Mẫu ah1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 7.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích7.49 Kb.
Mẫu AH1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢN KHAI CÁ NHÂN

Dùng cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

hoặc Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm sinh: . . . . . .
Nguyên quán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cơ quan, đơn vị công tác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Theo Quyết định số . . . . . . ngày. . . . tháng . . . năm . . . . . . của Chủ tịch nước./.
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Xác nhận của UBND xã, phường . . . . . . . . . .

Ông (bà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hiện cư trú tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

chưa hưởng trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . , ngày . . . . tháng . . . . năm . . . .

TM. UBND XÃ, PHƯỜNG

CHỦ TỊCH


Ngày . . . . tháng . . . . năm . . . .

Người khai(Ký, ghi rõ họ và tên)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương