Mẫu (Form) na6 Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/tt-bca ngày 05-01-2015 (1)tải về 43.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích43.6 Kb.
#830
Mẫu (Form) NA6
Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05-01-2015

…………………….(1)

Trụ sở tại:

Điện thoại:

Số:……………..V/v Đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

………ngày, ……tháng…… năm………

Kính gửi: ……………………………………………..(2)

Đề nghị quý cơ quan xem xét cấp thẻ tạm trú cho…………… người nước ngoài sau đây:


Số TT

Họ tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Hộ chiếu số

Vị trí công việc(Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú kèm theo)

Thủ trưởng cơ quan/tổ chức
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức

(2) Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao (đối với người thuộc diện cấp thẻ tạm trú NG3).

Mẫu (Form) NA7
Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05-01-2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN BẢO LÃNH CẤP THẺ TẠM TRÚ

Kính gửi:………………………………(1)I. Người bảo lãnh:

1- Họ tên: ……………………………………………………………………………………….

2- Giới tính: Nam  Nữ  3- Sinh ngày ….…..tháng. ……….năm………

4- Địa chỉ thường trú (theo sổ hộ khẩu): ……………………………………………………….

- Địa chỉ tạm trú (nếu có) ……………………………………………………………………..

- Điện thoại liên hệ/Email: ……………………………………………………………………..

5- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số ……………………………………………………..

6- Nghề nghiệp:…………………………… Nơi làm việc hiện nay: …………………………..

II. Người được bảo lãnh:


Số TT

Họ tên (chữ in hoa)

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Hộ chiếu số

Quan hệ (2)
III. Nội dung bảo lãnh:

1- Bảo lãnh cho thân nhân nêu ở Mục II được cấp thẻ tạm trú theo tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú (kèm theo).

2- Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.


Xác nhận (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại …….ngày …..tháng ….năm…….
Người bảo lãnh (ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Thành phố nơi thường trú.

(2) Ghi rõ quan hệ với người bảo lãnh

(3) Trưởng/Công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú xác nhận nội dung tại Mục I.
Ảnh -
photo
2x3 cm
See notes
(2)
Mẫu (Form)NA8
Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05-01-2015

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ (1)
INFORMATION FORM FOR A TEMPORARY RESIDENT CARD

Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam


For temporary residence foreigners in Viet Nam1- Họ tên (chữ in hoa): …………………………………………………………………………Full name (in Capital letters)

2- Giới tính:

Nam 

Nữ 

3- Sinh ngày …. tháng …. năm……………

Sex

Male

Female

Date of birth (Day, Month, Year)

4- Quốc tịch gốc:……………………………….. 5- Quốc tịch hiện nay: ………………………

Nationality at birth Current nationality:

6- Nghề nghiệp/chức vụ:………………………………………………………………………...Occupation/ position

7- Hộ chiếu số ……………………………… Loại: Phổ thông  Công vụ  Ngoại giao Passport Number Type: Ordinary Official Diplomatic

Cơ quan cấp: ……………………………… Có giá trị đến ngày …/.../ …Issuing authority Expiry date (Day, Month, Year)

8- Địa chỉ cư trú, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt NamYour residential and business address before coming to Viet Nam

- Địa chỉ cư trú Residential address: ……………………………………………………………

- Nơi làm việc Business address ……………………………………………………………….

9- Nhập cảnh Việt Nam ngày: …/ …/ ………. qua cửa khẩu: …………………Date of the latest entry into Viet Nam (Day, Month, Year) via entry port

Mục đích nhập cảnh: (3) ……………………………………………………………………….Purpose of entry

10- Được phép tạm trú đến ngày:..…../…..../……….Permitted to remain until (Day, Month, Year)

- Địa chỉ tạm trú tại Việt Nam:…………………………………………………………………Temporary residential address in Viet Nam

- Điện thoại liên hệ/Email: …………………………………………………………………….

Contact telephone number/Email

11. Nội dung đề nghị Requests:

- Cấp thẻ tạm trú có giá trị đến ngày …….…/…….… /…. …………..

To issue a Temporary Resident Card valid until (Day, Month, Year)

- Lý do Reason(s): (4) …………………………………………………………………………


Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.I declare to the best of my knowledge that all the above particulars are correct.

Làm tại:……………ngày…..tháng….năm ….
Done at date (Day, Month, Year)

Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên)
The applicant ’s signature and full nameGhi chú Notes:
(1) Mỗi người khai 01 bản kèm hộ chiếu công văn bảo lãnh của cơ quan, tổ chức hoặc đơn bảo lãnh của thân nhân; nộp trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại Giao (đối với người thuộc diện cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3).

Submit in person one completed application form enclosed with passport and the sponsoring application by the hosting organisation/family relative at the Immigration Office or at the competent authority of the Ministry of Foreign Affairs (for those who are eligible for the Temporary Resident Card categorised as NG3)

(2) Kèm 02 ảnh mới chụp, cỡ 2x3cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu (01 ảnh dán vào tờ khai và 01 ảnh để rời)Enclose 02 recently-taken photos in 2x3 cm size, with white background, front view, bare head without sunglasses (one photo on the form and the other separate).

(3) Ghi rõ vào làm việc gì ở Việt Nam hoặc thăm người thân.Specify business purpose in Vietnam or family visit purpose.

(4) Ghi rõ lý do: làm việc, lao động, đầu tư, học tập hoặc thăm người thân và kèm theo giấy tờ chứng minhSpecify the reasons whether it is business, labour, investment, study or family visit and enclose supporting documents.
Каталог: DesktopModules -> THUTUCHANHCHINH -> Thu%20muc%20tai%20lieu
DesktopModules -> Suy tim năM 2014: TÓm tắt các nc quan trọNG
DesktopModules -> HỌc viện quản lý giáo dục cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DesktopModules -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
Thu%20muc%20tai%20lieu -> ĐỊa chỉ CÔng an thành phố HÀ NỘi và CÔng an 29 quận huyệN, thị XÃ trêN ĐỊa bàn hành phố HÀ NỘI
Thu%20muc%20tai%20lieu -> CÔng an tp hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Thu%20muc%20tai%20lieu -> PHẦn III các biểu mẫu là thành phần hồ SƠ thực hiện thủ TỤc hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ CÔng an
Thu%20muc%20tai%20lieu -> MẪu số 32 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thu%20muc%20tai%20lieu -> MẪu số 43 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thu%20muc%20tai%20lieu -> MẪu số 46 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-ttcp ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 43.6 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương