MẪu các văn bản tạI ĐẠi hội báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ củatải về 0.6 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích0.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6
MẪU CÁC VĂN BẢN TẠI ĐẠI HỘI
1. Báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ của chi bộ/đng bộ


ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

CHI B (ĐẢNG B) ...............

*

Số -BC/CB(ĐU)ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày... tháng... năm 2015


BÁO CÁO

Tổng kết nhiệm kỳ 2012-2015 (2010-2015) và phương hướng, nhiệm vụ

nhiệm kỳ 2015-2017 (2015-2020) của Chi bộ/Đảng bộ...

(trình Đại hội Chi bộ/Đảng bộ lần thứ nhiệm kỳ 2015-2017 (2015-2020)


PHẦN THỨ NHẲT

Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết

ĐạI hội Chi bộ/Đảng bộ nhiệm kỳ 2012-2015 (2010-2015)

Tình hình chung

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC (theo nội dung kiểm điểm cuối năm của Trung ương)

1. Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

1.1. Những kết quả đạt được (triển khai học tập nghị quyết, nắm bắt tình hình tư tưởng, công tác ngăn ngừa chống suy thoái đạo đức, tư tưởng, lối sống...)

1.2. Những hạn chế

2. Vcông tác xây dựng Đảng (về phối hợp với lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác TCCB, xây dựng chi bộ/đảng bộ...)

2.1. Những kết quả đạt được

2.2. Những hạn chế

3. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác thu chi đảng phí

3.1. Những kết quả đạt được

3.2. Những hạn chế

4. Về xây dựng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

4.1. Những kết quả đạt được

4.2. Những hạn chế

II. KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CHI ỦY/ĐẢNG ỦY, NHIỆM KỲ 2012-2015 (2010-2015)

Qua kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Chi bộ/Đảng bộ nhiệm kỳ 2012-2015 (2010-2015), Chi ủy/Đảng ủy tự kiểm điểm vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2012-2015 (2010-2015), như sau:

1. Kiểm điểm việc tổ chức quán triệt, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc làn thứ XI, các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Chi bộ/Đảng bộ nhiệm kỳ 2012-2015 (2010-2015).

2. Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Công tác xây dựng Đảng (tổ chức, kiểm tra, giám sát..)

Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

3. Kiểm điểm về đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc và về chế độ sinh hoạt của chi uỷ, Chi bộ; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

về ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, giải pháp khắc phục.

PHẦN THỨ HAI

Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp

nhiệm kỳ 2015-2017 (2015-2020)

1. Dự báo tình hình

2. Phương hướng, mục tiêu

3. Một số chỉ tiêu cơ bản của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 (2015-2020)

4. Các nhiệm vụ, giải pháp

4.1. Vlãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

4.2. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn4.3. Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

4.4. Về lãnh đạo các đoàn thể quần chúng
T/M CHI BỘ/ĐẢNG BỘ……………..

2. Báo cáo tình hình đảng viên/ thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội chi bộ/đảng bộ


ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

CHI B (ĐẢNG B)...............

*

Số -BC/CB(ĐU)ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày... tháng... năm 2015BÁO CÁO

Tình hình đảng viên/thẩm tra tư cách đại biểu

tham dự Đại hội Chi bộ/Đảng bộ ...
I. Tình hình đảng viên/đại biểu tham dự Đạỉ hội

1. Tổng số đảng viên của chi bộ:...... đồng chí.

Đảng viên vắng mặt suốt thời gian Đại hội ......đồng chí = .....%, lý do ...

Tổng số đảng viên có mặt tại thời điểm hiện tại: ... đồng chí; trong đó:

- Đảng viên chính thức: ... đồng chí = ... %

- Đảng viên dự bị: ... đồng chí = ... %

Thành phần:

- Đảng viên là Nam: ... đồng chí = ... %

- Đảng viên là Nữ: ... đồng chí =... %

- Đảng viên là lãnh đạo cơ quan...: …... đồng chí = .....%

- Đảng viên là chuyên viên cao cấp (giảng viên cao cấp): ...đồng chí =...%

- Đảng viên là chuyên viên chính (giảng viên chính): ... đồng chí =...%

- Đảng viên là chuyên viên (giảng viên):..... đồng chí = ...%

- Đảng viên là cán sự, nhân viên: ... đồng chí = ..%

2. Trình độ chuyên môn/học hàm/học vị

- Đảng viên là giáo sư/phó giáo sư: ...đồng chí = ....%

- Đảng viên có trình độ tiến sỹ: ... đồng chí = ….%

- Đảng viên có trình độ thạc sỹ: ... đồng chí = ...%

- Đảng viên có trình độ đại học và cao đẳng:... đồng chí = ...%

- Đảng viên có trình độ trung cấp: ... đồng chí = ...%

- Đảng viên có trình độ kỹ thuật sơ cấp: ... đồng chí = ....%

3. Trình độ lý luận chính trị

- Đảng viên có trình độ cao cấp và cử nhân: ... đồng chí = ….%

- Đảng viên có trình độ trung cấp: ... đồng chí = ...%

- Đảng viên có trình độ sơ cấp: ... đồng chí = ...%

4. Về tuổi đời:

- Đảng viên cao tuổi nhất: ... tuổi ... đồng chí = …. %

- Đảng viên trẻ tuổi nhất:... tuổi ... đồng chí = ... %

5. Về tuổi Đảng:

- Từ năm 1975 đến 1984: ... đồng chí = ...%

- Từ năm 1985 đến 1995: ... đồng chí = ...%

- Từ năm 1996 đến 2005: ... đồng chí = …..%

- Từ năm 2006 đến 2015: ... đồng chí = ...%

II. Tư cách đảng viên/đại biểu tham dự Đại hội

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội chi bộ/đảng bộ..., nhiệm kỳ 2015-2017 (2015-2020), qua kiểm tra, xác minh của Chi bộ/đảng bộ, tất cả... đảng viên/đại biểu tham dự Đại hội đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, không có đảng viên vi phạm; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo về tư cách đảng viên tham dự Đại hội.

Có đảng viên vi phạm (ghi bổ sung vào đây)

Qua xem xét, đến thời điểm hiện nay 100% (hoặc …..%) đảng viên đều đủ tư cách tham dự Đại hội chi bộ/đảng bộ.., nhiệm kỳ 2015-2017 (2015-2020).

Trên đây là báo cáo tình hình đảng viên/thẩm tra tư cách đại biểu trước Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội xin ý kiến của Đại hội về tư cách đại biểu:

Ai nhất trí với báo cáo tình hình và tư cách đảng viên/thẩm tra tư cách đại biểu (xin biểu quyết bằng giơ thẻ đảng viên)? ai không nhất trí... .xin giơ thẻ...

Như vậy, …….. đảng viên đã nhất trí và không có ý kiến khác, xin cảm ơn Đại hội./.


T/M CHI BỘ/ĐẢNG ỦY ……………….


3. Mẫu nội quy, quy chế Đại hội chi bộ/đảng bộ


ĐẠI HỘI CHI BỘ/ĐẢNG BỘ ….

LẦN THỨ …., NHIỆM KỲ..........

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
……….., ngày... tháng... năm 2015


NỘI QUY ĐẠI HỘI
Trách nhiệm của đảng viên dự Đại hội chi bộ/Đảng bộ:

- Trang phục thực hiện theo Quy chế văn hóa công sở.

- Mỗi đảng viên cần đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận, xây dựng các văn kiện, quyết định các nội dung Đại hội vì sự thành công của Đại hội. Đảng viên có trách nhiệm tiếp thu đầy đủ tinh thần, nội dung của Đại hội để thực hiện trong quá trình công tác.

- Đảng viên có nhu cầu phát biểu phải giơ thẻ Đảng viên và phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, rõ ràng, tập trung vào những vấn đề cần thảo luận và phải đảm bảo thời gian (bài phát biểu không quá 10 phút). Các bài viết của đảng viên gửi về cho Đại hội thông qua Thư ký Đại hội có giá trị như bài phát biểu tại Đại hội.

- Đảng viên chấp hành nghiêm túc kỷ luật phát ngôn. Biểu quyết phải bằng hình thức giơ thẻ Đảng viên của mình (trường hợp biểu quyết bằng hình thức khác phải được Đại hội đồng ý).

- Đảng viên dự Đại hội đúng giờ và tham gia đầy đủ chương trình của Đại hội. Trường hợp đặc biệt cần phải vắng mặt, đảng viên phải báo cáo với cấp ủy và Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ vắng mặt khi đã được Đại hội và Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng ý. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đảng viên tuân thủ theo sự điều hành, quyết định của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

- Đại biểu có trách nhiệm phải đảm bảo an ninh, trật tự.
ĐẠI HỘI CHI BỘ/ĐẢNG BỘ ..........

4. Mẫu Chương trình Đại hội chi bộ/đảng bộ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội

4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, giới thiệu Thư ký Đại hội.

5. Khai mạc Đại hội.

6. Thông qua báo cáo chính trị Đại hội.

7. Ý kiến tham luận, thảo luận.

8. Phát biểu chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên.

9. Bầu Chi uỷ/BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2017 (2015-2020)

10. Bầu Bí thư Chi bộ.

11. Bầu Phó Bí thư Chi bộ.

12. Chi uỷ/BCH nhiệm kỳ mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.

13. Thông qua Nghị quyết của Đại hội.

14. Bế mạc Đại hội

15. Chào cờ.5. Mẫu Đề án nhân sự Đại hội chi bộ/đảng bộ nhiệm kỳ tới
Cấp ủy căn cứ sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác nhân sự về đại hội đảng bộ các cấp của cấp ủy cấp trên, phối hợp với lãnh đạo cơ quan (đảm bảo cơ cấu, độ tuổi, đổi mới cấp ủy, hướng phát triển, đào tạo, bồi dưỡng và điều kiện thực tế của đơn vị).

Hồ sơ duyệt Đại hội của chi bộ/đảng bộ bao gồm: dự thảo các báo cáo; Đề án nhân sự cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2017 (2015-2020); công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội. Cấp ủy báo cáo xin ý kiến cấp ủy cấp trên xem xét, phê duyệt Hồ sơ Đại hội trước khi tổ chức Đại hội.Mẫu Đề án nhân sự

ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINHĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ/ĐẢNG BỘ…….

*

Số: -ĐANS/CB(ĐU)Hà Nội, ngày …. tháng ….. năm 2015

Đ ÁN NHÂN S

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp, Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW, ngày 27/10/2014 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội các cấp, Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK, ngày 10/11/2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác nhân sự đại hội các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Hướng dẫn số 95-HD/ĐU ngày 24-12-2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện về công tác nhân sự đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020, Chi ủy/đảng ủy... xây dựng Đề án nhân sự Chi ủy/đảng ủy khoá…. nhiệm kỳ 2015-2017 (2015-2020) trình Đại hội như sau:

1. Yều cầu

- Đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện.

- Công tác nhân sự thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Đảng.

- Đảm bảo có tính kế thừa và phát triển về kinh nghiệm và độ tuổi.

2. Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn cấp ủy viên theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), ngoài đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), Kết luận của Hội nghị Trung ương 9 (khóa X) về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, còn phải bảo đảm một số yêu cầu sau:

- Không có vấn đề cần xem xét về chính trị theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03-5-2007 của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

- Có kinh nghiệm công tác đảng, có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc của chi bộ/đảng bộ. Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, tổng kết thực tiễn. Có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Giữ gìn đạo đức cách mạng; có lối sống giản dị, lành mạnh; gương mẫu trong sinh hoạt, công tác; đoàn kết, gắn bó với đồng chí và quần chúng nhân dân.

- Có năng lực công tác tốt, có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối, chính sách và phát luật của Nhà nước; nhiệt tình, trách nhiệm tham gia các hoạt động của chi ủy/đảng ủy.

- Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, có tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ và kỷ cương trong Đảng. Có khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ, được chi bộ/đảng bộ tín nhiệm.

- Bảo đảm cơ cấu và độ tuổi hợp lý (có lãnh đạo đơn vị, cán bộ/chuyên viên, cơ cấu nữ, trẻ và có độ tuổi phù hợp).

3. cu, sng

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01- HD/TW của Ban Bí thư Trung ương, Kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Học viện; căn cứ tình hình thực tiễn của chi bộ/đảng bộ, chi ủy/đảng ủy dự kiến cơ cấu, số lượng cấp ủy khóa mới như sau:

- Số lượng cấp ủy khóa mới gồm …. đồng chí: Bí thư, Phó bí thư và ... chi ủy viên/đảng ủy viên, trong đó Bí thư là lãnh đạo đơn vị. Định hướng lãnh đạo đơn vị ...đồng chí, lãnh đạo đoàn thể ….đ/c; cơ cấu nữ...đ/c, tr ...đ/c...

- Vđộ tuổi: Các đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu nói chung phải đủ tuổi công tác được hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng phải trọn một nhiệm kỳ. Những đồng chí được giới thiệu tái cử nói chung phải đủ tuổi công tác trọn một nhiệm kỳ; ít nhất còn đủ tuổi công tác 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng đối với TCCSĐ, 15 tháng đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) trở lên.

- Vbầu cử có số dư: Danh sách nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới và danh sách bầu cử do Đại hội quyết định phải có số lượng nhiều hơn số cần bầu ít nhất 15%.

4. Nhân sự cụ thể:

Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách gồm ... đ/c do cấp ủy khóa cũ chuẩn bị để Đại hội xem xét, đưa vào bầu. Nếu được bầu, dự kiến đ/c .....giữ chức bí thư, đ/c ......giữ chức phó bí thư chi bộ/đảng bộ...đ/c chi ủy viên/đảng ủy viên nhiệm kỳ 2015-2017 (2015-2020)

Xin ý kiến Đại hội.
CHI BỘ/ĐẢNG BỘ ………………..


6. Kịch bản điều hành Đại hội chi bộ

6.1. Cấp ủy chi bộ phối hợp với lãnh đạo cơ quan và đảng ủy cấp trên chuẩn bị hội trường, trang trí, khánh tiết, âm thanh (cấp ủy kiểm tra đĩa nhạc chào cờ quốc ca và quốc tế ca), ánh sáng, mời đại biểu, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội chi bộ/đảng bộ. Thông báo các đảng viên mang thẻ đảng viên dự Đại hội chi bộ/đảng bộ (phương án xử lý việc đảng viên chưa có thẻ đảng dự Đại hội). Chuẩn bị phù hiệu Đại hội chi bộ/đảng bộ (nếu có). Chuẩn bị tài liệu (gồm cả dự thảo Nghị quyết Đại hội) phục vụ Đại hội chi bộ/đảng bộ gửi đại biểu mời và đảng viên dự Đại hội chi bộ/đảng bộ.6.2. Cấp ủy thiết kế ma-két Đại hội chi bộ/đảng bộ

Mu ma-két Đại hội chi bộ/đảng bộ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM

(Bên trái)

Cờ Đảng, cờ Tổ quốc

tượng (ảnh) Chủ tịch Hồ Chí Minh


(Bên phải)

Ảnh Các Mác - Lênin

ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI CHI BỘ/ĐẢNG BỘ...

Lần thứ….. nhiệm kỳ 2015-2017 (2015-2020)

………., ngày ... tháng ... năm 2015
  1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương