Mẫu ah1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích9.3 Kb.
Mẫu AH1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN KHAI CÁ NHÂN

Dùng cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

hoặc Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
Họ và tên:………………………………………………………………

Sinh ngày ........... tháng ........... năm ... ……..……Nam/Nữ:…….…….

Nguyên quán:………….……………………………..……………….…

Trú quán:……. ……………………………...…………….…....…….…

Cơ quan, đơn vị công tác: ………………………………..………..……

Đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng…………………………..………

Theo Quyết định số…..…….ngày ....... tháng ..... năm … của Chủ tịch nước./.


, ngày…tháng…năm…

, ngày…tháng…năm…

Xác nhận của UBND xã, phường ……

Ông (bà) ………………………… hiện cư trú tại……………………chưa hưởng trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng …………………

Người khai

(Ký, ghi rõ họ và tên)

TM.UBND

Quyền hạn, chức vụ người ký

(Chữ ký,họ và tên, dấu)
: sites -> default -> files -> thutuchanhchinh
thutuchanhchinh -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
thutuchanhchinh -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
thutuchanhchinh -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
thutuchanhchinh -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thutuchanhchinh -> Phụ lục 1: Mẫu Đơn đề nghị cấp (cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn) giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
thutuchanhchinh -> PHỤ LỤC 1 MẪu văn bảN ĐĂng ký hoạT ĐỘng giáo dục nghề nghiệp trình đỘ SƠ CẤP
thutuchanhchinh -> Mẫu 1c cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thutuchanhchinh -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢn khai cá nhâN
thutuchanhchinh -> Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 28/2013/ttlt-blđtbxh-bqp ngày 22/10/2013 của Liên bộ Lao động tb&XH, Bộ Quốc phòng
thutuchanhchinh -> Mẫu số 01/ƯĐgd tờ khai đỀ nghị giải quyếT ƯU ĐÃi trong giáo dụC ĐÀo tạO
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương