Mẫu 1 a: Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500tải về 308.09 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích308.09 Kb.
1   2   3   4


Mẫu 2.3.b. Đơn xin thuê đất
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT


Kính gửi: Ban Quản lý khu công nghệ cao Hoà Lạc

…………..........................................................................
1. Người xin thuê đất (viết chữ in hoa)*:.......................................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:.....................................................................Điện thoại:….................

4. Địa điểm khu đất xin thuê:.........................................................................................

5. Diện tích xin thuê (m2):..............................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích:..........................................................................................

7. Thời hạn sử dụng (năm):............................................................................................

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai; nộp tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)..........................................................................................

..........................................................................................................................................., ngày ... tháng ... năm ...

Người xin thuê đất

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức thì phải đóng dấu)Mẫu 2.3.c. Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

line 105

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: UBND Thành phố Hà NộiI. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT *

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất:

1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa) :............................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

1.2 Địa chỉ (hộ gia đình, cá nhân ghi địa chỉ đăng ký hộ khẩu, tổ chức ghi địa chỉ trụ sở):

..................................................................................................................................................2. Thửa đất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2.1. Thửa đất số: …………………..…….….; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………..…;

2.3. Địa chỉ tại: ......................................................................................................................

2.4. Diện tích: …………............. m2; Hình thức sử dụng: + Sử dụng chung: ….......….. m2

+ Sử dụng riêng: ..…......… . m2

2.5. Mục đích sử dụng đất: .............................; 2.6. Thời hạn sử dụng đất: ............................

2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: ...................................................................................................


3. Tài sản gắn liền với đất:

3.1. Loại nhà hoặc loại công trình xây dựng: ……………………………………....................

Diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất của nhà hoặc công trình): .............................m2,

3.2. Cây rừng, cây lâu năm: a) Loại cây:............................; b) Diện tích có cây: ...............m2.4. Những giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................


Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng......, ngày .... tháng ... năm ......

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đối với tổ chức phải đóng dấu)


II. KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)


Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

(Ký tên, đóng dấu)


III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

(Thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................Ngày ... tháng ... năm ...

Thủ trưởng cơ quan

(Ký tên, đóng dấu)


*Hướng dẫn viết đơn:

- Tên người sử dụng đất: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của chủ hộ, số và ngày cấp sổ hộ khẩu; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Điểm 2.5 ghi mục đích sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền cấp; trường hợp không có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì ghi theo hiện trạng đang sử dụng;

- Điểm 2.6 ghi thời hạn sử dụng đất theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).Trường hợp sử dụng đất có thời hạn phải ghi rõ “ngày tháng năm” hết hạn sử dụng, nếu sử dụng ổn định lâu dài thì ghi “Lâu dài”;

- Điểm 2.7 ghi nguồn gốc sử dụng đất như sau: nếu được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì ghi “Đất giao có thu tiền”, nếu không thu tiền thì ghi “Đất giao không thu tiền” , nếu được Nhà nước cho thuê đất thì ghi “Đất thuê trả tiền hàng năm” hoặc "Đất thuê trả tiền một lần"; trường hợp nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho hoặc nguồn gốc khác thì ghi cụ thể nguồn gốc đó và thời điểm bắt đầu sử dụng đất

Mẫu 2.3.d. Quyết định giao đất


BAN QUẢN LÝ

.................................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ... /QĐ-BQL


..., ngày ... tháng ... năm ...QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN QUẢN LÝ ...

Về việc giao đất ...

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ....

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Xét đề nghị của ... tại Đơn xin giao đất ngày … tháng … năm ...,QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao cho ... (ghi tên và địa chỉ của người được giao đất) … m2đất tại Khu công nghệ cao (Khu kinh tế) ... thuộc xã (phường, thị trấn) ..., huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) ..., tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) ... để sử dụng vào mục đích ...

Thời hạn sử dụng đất là ... năm, kể từ ngày… tháng … năm … đến ngày… tháng … năm …

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... do Ban Quản lý khu công nghệ cao (Khu kinh tế) lập ngày … tháng … năm ...

Mức thu tiền sử dụng đất là ... đồng/m2/.

Những hạn chế quyền của người sử dụng đất (nếu có): ...

Điều 2: Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, .... (ghi Thủ trưởng Phòng, ban chức năng thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao/Khu kinh tế) có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Thông báo cho người được giao đất nộp tiền sử dụng đất và phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

2. Gửi trích lục bản đồ địa chính (hoặc trích đo địa chính) đến cơ quan tài nguyên và môi trường để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

3. Xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa;

4. Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đă hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Điều 3:….(ghi Thủ trưởng cácPhòng, ban chức năng thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao hoặc Khu kinh tế) và người được giao đất có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 2.3.e. Quyếtđịnh cho thuêđất

BAN QUẢN LÝ

.................................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ... /QĐ-BQL


..., ngày ... tháng ... năm ...QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN QUẢN LÝ ...

Về việc cho thuê đất ...

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ....

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Xét đề nghị của ... tại Đơn xin thuê đất ngày … tháng … năm ...,QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho ... (ghi tên và địa chỉ của người được thuê đất) thuê ... m2đất tại Khu công nghệ cao (Khu kinh tế) ... thuộc xã (phường, thị trấn) ..., huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) ..., tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) ... để sử dụng vào mục đích ...

Thời hạn thuê đất là ... năm, kể từ ngày… tháng … năm … đến ngày… tháng… năm …

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số…………………., tỷ lệ…….. do Ban Quản lý khu công nghệ cao (Khu kinh tế) lập ngày…tháng…năm….

Giá thuê đất là ... đồng/m2/ năm.

Những hạn chế quyền của người sử dụng đất (nếu có): …

Điều 2: Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, .... (ghi Thủ trưởng Phòng, ban chức năng thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao/Khu kinh tế) có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Thông báo cho người được thuê đất nộp tiền thuê đất và phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

2. Gửi trích lục bản đồ địa chính (hoặc trích đo địa chính) đến cơ quan tài nguyên và môi trường để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

3. Xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa;

4. Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đă hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Điều 3:….(ghi Thủ trưởng cácPhòng, ban chức năng thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao/Khu kinh tế) và người được thuê đất có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 2.3. f. Hợp đồng cho thuê đấtáp dụng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước

Số: ... /HĐTĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm ...HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định cho thuê đất số (ghi rõ số, ngày, tháng, năm và trích yếu của Quyết định)

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ... tại (ghi địa điểm nơi ký hợp đồng) ,


chúng tôi gồm:

Bên cho thuê đất là Ban quản lý khu

Do ông (bà): .......................................................... (ghi họ và tên, chức vụ của lãnh đạo Ban quản lý) làm đại diện.II. Bên thuê đất là:

III. Hai Bên thỏa thuận ký hợp đồng thuê đất với các điều, khoản sau đây:

Điều 1. Bên cho thuê đất cho Bên thuê đấtthuê khu đất như sau:

1. Diện tích đất thuê.............. m2(ghi rõ bằng số và bằng chữ, đơn vị là mét vuông)

Tại ... (ghitên khu công nghệ cao, khu kinh tế và tên xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất cho thuê) để sử dụng vào mục đích ... (ghi theo Quyết định cho thuê đất).

2. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ Trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ Trích đo địa chính) số ..., tỷ lệ ... , lập ngày … tháng … năm ...

3. Thời hạn thuê đất là ... năm (ghi rõ số năm thuê đất bằng số và bằng chữ phù hợp với thời hạn thuê đất đã ghi trong Quyết định cho thuê đất), kể từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ...

4. Việc cho thuê đất không làm mất quyền sở hữu của Nhà nước đối với khu đất và mọi tài nguyên nằm trong lòng đất.Điều 2. Bên thuê đất có trách nhiệm trả tiền thuê đất theo quy định sau:

  1. Hình thức nộp tiền thuê đất

- Trả tiền thuê đất hàng năm:

Giá tiền thuê đất là ... đồng/m2/năm, (ghi bằng số và bằng chữ);giá thuê đất này được ổn định trong... năm, kể từ ngày...tháng...năm...đến ngày...tháng...năm... . Hết thời hạn trên, giá tiền thuê đất được tính lại .....(ghi theo thỏa thuận của các Bên).

- Trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê:

+ Giá tiền thuê đất là ... đồng/m2/năm, (ghi bằng số và bằng chữ) ;

+ Tổng số tiền thuê đất phải nộp cho cả thời gian thuê là ...đồng (ghi bằng số và bằng chữ); tiền thuê đất được tính từ ngày... tháng ... năm............................................

2. Phương thức nộp tiền thuê đất: ........................................................................

3. Nơi nộp tiền thuê đất: .......................................................................................

Điều 3. Việc sử dụng đất trên khu đất thuê phải phù hợp với mục đích sử dụng đất đă ghi trong Điều 1 của Hợp đồng này.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụcủa các Bên

1. Bên cho thuê đất bảo đảm việc sử dụng đất của Bên thuê đất trong thời gian thực hiện hợp đồng (trừ trường hợp phải thu hồi đất theo quy định tại Điều 36 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ).

2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên thuê đất có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 111, Điều 114 của Luật Đất đai.

3. Trong thời hạn hợp đồng còn hiệu lực thi hành, nếu Bên thuê đất trả lại toàn bộ hoặc một phần khu đất thuê trước thời hạn thì phải làm thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận của các Bên (nếu có).
Điều 5. Hợp đồng thuê đất chấm dứt trong các trường hợp sau:

1. Hết thời hạn thuê đất mà không được gia hạn thuê tiếp;

2. Do đề nghị của một bên hoặc các bên tham gia hợp đồng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất đó chấp thuận;

3. Bên thuê đất bị phá sản hoặc bị phát mại tài sản hoặc giải thể (đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm);

4. Bên thuê đất bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định tại Điều 36 của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ.

Điều 6. Việc giải quyết tài sản gắn liền với đất sau khi kết thúc Hợp đồng này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hai Bên cam kết thực hiện đúng quy định của Hợp đồng này, nếu Bên nào không thực hiện thì Bên đó phải bồi thường do việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.

Cam kết khác (nếu có):Điều 8. Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản và gửi đến cơ quan thuế nơi xác định mức thu tiền thuê đất, kho bạc nhà nước nơi thu tiền thuê đất.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký./.Bên thuê đất

(Ký tên và đóng dấu - nếu có)

Bên cho thuê đất

(Ký tên và đóng dấu)


Ghi chú: Mẫu hợp đồng thuê đất trong khu công nghiệp thực hiện theo mãu ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất

Mẫu 2.3.g. Hợp đồng cho thuê đất áp dụng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nước ngoài

Số: ... /HĐTĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm ...


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương