Mẫu A3-ĐXĐh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 12.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích12.09 Kb.
Mẫu A3-ĐXĐH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……, ngày …. tháng …. năm 20…

ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG

DƯ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP TỈNH

I. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM:

1. Tên dự án:………………………………………………………………………

2. Xuất xứ của Dự án (Từ một trong các nguồn sau: Kết quả của các đề tài; kết quả khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích; kết quả KH&CN chuyển giao từ nước ngoài v.v…)…………………………………………………………………

3. Lý do đề xuất (Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện ở tầm cấp tỉnh; nhu cầu của sản xuất đời sống và khả năng ứng dụng rộng rãi v.v…)Lưu ý:

- Nếu là đề xuất đặt hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cần trích dẫn đầy đủ;

- Nếu là đặt hàng từ nguồn đề xuất của các tổ chức cá nhân cần tóm tắt ngắn gọn).

…………………………………………………………………………………….

4. Mục tiêu:………………………………………………………………………..

5. Yêu cầu đối với kết quả (công nghệ, thiết bị) và các chỉ tiêu kỹ thuật cần đạt:

…………………………………………………………………………………….

6. Nhu cầu thị trường (Khả năng thị trường tiêu thụ, phương thức chuyển giao và thương mại hóa các sản phẩm của dự án)……………………………………

7. Dự kiến tổ chức cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra:…………...

8. Yêu cầu đối với thời gian thực hiện:…………………………………………...

9. Phương án huy động các nguồn lực của tổ chức, cơ quan dự kiến ứng dụng kết quả tạo ra (Khả năng huy động nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất từ các nguồn khác nhau để thực hiện dự án)……………………………………………

10. Địa chỉ, số điện thoại liên hệ:…………………………………………………


TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT

(Họ, tên, chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức)
II. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc Đơn vị: …………………cam kết có phương án sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành.
CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)


Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương