MỘt số HƯỚng dẫn viết tổng quan tài liệUtải về 33.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích33.65 Kb.
MỘT SỐ HƯỚNG DẪN VIẾT TỔNG QUAN TÀI LIỆU

(Sử dụng cho Bài tập 1 - cao học YTTC)

1. GIỚI THIỆU

Tổng quan tài liệu là một bài viết, công trình nghiên cứu về một chủ đề nhất định dựa trên những tài liệu, báo cáo và công trình nghiên cứu đã được thực hiện (kể cả trong nước và trên thế giới).

Viết tổng quan tài liệu không phải chỉ là việc xem xét, tập hợp, liệt kê thông tin, ý tưởng được nêu trong các tài liệu sẵn có về một chủ đề nhất định mà còn phải phân tích, đánh giá, so sánh, tổng hợp những tài liệu này trong mối liên hệ với mục tiêu đề ra.

Viết tổng quan tài liệu có thể có nhiều mục đích khác nhau. Sau đây là một số ví dụ về mục đích tổng quan tài liệu:


 • Trình bày một lí thuyết và những nghiên cứu thử nghiệm lí thuyết này đã được thực hiện,

 • Trình bày một vấn đề và những giải pháp giải quyết vấn đề đã được các nghiên cứu đề xuất, thử nghiệm

 • Tổng hợp và phân tích một hoặc những phương pháp được áp dụng để nghiên cứu hay giải quyết một vấn đề cụ thể,

 • Tổng hợp những điểm chung giữa các nghiên cứu đã được thực hiện,

 • Nêu nhu cầu cho nghiên cứu tiếp theo

 • Tổng hợp kiến thức về một vấn đề sức khỏe đang được quan tâm

2. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Viết tổng quan tài liệu bao gồm những bước chính sau đây:

2.1 Xác định chủ đề quan tâm

2.2 Xác định mục tiêu tổng quan tài liệu

2.3 Xác định tiêu chuẩn lựa chọn tài liệu và tiêu chuẩn loại trừ

2.4 Thu thập tài liệu liên quan từ các nguồn khác nhau

Tài liệu có thể thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau, ví dụ: các tạp chí khoa học, báo cáo nghiên cứu đã đăng trên các tạp chí hoặc chưa đăng, các cơ sở dữ liệu (Medline, CD-ROMS, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ, internet.

2.5 Đọc phần tóm tắt của các tài liệu thu thập được, đọc lướt qua để nắm được ý chính

2.6 Lựa chọn những tài liệu phù hợp với tiêu chuẩn đề ra. Lưu ý việc lưu giữ những tài liệu đã được lựa chọn một cách cẩn thận, sắp xếp những tài liệu này tùy theo mục đích sử dụng (ví dụ sắp xếp theo chủ đề chính, phương pháp,…)

2.7 Đọc chi tiết những tài liệu đã lựa chọn và ghi chép những nội dung liên quan và thêm vào những ý kiến, quan điểm ban đầu của cá nhân

2.8 Viết tổng quan

Trong quá trình viết, tác giả cần bám sát mục tiêu đã đề ra và lưu ý đưa ra những nhận xét bình luận của bản thân đối với những thông tin thu thập được từ những tài liệu.

2.9 Đọc lại phần tổng quan đã viết, sửa chữa và hoàn thành tài liệu tổng quan.

Trong bước này, tác giả có thể phải đọc lại những tài liệu đã đọc hoặc đọc thêm những tài liệu liên quan để có thêm thông tin hoặc làm rõ thê thông tin quan trọng.

3. CẤU TRÚC TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Một bài viết tổng quan tài liệu gồm những mục sau đây:3.1 Tiêu đề

3.2 Mục tiêu

3.3 Tài liệu và phương pháp

Trong phần này, tác giả phải mô tả rõ phương pháp đã được sử dụng để tìm tài liệu, nguồn tài liệu, những tiêu chuẩn chọn tài liệu và những tiêu chuẩn loại trừ tài liệu.3.4 Kết quả

Dựa trên mục tiêu đề ra, kết quả được trình bày theo chủ đề, chia ra nhiều chủ đề nhỏ, sắp xếp theo trình tự lôgic và làm sao cho chúng có mối liên hệ với nhau. Lưu ý là viết tổng quan tài liệu không phải chỉ là việc xem xét, tập hợp, liệt kê thông tin, ý tưởng được nêu trong các tài liệu sẵn có về một chủ đề nhất định mà còn phải phân tích, đánh giá, so sánh, tổng hợp những tài liệu này trong mối liên hệ với nghiên cứu dự định tiến hành.3.5 Kết luận và khuyến nghị

Kết luận và khuyến nghị phải căn cứ trên kết quả thu được, việc phân tích thông tin thu được và đối chiếu với mục tiêu của tổng quan tài liệu.3.6 Danh mục tài liệu tham khảo

Liệt kê toàn bộ tài liệu tham khảo được sử dụng để viết tổng quan tài liệu theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (xem phục lục 2)

Số lượng tài liệu tham khảo: trong khuôn khổ tiểu luận tốt nghiệp CNYTCC, tổng số tài liệu tham khảo tối thiểu là 25, trong đó tài liệu bằng tiếng Anh ít nhất là 10.

4. Một số qui định về hình thức tiểu luận tổng quan tài liệu

4.1 Font chữ và cỡ chữ: sử dụng font Times New Roman, cỡ chữ 12

4.2 Khoảng cách giữa các dòng: 1.5

4.3 Độ dài tiểu luận: tối thiểu 20 trang, tối đa 30 trang (không kể phần tài liệu tham khảo và phụ lục)Tài liệu hướng dẫn này có tham khảo các tài liệu sau đây:

Trường Đại học y tế công cộng (2007), Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu sử dụng cho học viên dự thi nghiên cứu sinh Y tế công cộng.

Trường Đại học y tế công cộng (2007), Hướng dẫn viết luận văn và báo cáo nghiên cứu sử dụng cho học viên cao học và chuyên khoa I.

Saul Greenberg, How To Write A Literature Review. http://pages.cpsc.ucalgary.ca/~saul/wiki/pmwiki.php/Chapter1/Chapter1Club accessed date 7 March 2008

Asian Institute of Technology, Writing a literature review;

Dena Taylor, The Literature Review: A Few Tips On Conducting It

:///D:/My%20Documents/Phong%20DT/Thi%20tot%20nghiep/THi%20TN%20K3%202004-2008/Literature%20review/litrev.html, accessed date: 7-3-2008

Phụ lục 1- Hướng dẫn viết tổng quan (trích từ “hướng dẫn viết luận văn và báo cáo nghiên cứu”)

Đây là chương đầu tiên, ngay sau phần mục tiêu của đề tài, cung cấp những tư liệu nền, cho người đọc biết vấn đề tác giả quan tâm (và những vấn đề chuyên ngành có liên quan) đã được những tác giả trước đó nghiên cứu và phân tích như thế nào (cả quốc tế và trong nước).

Có thể trình bầy các thông tin, số liệu về vấn đề nghiên cứu, cũng như những kiến thức lý thuyết kinh điển xoay quanh vấn đề này. Ví dụ: nếu là đề tài nghiên cứu tập trung giải quyết vấn đề phòng chống HIV/AIDS, phần tổng quan lý thuyết cần mô tả một cách rất cơ bản (nhưng ngắn gọn) về lịch sử đại dịch HIV/AIDS trên thế giới, cấu trúc sinh học của virus HIV, và các đặc điểm bệnh học của HIV/AIDS, dịch tễ học của bệnh, v.v.. Thông thường trình tự thể hiện các thông tin đi từ tổng quát tới cụ thể, từ rộng đến hẹp: tình hình thế giới, Việt nam, tỉnh/ thành phố, địa phương nơi tiến hành nghiên cứu.

Sau những kiến thức nền rất cơ bản về chủ đề, tác giả có thể liệt kê các kết quả nghiên cứu trước đó, các công trình khoa học hay dự án, giải pháp cán thiệp, chiến lược, đường lối, chủ trương thông qua các khung pháp lý, v.v. (điều này tùy thuộc chủ đề nghiên cứu).

Nên chia phần tổng quan thành các phần nhỏ, đánh số thành từng tiểu mục chi tiết. Cách cấu trúc các phần là hoàn toàn tùy thuộc vào chủ đề nghiên cứu và tác giả. Các phần này sẽ lần lượt đề cập các nghiên cứu trong và ngoài nước đã được tiến hành xoay quanh chủ đề này, phương pháp tiến hành, những kết quả và phát hiện chính của tác giả đi trước, những ưu nhược điểm của những đề tài đó (nêu rõ những gì đã được giải quyết, những gì còn tồn tại).

Thông thường, nên bám sát mục tiêu nghiên cứu để viết phần tổng quan. Chẳng hạn, nếu mục tiêu có tìm hiểu tỷ lệ nhiễm bệnh, nhất thiết vấn đề tỷ lệ nhiễm ở các quần thể khác nhau, ở các nghiên cứu trước cần được liệt kê. Nếu mục tiêu có đề cập tới việc tìm hiểu kiến thức, thái độ, thực hành (KAP) của đối tượng, thì phần tổng quan cần chỉ ra KAP đã được nghiên cứu ra sao ở các đề tài trước đây, kết quả chính là gì, v.v.

Nếu đề tài có những khái niệm, định nghĩa chưa phải là phổ biến, tác giả cần mô tả chúng trong phần tổng quan, chỉ rõ các đề tài trước đây đã sử dụng khái niệm, định nghĩa nào, định nghĩa nào là chuẩn mực (ví dụ theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, theo qui định ban hành của Bộ Y tế, v.v.)

Ngoài ra, những khung lý thuyết giúp giải quyết vấn đề cũng cần được đề cập trong phần này, đặc biệt là khi chủ đề đã được nhiều tác giả trước đó tìm tòi khám phá. Khung lý thuyết trình bày ở đây mang tính chất cung cấp thông tin nền cho người đọc, tác giả cũng nên đưa ra nhận định của mình về những lý thuyết, những kết quả của các nghiên cứu trước, và nhất là phương pháp luận. Những khung lý thuyết chỉ ra ở đây không nhất thiết sẽ là khung chung cho cả đề tài này, tác giả có toàn quyền xây dựng và đề xuất những mô hình lý thuyết mới.

Tất cả các thông tin trích dẫn trong tổng quan cần được chú giải rõ nguồn tài liệu tham khảo.

Phuc lục 2- Hướng dẫn liệt kê tài liệu tham khảo (trích từ “hướng dẫn viết luận văn và báo cáo nghiên cứu”)


 • Tài liệu tham khảo gồm: sách, các ấn phẩm, tạp chí, hoặc trang Web đã đọc và được trích dẫn hoặc được sử dụng để hình thành ý tưởng nghiên cứu. Lưu ý: Học viên chỉ trích dẫn trực tiếp, không trích lại từ nguồn khác. Ít nhất phải có 50% tài liệu tham khảo được xuất bản trong 10 năm gần đây.

 • Trình tự sắp xếp (theo qui định Bộ Giáo dục): Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ ( Việt Anh, Pháp, Đức Nga, Trung, Nhật...) Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật...( Đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm mỗi tài liệu). Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự A B C Họ tên tác giả của tài liệu tham khảo theo qui định sau:

 • Tác giả là người nước ngoài xếp thứ tự A B C theo họ.

 • Tác giả là người Việt Nam xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.

 • Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục & Đào tạo xếp vào vần B...

 • Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau: Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (Năm xuất bản) Tên sách, luận án hoặc báo cáo, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản.


Mẫu:

 1. NguyÔn Lª TuÊn vµ céng sù (1999), Kh¶o s¸t t×nh h×nh tµn tËt t¹i quËn H¶i ch©u thµnh phè §µ n½ng, Kû yÕu c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc - Héi PHCN ViÖt Nam, Nhµ xuÊt b¶n Y häc.

 • Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, trong một cuốn sách ghi đầy đủ các thông tin sau: Tên các tác giả (năm công bố) "Tên bài báo" Tên tạp chí hoặc tên sách, Tập(số), Các số trang. ( gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)


Mẫu:

 1. TrÇn Träng H¶i (1997), Phôc håi chøc n¨ng cho trÎ chËm ph¸t triÓn tinh thÇn, CÈm nang ®iÒu trÞ nhi khoa, tr 524-531.

(Tài liệu tiếng Anh số trang ghi là pg.) • Trích dẫn tài liệu dựa vào số thứ tự của tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo. Ghi số thứ tự đó cùng với số trang và đặt trong ngoặc vuông.


Mẫu:

[24, tr. 59] (tức là tài liệu số thứ tự 24, trang 59)
 • Đối với tài liệu online, ghi tên tác giả, tên bài, website và đường link, ngày cập nhật: sites -> dtsdh.hsph.edu.vn -> files -> Bieu mau
sites -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
Bieu mau -> Khung chấM ĐIỂm trình bày luận văN (Định hướng ứng dụng)
files -> HÀ NỘI, 2014 BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ y tế trưỜng đẠi họC y tế CÔng cộNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương