Một số định hướng công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2015tải về 26.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích26.83 Kb.
Một số định hướng công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2015

Thực hiện chương trình Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2014; trong buổi họp báo 6 tháng cuối năm 2014, thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tôi xin định hướng một số nội dung tuyên truyền trong 6 tháng đầu năm 2015 với các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

1/- Tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Kế hoạch BCH Đảng bộ tỉnh (khóa IX) thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng (khóa XI). Kết quả 04 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 gắn với tuyên truyền chủ đề học tập chuyên đề năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và kết quả thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW và Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương, Quyết định số 272-QĐ/TU ngày 24/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nêu gương và công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.

2/- Tuyên truyền kết quả kỳ họp lần thứ 8, Quốc hội khóa XIII; kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; về một số Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội (khóa XIII) và một số Luật sửa đổi có hiệu lực thi hành sau kỳ họp; thông tin các cuộc gặp gỡ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 9 của các đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tăng cường tuyên truyền về công tác “Xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt”, biểu dương, nhân rộng các tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu, đảng viên ưu tú, tiên phong, gương mẫu.

3/- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) vào năm 2015 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tạo không khí phấn chấn, đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng, toàn xã hội, góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội lần thứ XII của Đảng; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tuyên truyền đồng bộ hoạt động của các lực lượng làm công tác Tuyên giáo, bám sát sự chỉ đạo Trung ương và thường trực cấp ủy các cấp, động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, kế hoạch của nhiệm kỳ 05 năm (2010 - 2015).

4/- Tập trung tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh về kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930) với các hoạt động tổ chức “Mừng đất nước hội nhập và đổi mới; mừng Đảng quang vinh; mừng Xuân Ất Mùi năm 2015”; các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2015 gắn với tuyên truyền thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

5/- Tiếp tục tuyên truyền những kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2014 và những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 và 10 sự kiện chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh nổi bật của Đồng Nai năm 2014; tuyên truyền về các giải pháp, biện pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và của Đảng bộ tỉnh về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

6/- Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Luật Biển Việt Nam, về biển, đảo và tình hình Biển Đông. Tuyên truyền, phổ biến bản đồ và tài liệu khẳng định chủ quyền biển của Việt Nam. Thông tin về âm mưu lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc và cuộc đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, nhất là trong các đợt chuẩn bị công tác Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2015- 2020).

7/- Tập trung tuyên truyền về các biện pháp vệ sinh, phòng dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tuyên truyền việc kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; về công tác phòng, chống các loại dịch bệnh tay chân miệng và bệnh sốt xuất huyết; thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; về bình ổn giá, đưa hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp, về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; về phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

8/- Tuyên truyền thực hiện các quy định về chế độ lao động, tiền lương, tiền thưởng của các đơn vị, doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cuối năm theo quy định của pháp luật; tuyên truyền về chủ trương của Nhà nước trong việc chống buôn lậu, về công tác phòng, chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng nhất là vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015; về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng chính sách xã hội; thông tin cho công nhân, học sinh, sinh viên và người lao động nắm được các địa điểm bán vé xe ô tô khách, tàu hỏa qua hệ thống Internet để đăng ký mua vé về quê đón Tết.

9/- Tuyên truyền kết quả Đồng Nai có 02 đơn vị cấp huyện (Xuân Lộc và Long Khánh) đầu tiên của cả nước trong việc thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới và huyện điển hình về thực hiện mô hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Dân vận khéo, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục phát hiện, giới thiệu, nhân rộng và tôn vinh các gương tập thể, cá nhân gương mẫu, tiêu biểu trong việc thực hiện các phong trào, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

10/- Tuyên truyền về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm trong 6 tháng đầu năm 2015, về các lễ hội của đất nước, địa phương. Qua đó, nhằm ôn lại truyền thống lịch sử và phát huy các giá trị văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, đất nước; phê phán việc lợi dụng lễ hội đem lại lợi ích cá nhân, mê tín dị đoan, làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, tuyền thống và bản sắc văn hóa Việt Nam...

11/- Tiếp tục tuyên truyền về biến đổi khí hậu, công tác phòng, chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ; về bảo vệ môi trường; về phòng, chống các tệ nạn xã hội, phòng, chống tệ nạn mại dâm; phòng, chống cháy rừng, cháy nổ; về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy và khắc phục ùn tắc giao thông trên các tuyến đường quan trọng; về các dự án xây dựng trục lộ giao thông huyết mạch của quốc gia trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án xây dựng Sân bay quốc tế Long Thành; tập trung tuyên truyền công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt I năm 2015.

12/- Tiếp tục tuyên truyền các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”; các hoạt động hướng về nguồn, tri ân các thương binh, liệt sĩ, thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công nhân dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong năm 2015 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

13/- Ngoài việc tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong năm 2015. Cần tập trung tuyên truyền trọng tâm các hoạt động kỷ niệm trong 6 tháng đầu năm 2015 như: Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950); chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930), mừng Xuân Ất Mùi 2015; tổ chức ngày Thơ Việt Nam lần thứ XIII năm 2015; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 300 năm Văn miếu Trấn Biên, phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp năm 2015; 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955); 105 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910); 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931); 145 năm ngày sinh của V.I.Lênin (22/4/1870); ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (nhằm ngày mồng 10 tháng 3 Âm lịch); 40 năm ngày chiến thắng Xuân Lộc (21/4/1975); 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975); 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890); 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905); 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925)...BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương