Mẫu ah1 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 7.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích7.49 Kb.
#28618
Mẫu AH1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢN KHAI CÁ NHÂN

Dùng cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

hoặc Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm sinh: . . . . . .
Nguyên quán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cơ quan, đơn vị công tác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Theo Quyết định số . . . . . . ngày. . . . tháng . . . năm . . . . . . của Chủ tịch nước./.
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


Xác nhận của UBND xã, phường . . . . . . . . . .

Ông (bà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hiện cư trú tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

chưa hưởng trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . , ngày . . . . tháng . . . . năm . . . .

TM. UBND XÃ, PHƯỜNG

CHỦ TỊCH


Ngày . . . . tháng . . . . năm . . . .

Người khai(Ký, ghi rõ họ và tên)


tải về 7.49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương