Mẫu: 1-hsnđ ĐẢng cộng sản việt namtải về 43.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2022
Kích43.35 Kb.
#52815
ly-lich-cua-nguoi-xin-vao-dang mau-2-knd new
TaiLieu-CamTinhDang

Mẫu: 1-HSNĐ


ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


LÝ LỊCH
ĐẢNG VIÊN

Họ và tên đang dùng:……………………………….
Họ và tên khai sinh:…………………………………
Quê quán:……………………………………………..

Số LL:………………………………..
Số TĐV:………………………………Ảnh SƠ LƯỢC LÝ LỊCH


3 × 4

Họ và tên đang dùng: Nam, Nữ:


Họ và tên khai sinh:
Các bí danh:
Sinh ngày tháng năm 19
Nơi sinh:
Quê quán:
Nơi ở hiện nay:
Dân tộc: Tôn giáo:
Nghề nghiệp bản thân hiện nay:

Trình độ hiện nay:


- Giáo dục phổ thông:
- Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm:
+ Chuyên môn, nghiệp vụ:
+ Học vị: Học hàm:
- Lý luận chính trị:
- Ngoại ngữ:
Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM:

Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có):


Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có):


Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1.
2.


LỊCH SỬ BẢN THÂN

(Nói về quá trình trước khi học Đại học, học nghề, đi làm việc…)NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA

Từ tháng năm đến tháng năm

Làm việc gì, ở đâu

Chức vụ


ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ

NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA

Tên trườngNgành học hoặc tên lớp học
Hình thức học

Từ tháng năm đến tháng năm

Văn bằng chứng chỉĐI NƯỚC NGOÀI

Từ tháng năm đến tháng năm

Nội dung đi

Nước nào


KHEN THƯỞNG

Tháng năm

Lý do hình thức

Cấp
quyết định
KỶ LUẬT

Tháng năm

Lý do hình thức

Cấp
quyết định


HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

1. Cha ruột: , sinh năm:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Trước 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Sau 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (nếu có);
+ Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
2. Mẹ ruột: , sinh năm:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Trước 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Sau 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (nếu có);
+ Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
3. Anh ruột: , sinh năm:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Trước 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Sau 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (nếu có);
+ Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
4. Chị ruột: , sinh năm:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Trước 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Sau 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (nếu có);
+ Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
5. Em ruột: , sinh năm:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Trước 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Sau 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (nếu có);
+ Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
6. Vợ (Chồng): , sinh năm:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Trước 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Sau 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (nếu có);
+ Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…


7. Con: , sinh năm:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Trước 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Sau 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (nếu có);
+ Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
8. Ông nội: , sinh năm:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Trước 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Sau 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (nếu có);
+ Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
9. Bà nội: , sinh năm:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Trước 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Sau 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (nếu có);
+ Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
10. Ông ngoại: , sinh năm:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Trước 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Sau 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (nếu có);
+ Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…


11. Bà ngoại: , sinh năm:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Trước 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Sau 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (nếu có);
+ Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
12. Bố vợ (chồng): , sinh năm:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Trước 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Sau 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (nếu có);
+ Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
13. Mẹ vợ (chồng): , sinh năm:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Trước 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Sau 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (nếu có);
+ Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
14. Anh vợ (chồng): , sinh năm:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Trước 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Sau 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (nếu có);
+ Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
15. Chị vợ (chồng): , sinh năm:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Trước 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Sau 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (nếu có);
+ Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…
16. Em vợ (chồng): , sinh năm:
Quê quán:
Chỗ ở hiện nay:
Trước 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Sau 30/4/1975: (Làm việc gì? Ở đâu?)
Thái độ chính trị: (Chọn một trong các ý sau tùy theo thực tế)
+ Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (nếu có);
+ Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước.
+ Được tặng thưởng…TỰ NHẬN XÉT

(Tự nhận xét về: phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng và khuyết nhược điểm.)
CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch.


Trà Vinh, ngày tháng năm 20...
Ký tên

NHẬN XÉT CỦA CHI ỦY

Ngày tháng năm 20...
T/M Chi ủy Chi bộ….
Bí thư

CHỨNG NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞNgày tháng năm 20...
T/M …………….….NHẬN XÉT CỦA CẤP ỦY, TỔ CHỨC ĐẢNG…
NƠI ĐẾN THẨM TRA LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI VÀO ĐẢNG


tải về 43.35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương