Mẫu C70a-hd mới nhất theo Quyết định 919/QĐ-bhxh ngày 26/8/2019. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2015tải về 78.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích78.89 Kb.
Mẫu C70a-HD mới nhất theo Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2019. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2015.

Tên cơ quan đơn vị ………
Mã đơn vị:………………

 

Mẫu số: C70a-HD
(Ban hành theo Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của Bộ Tài chính)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE


Đợt…… tháng…. quý….. năm ……


Số hiệu tài khoản……………. Mở tại ……………..

PHẦN 1: Danh sách đề nghị hưởng chế độ mới phát sinh


 

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH/ Số định danh

Điều kiện tính hưởng

Số ngày thực nghỉ

Ghi chú

Tình trạng

Thời điểm

Từ ngày

Đến ngày

Tổng số
A

B

1

2

3

4

5

6

C

A

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

 

 

 

 

 

 

 

I

Bản thân ốm thường

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Bản thân ốm dài ngày

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Con ốm

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

B

CHẾ ĐỘ THAI SẢN

 

 

 

 

 

 

 

I

Khám thai

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

lI

Sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Sinh con, nuôi con nuôi

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Thực hiện các biện pháp tránh thai

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

C

DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE

 

 

 

 

 

 

I

Nghỉ DS sau ốm đau

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nghỉ DS sau thai sản

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Nghỉ DS sau TNLĐ-BNN

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN 2: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾTSTT    

Họ và tên

Số sổ BHXH/ Số định danh

Đợt giải quyết

Nội dung điều chỉnh

Lý do điều chỉnh

A

B

1

2

3

C

A

CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

 

 

 

 

I.

Bản thân ốm thường

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

II.

...

 

 

 

 

1

 

 

 

 

  

 

 

 

 

B

CHẾ ĐỘ ...

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

X

X

 

X
Người lập biểu
(Ký, họ tên)    

Công đoàn cơ sở 
(Ký, họ tên, đóng dấu)

..ngày …..tháng…..năm…..
Thủ trưởng đơn vị…………
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương