Mẫu 1 a: Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500tải về 308.09 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích308.09 Kb.
#22294
  1   2   3   4
Mẫu 2.1.3.a: Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

NHÀ ĐẦU TƯ
Số:  ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

line 98

.........., ngày…... tháng ….. năm 20…TỜ TRÌNH

Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Dự án:

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

       Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 29 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

      Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư 10/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định 621/QĐ-TTg ngày 23/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;

      Căn cứ văn Quyết định số…../QĐ-CNCHL ngày … tháng… năm… của Ban quản lý Khu CNC Hoà Lạc về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án…..;

  Các căn cứ khác có liên quan.......................................................;

(Tên đơn vị) trình thẩm định và phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500với nội dung như sau:I. Thông tin chung Đồ án:    

 1. Tên Đồ án: .......................

 2. Địa điểm quy hoạch:………………………………

 3. Quy mô diện tích đất:……………………………….

 4. Đơn vị lập Đồ án: …….

II. Các nội dung chính của Đồ án:

 1. Phạm vi ranh giới:

 2. Tính chất khu vực lập quy hoạch:

 3. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:

 4. Các yêu cầu về kiến trúc cảnh quan:

 5. Các chỉ tiêu và tổ chức mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:

 6. Danh mục và công năng của các công trình xây dựng:

 7. Đánh giá các yếu tố có ảnh hưởng đến các dự án lân cận:

ĐƠN VỊ TRÌNH

                                       ( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu ).Mẫu 2.1.3.b: Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BAN QUẢN LÝ

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

line 100

Số : /QĐ- CNCHL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

line 101


Hà Nội, ngày tháng năm 20..
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng …….. thuộc ……. Khu công nghệ cao Hòa Lạc

line 99

- Căn cứ Quyết định số 10/2000/QĐ-TTg ngày 18/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ);

- Căn cứ Quyết định số 98/2009/QĐ-TTg ngày 27/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 29 tháng 6 năm 2009;

- Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Thông tư số 07/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Căn cứ Thông tư 10/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

- Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-TTg ngày 23/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghệ cao Hòa Lạc;

- Căn cứ Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 14/7/2009 của UBND huyện Thạch Thất về việc uỷ quyền thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư xây dựng công trình, cấp Giấy phép xây dựng và Xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường các dự án trong Khu công nghệ cao Hoà Lạc;

- Căn cứ Quyết định số .........../QĐ-CNCHL ngày .............. của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu ................ thuộc Khu Công nghệ cao Hoà Lạc;

- Căn cứ Giấy Chứng nhận đầu tư số ............ngày .............. của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc cấp cho ............... thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng ...........;

- Căn cứ Quyết định số .........../QĐ-CNCHL ngày .............. của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án……;

- Căn cứ Tờ trình số.............. ngày.......... của ............... về việc đề nghị phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Dự án................ kèm theo hồ sơ do ........... lập tháng .........;

- Căn cứ Công văn số ......./CNCHL-QHXDMT ngày ........... của Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc về việc thẩm định Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng .............. thuộc ....................., Khu công nghệ cao Hoà Lạc;

- Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng công trình của ..................... thuộc Khu .................., Khu công nghệ cao Hoà Lạc với các nội dung chính như sau (kèm theo hồ sơ Đồ án quy hoạch chi tiết):

I. Thông tin chung Đồ án:    


 1. Tên Đồ án: .......................

 2. Địa điểm quy hoạch:………………………………

 3. Quy mô diện tích đất:……………………………….

 4. Đơn vị lập Đồ án: …….

II. Các nội dung chính của Đồ án:

1. Phạm vi, ranh giới và quy mô khu vực lập quy hoạch chi tiết:

2. Tính chất của khu vực lập quy hoạch chi tiết:

3. Mục tiêu của quy hoạch chi tiết:

4. Các chỉ tiêu cơ bản về dân số, đất đai, xã hội và hạ tầng kỹ thuật

5. Cơ cấu sử dụng đất:

6. Các chỉ tiêu sử dụng đất

7. Giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị cho từng lô đất

8. Nguồn cung cấp và các giải pháp tổ chức mạng lưới hạ tầng kỹ thuật đến từng lô đất

9. Giải pháp bảo vệ môi trường

10. Những hạng mục ưu tiên đầu tư và nguồn lực để thực hiện

11. Danh mục các công trình xây dựng trong khu vực quy hoạch

12. Thành phần hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết:

Điều 2: Giám đốc các Ban Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường, Ban Hỗ trợ đầu tư, Nhà đầu tư và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lãnh đạo Ban (để chỉ đạo);

- Lưu VT, QHXDMT.TRƯỞNG BAN

(ký tên và đóng dấu)PHỤ LỤC 2.2: THỦ TỤC CHẤP THUẬN THIẾT KẾ CƠ SỞ

I. Phạm vi áp dụng:

- Các dự án đầu tư xây dựng công trình.II. Thành phần, số lượng, địa điểm nộp hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị chấp thuận thiết kế cơ sở dự án của Nhà đầu tư (Mẫu 2.2.a)

- Hồ sơ Thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm thuyết minh và bản vẽ (theo quy định tại Điều 8 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).

- Thuyết minh Dự án đầu tư xây dựng công trình (theo quy định tại Điều 7 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/12/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình).

- Đĩa CD ghi toàn bộ nội dung thiết kế.

2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ gốc

3. Địa điểm nộp hồ sơ:Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc

III. Thời gian giải quyết thủ tục:


 • Đối với dự án nhóm A: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 • Đối với dự án nhóm B: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 • Đối với dự án nhóm C: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Thời gian giải quyết thủ tục không bao gồm thời gian Nhà đầu tư chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Thiết kế cơ sở.

IV. Cơ quan giải quyết thủ tục: Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc

V. Kết quả thực hiện thủ tục: Vănbản chấp thuận thiết kế cơ sở của Ban quản lý (Mẫu 2.2.b)

VI. Lệ phí: không

VII. Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng (Điều 3, Điều 35, Điều 37)

- Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Điều 7, Điều 8)

- Th«ng t­ sè 03/TT-BXD ngµy 26/3/2009 cña Bé X©y dùng quy ®Þnh chi tiÕt mét sè néi dung cña NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP ngµy 10/02/2009 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (;

Mẫu 2.2.a: Văn bản đề nghị chấp thuận Thiết kế cơ sở


NHÀ ĐẦU TƯ
Số:  ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

line 102

.........., ngày…... tháng ….. năm 20…Kính gửi: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc

C¨n cø LuËt X©y dùng n¨m 2003;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP ngµy 10/02/2009 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;

C¨n cø Th«ng t­ sè 03/TT-BXD ngµy 26/3/2009 cña Bé X©y dùng quy ®Þnh chi tiÕt mét sè néi dung cña NghÞ ®Þnh sè 12/2009/N§-CP ngµy 10/02/2009 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;

C¸c c¨n cø kh¸c cã liªn quan..................

(Tªn ®¬n vÞ) tr×nh Ban qu¶n lý Khu C«ng nghÖ cao Hßa L¹c chÊp thuËn thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh............. víi c¸c néi dung sau:

- Lo¹i vµ cÊp c«ng tr×nh:

- Thuéc dù ¸n:

- Dù kiÕn tæng møc ®Çu t­ dù ¸n:

- Chñ ®Çu t­ :

- §Þa ®iÓm x©y dùng :

- DiÖn tÝch sö dông ®Êt :

- §¬n vÞ lËp thiÕt kÕ c¬ së :

- §¬n vÞ thùc hiÖn kh¶o s¸t x©y dùng :

- C¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng ®­îc ¸p dông :

- Quy m« x©y dùng, c«ng suÊt, c¸c th«ng sè kü thuËt chñ yÕu :Chñ ®Çu t­ cam kÕt :

 • TÝnh trung thùc cña hå s¬

 • SÏ thùc hiÖn ®óng

                                  CHỦ ĐẦU TƯ

                                       ( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu ).


Mẫu 2.2.b: Văn bản chấp thuận Thiết kế chấp thuận thiết kế cơ sở


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BAN QUẢN LÝ

KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠCline 103

Số : /CNCHL-QHXDMT

V/v chấp thuận Thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình...


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

line 104


Hà Nội, ngày tháng năm 20..
Kính gửi: (Nhà đầu tư)

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 03/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-TTg ngày 23/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Công nghệ cao Hoà Lạc;

Căn cứ Quyết định …… của Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ … Khu… thuộc Khu Công nghệ cao Hoà Lạc;

Căn cứ các văn bản liên quan …….

Xét đề nghị của Chủ đầu tư tại …….về việc đề nghị chấp thuận Thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình ....... ;

Sau khi xem xét, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc chấp thuận phương án thiết kế cơ sở Dự án “......” - Khu Công nghệ cao Hoà Lạc với các nội dung chính như sau:

I. Thông tin chung về dự án:

- Tên dự án:

- Chủ đầu tư:

- Địa điểm xây dựng:

- Diện tích đất:

II. Các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật chung của toàn dự án:

2.1. Cơ cấu sử dụng đất:

2.2. Các chỉ tiêu sử dụng đất:

III. Nội dung thiết kế cơ sở của Dự án:

3.1. Các công trình chính:

a) Quy mô xây dựng:

b) Giải pháp kết cấu:

c) Giải pháp kiến trúc:3.2. Các công trình phụ trợ:

3.3. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) San nền:

b) Sân đường nội bộ và bãi đỗ xe:

c) Hệ thống cấp điện:

d) Hệ thống cấp nước:

e) Hệ thống thoát nước mưa:

f) Hệ thống thoát nước thải:

g) Hệ thống thông tin liên lạc:

h) Hệ thống Phũng chỏy chữa chỏy:

i) Hệ thống tiếp địa an toàn và chống sét:

k) Rác thải:

l) Cây xanh cảnh quan:IV. Phân kỳ đầu tư xây dựng của dự án :

Trên đây là các nội dung chấp thuận của Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc về Thiết kế cơ sở Dự án “......” .

Trên cơ sở ý kiến chấp thuận về thiết kế cơ sở của Dự án, Chủ đầu tư tiến hành phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình và lập bản vẽ kỹ thuật thi công theo quy định.

Trân trọng.
Nơi nhận:

- Như­ trên;

- Trưởng Ban (để báo cáo);

- Ban HTĐT (để p/h);

- L­ưu VT, QHXDMT.


TRƯỞNG BAN

(ký tên và đóng dấu)


PHỤ LỤC 2.3: THỦ TỤC VỀ ĐẤT ĐAI
I. Phạm vi áp dụng:

- Các dự án đầu tư có sử dụng đất được cấp phép đầu tư tại các khu chức năng không có Nhà đầu tư hạ tầng.

- Đối tượng áp dụng hình thức giao lại đất hoặc cho thuê đất được căn cứ theo quy định tại Điều 85 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai.

- Thủ tục giao lại đất/ cho thuê đất nêu trên gồm 02 giai đoạn:

+ Giai đoạn I: Ban hành Quyết định giao đất/ cho thuê đất cho Nhà đầu tư

+ Giai đoạn II (thực hiện sau khi đã hoàn thành Giai đoạn I): Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Nhà đầu tư

II. Thành phần, số lượng, địa điểm nộp hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ:

a) Giai đoạn I:

- Đơn xin giao đất/cho thuê đất (Mẫu 2.3.a và 2.3.b)

- Bản đồ trích đo địa chính khu đất hoặc Bản đồ hiện trạng do đơn vị có tư cách pháp nhân lập (tỷ lệ 1/500 hoặc 1/200)

- Dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt.

b) Giai đoạn II :

- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (Mẫu 2.3.c)

- Giấy tờ về tài sản gắn liền với đất (kèm theo sơ đồ)

- Biên lai nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nộp trước khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất)

2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ gốc

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

- Giai đoạn I: Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc

- Giai đoạn II:+ Đối với dự án thuộc khu chức năng không có nhà đầu tư hạ tầng: Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc

+ Đối với dự án thuộc khu chức năng có nhà đầu tư hạ tầng: Doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng

III. Thời gian giải quyết thủ tục:

+ Giai đoạn I: trong vòng 09 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

+ Giai đoạn II (theo quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội): trong vòng 20 ngày làm việc (đối với trường hợp không yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất); trong vòng 30 ngày làm việc (đối với trường hợp có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

IV. Cơ quan giải quyết thủ tục:

1.Giai đoạn I: Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc

2. Giai đoạn II:

2.1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

+ Đối với dự án thuộc khu chức năng không có nhà đầu tư hạ tầng: Ban Quản lý Khu CNC Hoà Lạc

+ Đối với dự án thuộc khu chức năng có nhà đầu tư hạ tầng: Doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng

2.2. Cơ quan giải quyết thủ tục: Sở Tài nguyên và Môi trường HN

V. Kết quả thực hiện thủ tục:

+ Giai đoạn I:

- Quyết định giao đất/cho thuê đất (Mẫu 2.3.d và 2.3. e)

- Hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất) (Mẫu 2.3.f và 2.3.g)

- Thông báo về tiền sử dụng đất/tiền thuê đất

- Biên bản bàn giao mốc giới trên thựcđịa

+ Giai đoạn II:

- Giấy CN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

- Biên bản bàn giao đất trên thực địa cho Nhà đầu tư

VI. Lệ phí:

+ Giai đoạn I: không

+ Giai đoạn II: theo quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường HNVII. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đất đai (Điều 91)

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (Điều 85, Điều 128)

- Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND thành phố Hà Nội về bàn hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mẫu 2.3.a. Đơn xin giao đất
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN GIAO ĐẤT


Kính gửi: Ban Quản lý khu công nghệ cao Hoà Lạc

……………...........................................................................
1. Người xin giao đất (viết chữ in hoa)*:................................................................................ .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:........................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:.........................................................................Điện thoại:….................

4. Địa điểm khu đất xin giao:..............................................................................................

5. Diện tích xin giao (m2):...................................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích:..............................................................................................

7. Thời hạn sử dụng (năm):.................................................................................................

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)..............................................................................................

.............................................................................................................................................

... ngày ... tháng ... năm ...

Người xin giao đất

(Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức thì phải đóng dấu)tải về 308.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương