Mẫu A1-Đxnv phiếU ĐỀ xuất nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp tỉnh phú YÊN 2017Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích9 Kb.
Mẫu A1-ĐXNV
PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CẤP TỈNH PHÚ YÊN 2017


  1. Tên nhiệm vụ KH&CN:
  1. Hình thức thực hiện (Một trong các hình thức: đề tài khoa học và công nghệ hoặc dự án SXTN, đề án khoa học hoặc dự án KH&CN):

 Đề tài KH&CN  Dự án SXTN

 Dự án KH&CN khác (nông thôn miền núi, phát triển tài sản trí tuệ...)
  1. Tổ chức/cá nhân đề xuất: tên, đại chỉ, điện thoại, email

  2. Mục tiêu:

  3. Tính cấp thiết của nhiệm vụ KH&CN (Tầm quan trọng, bức xúc hoặc cấp bách,...) :

  4. Các nội dung chính và kết quả dự kiến:

  5. Khả năng và địa chỉ áp dụng:

  6. Dự kiến hiệu quả mang lại:

  7. Dự kiến thời gian thực hiện (Số tháng, bắt đầu từ ..)

  8. Thông tin khác (Chỉ áp dụng đối với dự án SXTN hoặc dự án KHCN):

10.1.Kinh phí dự kiến: .......triệu đồng.

10.2. Khả năng huy động nguồn vốn ngoài NSNN: (sự tham gia của doanh nghiệp, dân....): ................. triệu đồng

..., ngày ... tháng... năm 20…

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức)

Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương