Mẫu A1-ĐXĐh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 11.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích11.3 Kb.
Mẫu A1-ĐXĐH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……, ngày …. tháng …. năm 20…

ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH
I. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KH&CN:

1. Tên đề tài KHCN:………………………………………………………….

2. Lý do đề xuất: (Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện ở tầm cấp tỉnh; tác động to lớn và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, v.v…

Lưu ý:

- Nếu là đề xuất đặt hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cần trích dẫn đầy đủ.

- Nếu đặt hàng từ nguồn đề xuất của các tổ chức cá nhân cần tóm tắt ngắn gọn.)

…………………………………………………………………………………….

3. Mục tiêu:………………………………………………………………………..

4. Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt:……………………………..

5. Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả:

…………………………………………………………………………………….

6. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra:

…………………………………………………………………………………….

7. Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả:…………………………….

8. Địa chỉ, số điện thoại liên hệ:…………………………………………………..TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT

(Họ, tên, chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức)

II. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Sở, ban, ngành cấp tỉnh hoặc Đơn vị: …………………cam kết có phương án sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành.
CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)
Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương