Mẫu (Form) na9 Ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/tt-bca ngày 05 tháng 01 năm 2015 TỜ khai đỀ nghị CẤP, CẤp lại giấy miễn thị thựCtải về 14.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích14.97 Kb.
#31232

Ảnh - photo

4x6 cm

See notes(2)

Mẫu (Form) NA9

Ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA

ngày 05 tháng 01 năm 2015

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY MIỄN THỊ THỰC (1)

APPLICATION FORM FOR ISSUANCE/REISSUANCE

OF A VISA EXEMPTION CERTIFICATE

1- Họ tên (chữ in hoa):................................................................................................................. Full name (in capital letters)   

2- Giới tính: Nam Nữ 3- Sinh ngày.......tháng.......năm.................... Sex Male Female Date of birth (Day, Month, Year)

4- Nơi sinh:..................................................................................................................................... Place of birth   

5- Quốc tịch gốc: ..............................................6- Quốc tịch hiện nay:..................................

Nationality at birth Current nationality

7- Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số.......................................................................Passport or International Travel Document number

Cơ quan cấp: ................................... có giá trị đến ngày:........./............./...............Issuing authority: Expiry date (Day, Month, Year)

8- Nghề nghiệp:........................................Occupation

9- Địa chỉ cư trú, nơi làm việc hiện nay ở nước ngoài: ..................................................Current residential, business address abroad:

…………………………………………………Số điện thoại/Email:.................................Telephone/Email

10-Địa chỉ cư trú ở Việt Nam trước khi xuất cảnh định cư ở nước ngoài (nếu có)Previous residential address in Viet Nam before residing abroad (if any)

……………………………………………….……………………………..................................

11- Địa chỉ liên hệ tại Việt Nam .........................................................………………………

Contact address in Viet Nam

………………………………………………..Số điện thoại:................................................Telephone

12- Trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng hộ chiếu (họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh)Accompanying minors (under 14 years old) included in the applicant’s passport (full name, sex, date of birth (Day, Month, Year)).

…………………………….………..........................................................................................

…………………………….…………………..........................................................................

13- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được cấp giấy miễn thị thực (3)Supporting documents to prove the eligibility for a Visa Exemption Certificate

….…………………………….…………………......................................................................

……………………………….…………………........................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct
Làm tại: ................ ngày ........tháng …....năm .............

Done at date (Day, Month, Year)

Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên) The applicant’s signature and full name
Thông tin hướng dẫn cách ghi hồ sơ xem tại trang sau

Hướng dẫn điền thông tin vào biểu mẫu.

Miền Bắc 0901739233 - Miền Nam 0906280552Email: Vietnamvs247@gmail.com (Tư vấn giải đáp mọi vướng mắc)

(Xin vui lòng xóa thông tin này khi in hồ sơ)

tải về 14.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương