) Cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân có tài liệu bị niêm phong.

(6) Tình trạng của việc niêm phong: dấu niêm phong, tên, loại, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, số tờ và trích yếu nội dung tài liệu niêm phong...

(7) Cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao quản lý tài liệu sau khi mở niêm phong.

MỤC LỤC HỒ SƠ

(Kèm theo biên bản mở niêm phong tài liệu ngày…./…./….)


STT

Thời gian ban hành

Tên tài liệu

Hình thức văn bản

Số trang

Ghi chú


Đại diện Đoàn thanh tra

(Ký, ghi rõ họ tên)Đại diện cơ quan, đơn vị

hoặc cá nhân có tài liệu bị niêm phong

(Ký, ghi rõ họ tên)MẪU SỐ 17 - TTr

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05 /2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)
(1) …………….……….…

(2) …………………..……

Số: /QĐ - .….(3)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………., ngày….tháng…..năm .....…

: vbpq -> Lists -> LawDocument -> Attachments -> 1032
1032 -> Thanh tra chính phủ Số: 05/2014/tt-ttcp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc lâm nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Attachments -> CỦA Ủy ban thưỜng vụ quốc hội số 294A/2007/ubtvqh12 ngàY 27 tháng 9 NĂM 2007 VỀ TỔ chứC, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạT ĐỘng của ban chỉ ĐẠo tỉNH, thành phố trực thuộc trung ưƠng về phòNG, chống tham nhũNG
Attachments -> Chính phủ Số: 81
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam và phát triển nông thôN Độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Attachments -> Bch tỉnh thái bình số: 32
Attachments -> Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương